Licytacja L-295-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest TAURON BCP z ofertą o wartości 573936.5PLN.
Dane zwycięzcy:
TAURON BCP - MonikaN, TAURON Sprzedaż Sp. zo.o.
Łagiewnicka60
30-417, Kraków


Ogłoszenie o zamówieniu L-295-2017 - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Krasocin

Dane zamawiającego


Nazwa: RIRZP, Gmina Krasocin
Adres pocztowy: Macierzy Szkolnej 1
Miejscowość: Krasocin, Kod pocztowy: 29-105
Tel.: 41 39 17 026, Faks: 41 39 17 010
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

573531-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-05 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Krasocin

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Krasocin i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2019r. wynosi 2 418 000,00 kWh. Za mawiający informuje, że: 1/ proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny dla punktów od poz. 1 do poz. 163 (umowy sprzedaży obowiązują do 30.09.2017r., umowy na dystrybucję zawarte są na czas nieokreślony) 2/ proces zmiany sprzedawcy dla punktu poboru Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie poz. 164, odbywa sie po raz pierwszy (obowiązuje umowa kompleksowa); nastąpi rozdzielenie umowy i zmiana taryfy dla ww. punktu poboru energii z C 11 na C12 A; 3/ dla pkt. 154 -przepompownia Występy dz. nr 58 i pkt 162- ZPO w Krasocinie nastąpi zmiana taryfy z C11 na C12A 4/ obecnym sprzedawcą dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A. 5/ Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie. W wynkiku postępowania zostanie zawarta jedna umowa. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej. Cena 1 kWh netto jest wynikiem ilorazu zaoferowanej ceny łącznej i szacowanego zapotrzebowanie energii elektrycznej, pomniejszony o podatek VAT. Cena netto za energię elektryczną czynną całodobową w zł/kWh będzie obliczona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (tj. w formacie 0,0000 zł) . W przypadku wątpliwości dotyczących udziału w licytacji elektronicznej informacji udziela Pani Marta Wytrych tel. 41 391 70 26 wewn 130, e-mail: marta.wytrych@krasocin.com.pl Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia dla których nabywcą jest Gmina Krasocin oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie (dot. 1 pkt poboru poz.164) z podziałem na Płatników.

http://www.krasocin.eobip.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 30 minut od momentu jej otwarcia. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 2 418 000,00 kWh wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2321,28 zł. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą : 690 000,48 zł brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

2321.28

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-08-28 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-05 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-09-05 11:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

-

-

-

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.3) ogłoszenia, Zamawiający nie wymaga innych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda następującego dokumentu: ważnej koncesji upoważniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

nie dotyczy

-

IX. Termin związania ofertą


30 DNI

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Od 01.10.2017 do 30.09.2019

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


NIE DOTYCZY

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której istotne postanowienia zawarte są w Projekcie Umowy sprzedaży energii elektrycznej załączonemu do niniejszego ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, oraz opisane ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY KRASOCIN. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów należy złożyć w formie analogicznej jak wyżej tj. w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli niektóre informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp zastrzec we wniosku, które informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć pismo wykazujące i uzasadniające , iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych we wniosku. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marta Wytrych tel. 41 39 m17 026 wew. 130, e-mail: marta.wytrych@krasocin.com.pl

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła