Licytacja L-295-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-295-2012 - Sprzedaż wraz z dostawą papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Erwin Machura, Izba Celna we Wrocławiu
Adres pocztowy: Hercena 11
Miejscowość: Wrocław , Kod pocztowy: 50-950
Tel.: 71-37-05-328, Faks: 71-341-96-23
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

384358

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-22 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż wraz z dostawą papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8.800ryz papieru kserograficznego o parametrach A-4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; białość 146+/-3; nieprzezroczystość >90%.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
14 dni od daty podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - przy zachowaniu wyżej wskazanych terminów wystawienia, wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.icwroclaw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój login, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu) c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z w/w wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. b) Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 45 minut od momentu jej rozpoczęcia. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 300zł. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informację o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający określił kwotę wywoławczą: 105.600,00zł brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, (stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartość oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-15 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna we Wrocławiu ul. Hercena 11 pok. 5

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-22 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-22 10:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku w magazynie Zamawiającego mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 31. 2. Towar zostanie dostarczony w godz. Od 8.00 do 13.00. 3. Towar będzie dostarczony na paletach. 4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 5. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przynajmniej 24 godziny przed terminem dostawy. 6. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniony na wolny od wad. 7. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 8. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 4 wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 9. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt 7 wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 10. Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy. 11. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. Wiosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. III musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór dostępny na stronie www.icwroclaw.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczonego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. 4. Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna we Wrocławiu ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław i opatrzona napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego – nie otwierać przez 15.10.2012r. godz. 10:00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła