Licytacja L-295-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-295-2016 - Licytacja cz. 1 - dostawa drukarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

348943

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-08 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Licytacja cz. 1 - dostawa drukarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna – 80 sztuk
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.21.10-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
15.12.2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz ze wskazaniem oferowanego przedmiotu zamówienia 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w/w dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie oraz miejscu w zamkniętej kopercie.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 7 i na określonych w nich warunkach: 1. Zmiana terminu dostawy: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 2 termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o ich zaistnieniu oraz o planowanym terminie dostawy. 2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu świadczenia spowodowana czasowym wstrzymaniem produkcji towarów lub brakiem towarów na polskim rynku, na przedmiot tożsamy o lepszych parametrach technicznych, przy zachowaniu ceny wynikającej z oferty. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu uzasadnienie wraz ze wskazaniem okoliczności będących podstawą takiej zmiany. 3. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp - pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia sto-sowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp; 4. Dopuszczalne są zmiany, w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp - pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia jej stosowania i po dokonaniu zmian, wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp; 5. Dopuszczalna jest zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - pod warunkiem, że w przypadku o którym mowa w pkt 1) Zamawiający nie wprowadzi kolej-nych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp; 6. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e; 7. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp. 8. Wszelkie zmiany umowy o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni, licząc od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji,winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 160 000,00 złotych brutto 3.Minimalna wartość postąpienia wynosi 200,00 zł. brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 200.09 będzie oznaczało 200 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.8. W prawej części ekranu znajduje się aktualny czas. Jest on o tyle istotny, iż ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji / zakończeniem etapu. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-01 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-08 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-08 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga zabezpieczenia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła