Licytacja L-295-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-295-2015 - Zakup energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Bogdan Kaczmarek, Gmina Żelechlinek
Adres pocztowy: Plac Tysiąclecia 1
Miejscowość: Żelechlinek, Kod pocztowy: 97-226
Tel.: 447122712, Faks: 447122770
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

241848-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-10-02 10:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zamawiającym jest Gmina Żelechlinek. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów należących do Zamawiającego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 754,828 MWh Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny (Zamawiający posiada rozdzielone umowy kompleksowe). Obecnym sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 09.30.00.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie 31.12.2017r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów oraz oświadczenia. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5; oświadczenie posiadania aktualnej umowy z PGE Dystrybucja S.A. załącznik nr 6

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Cena ulega zmianie (w formie pisemnego aneksu) w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. 2. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 3. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych enumeratywnie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w granicach dyspozycji art. 144 ustawy PZP, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 4. Z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2017 r. 5. Zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, 6. Zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.zelechlinek.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 30 minut od momentu jej otwarcia. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za 1 MWh wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0,50 zł. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą : 240,00 zł netto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w toku licytacji, oraz szacowanego zużycia energii, tj. - 754,828 MWh powiększony o wartość VAT.

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-09-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Żelechlinek, pokój nr 2

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-10-02 10:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-10-02 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie będzie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie Umowy, który został zamieszczony wraz z załącznikami do Umowy na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zelechlinek.pl;

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła