Licytacja L-296-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-296-2010 - Badanie sprawozdania finansowego ARiMR

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Poleczki 33
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: (22) 5950730, Faks: (22) 3185411
Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Numer ogłoszenia w BZP:

318836-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-03 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Badanie sprawozdania finansowego ARiMR
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 1)przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ARiMR za rok 2010, 2011, 2012 obejmującego działalność krajową, SAPARD, Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Programy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej finansowanej z EFRG, EFRROW oraz z SG EFOiGR realizowane w ramach zadań agencji płatniczej na dzień 31.12.2010 r., 31.12.2011 r., 31.12.2012 r. oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych. 2)Przeprowadzenie badania ksiąg rachunkowych ARiMR stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2010, 2011, 2012. W zakresie działalności krajowej księgowanie dokumentów odbywa się w Centrali i 16 Oddziałach Regionalnych Agencji. Dokumenty źródłowe księgowane przez Centralę są przechowywane w Centrali ARiMR, natomiast dokumenty księgowane przez Oddziały Regionalne są przechowywane w poszczególnych Oddziałach Regionalnych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.21.00.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 19.04.2013r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2.Termin wniesienia wadium: trzy dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert (do udziału w aukcji elektronicznej).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Są wpisani do Rejestru Biegłych Rewidentów. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek wykonawca spełnił.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali usługi o podobnym charakterze do zakresu niniejszego zamówienia polegających na wykonaniu co najmniej 3 audytów sprawozdań finansowych i badaniu ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania z krajowych środków budżetowych i środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek wykonawca spełnił.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają ważną polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649). Minimalna suma gwarancyjna przedmiotowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna być zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1583). Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek wykonawca spełnił.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach wskazanych poniżej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia następujących przyczyn obiektywnych: jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi stawki podatku VAT – zmiana wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę usługi.

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo pozostaje związany ofertą prze okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arimr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1.Wymagania formalne: 1.1.Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; 1.2.Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; 1.3.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 2.Wymagania techniczne: 2.1.Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. 2.2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1.Licytacja elektroniczna na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ARiMR będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia wartość 274 500,00 zł. ( słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-15 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, Kacelaria Główna

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-03 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-03 11:37:50

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane jest w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: (a)pieniądzu, (b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, (c)gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, (d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu i Warunków Zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.arimr.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła