Licytacja L-298-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-298-2011 - Dostawa akcesoriów i podzespołów komputerowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski, Gmina Kalisz Pomorski
Adres pocztowy: Wolności 25
Miejscowość: Kalisz Pomorski, Kod pocztowy: 78-540
Tel.: 94 361 7783, Faks: 94 361 6288
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-298-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-02 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akcesoriów i podzespołów komputerowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych akcesoriów o podzespołów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: Półka stała do szafy typu Rack- 2 sztuki, Mysz optyczna -5 zstuk, Monitor 19 cali-1 sztuka, Taśma do streamera- 6 sztuk, Głośniki -1 sztuka, Zasilacz awaryjny- 2 sztuki. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 32.32.20.00-2
Dodatkowe przedmioty 39.12.10.00-6

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do dnia 17 grudnia 2011 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie wymaga się.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.kaliszpom.pl/strony/3066.dhtml

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z dostępem do internetu, przeglądarka MS Internet Explorer 8.0 lub nowsza

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych przez nich ofert. Cena wywoławcza oraz ceny ofert są wartościami brutto (z podatkiem VAT)

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub na adres ratusz@kaliszpom.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-02 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-05 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zlecenia. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od dostarczenia materiałów fabrycznie nowych oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku z tym nie stosuje się do niego przepisów tej ustawy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła