Licytacja L-296-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-296-2013 - place zabaw na terenie Gminy Chełm

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna 18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

140465-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-08-01 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
place zabaw na terenie Gminy Chełm
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa (dostawa i montaż) placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Nowosiółki, Wólka Czułczycka, Srebrzyszcze, Pokrówka, Krzywice, Stare Depułtycze, Parypse i Horodyszcze na terenie Gminy Chełm. W zakres zamówienia wchodzi dostawa 8 (osiem) kompletów wyposażenia placu zabaw, załadunek, transport elementów wyposażenia na miejsce przeznaczenia, rozładunek oraz montaż urządzeń na placu zabaw. Wyposażenie jednego placu zabaw obejmuje: - huśtawka wahadłowa dwuosobowa - 1 szt., konstrukcja drewniana na stopach metalowych bez kontaktu z gruntem, poprzeczka metalowa, zawiesia łożyskowe ze stali nierdzewnej, siedziska: gumowe z metalowym wkładem; - zestaw: wieża duża: konstrukcja drewniana na stopach metalowych bez kontaktu z gruntem, wysokość podestu 100-130 cm, dach z tworzywa HDPE, zjeżdżalnia wys. 1,0-1,3 m ze stali nierdzewnej, boczki z tworzywa HDPE - 1 kpl.; balkonik ze ścianką wspinaczkową - konstrukcja drewniana na stopach metalowych bez kontaktu z gruntem, wysokość podestu 80-110 cm, różnica poziomów pomiędzy podestem balkoniku a podestem wieży nie może przekraczać 30 cm; wieża strażacka z dachem (konstrukcja drewniana j.w., dach: HDPE) z rurą stalową fi 32-40 mm do zjeżdżania, koci grzbiet z liną wspinaczkową: konstrukcja drewniana j.w., trap ruchomy: konstrukcja drewniana j.w., zawiesia łańcuchowe ocynkowane; bujak sprężynowy - 1 szt., całość z HDPE, sprężyna ocynkowana, malowana proszkowo, urządzenie wbetonowane w grunt; ławka z bali z kotwą wbetonowaną w grunt - 2 szt., tablica - regulamin; kosz na odpadki o poj. 35 l. drewniany. Elementy drewniane wykonać z drewna klejonego, impregnowanego, kotwy metalowe ocynkowane, betonowane. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Oferowane przez Wykonawców wyposażenie placu zabaw winno być nowe, posiadać certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia certyfikatów na pojedyncze elementy składowe urządzenia zabawowego. Zamontowane urządzenia zabawowe powinny posiadać tabliczki znamionowe z informacją o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym oraz numerze normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na dostarczone urządzenia do zabawy na okres 60 miesięcy od daty odebrania przez Zamawiającego zamontowanych urządzeń i podpisania (bez uwag) protokołu
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 37.53.52.00-9
Dodatkowe przedmioty 45.11.27.23-9
45.11.12.91-4
45.00.00.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30.08.2013.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Jako potwierdzenie należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia, polegającego na dostawie i montażu placu zabaw dla dzieci o wartości minimum 12.500,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę (wykaz wykonanych dostaw z montażem w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich ilości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie - referencje, protokoły odbioru końcowego robót, zaświadczenia lub poświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego będzie uważane zatrudnienie kierownika robót, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie (minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej), określonymi wymaganiami Prawa budowlanego - dołączenie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie (projekt zagospodarowania terenu) wraz z oświadczeniem, że osoby, wymienione w załączniku nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku uważane będzie przedłożenie: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w kwocie odpowiadające minimum 100 000 zł (sto tysięcy zł), 2. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Należy przedłożyc kserokopię polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarantowaną 100.000,00 zł (sto tysięcy zł). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1., 2) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 3) zmiana harmonogramu robót i finansowania, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 5) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji określonej w pkt 2.2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad ust.2 pkt 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzającego zmianę, - ad ust.2 pkt 2 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, - ad ust.2 pkt 3 - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym (budżet gminy) lub innego ważnego interesu Zamawiającego , - ad ust.2 pkt 4 - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. b) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. c) - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, - ad ust.2 pkt 5 lit. a) całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 5.ust 1 zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy; lit. b) wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych odcinków określonych w § 5 ust. 1 zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu poszczególnych odcinków; lit. c) wysokość zmniejszonego wynagrodzenia zostanie ustalone na podstawie przyjętego przez Strony protokołu, określającego procentowe zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w stosunku do pierwotnie przyjętego zakresu.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gmina.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 100.000zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-07-22 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, pokój sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-08-01 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-08-01 09:42:40

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.gmina.chelm.pl w zakładce przetargi.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła