Licytacja L-30-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-30-2009 - GP.NZP/341-17/09

Dane zamawiającego

POZSERWIS , Gospodarstwo Pomocnicze UMP
pl.Kolegiacki 17
61-841, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

51815-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-08 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 1. W załączniku nr 1 podano maksymalną ilość artykułów biurowych, Zamawiający jednak zastrzega sobie możliwość zmiany łącznej ilości dostaw poszczególnych artykułów jednocześnie zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w 60%. Z tytułu nie zrealizowania całości dostaw, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec zamawiającego. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z zamówieniami składanymi przez zamawiającego w drodze elektronicznej lub faksowej: 5, 10, 15, 20 oraz 25 dnia każdego miesiąca, a w wyjątkowych sytuacjach częściej. W przypadku gdy 5, 10, 15, 20, 25 przypada w sobotę niedzielę lub święto, zamówienia będą składane w pierwszym dniu roboczym przypadającym po sobocie, niedzieli lub święcie. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji i dostarczania artykułów do wskazanych w zamówieniu miejsc w terminie pięciu dni roboczych od jego przekazania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem. Szczegółowe zasady dostarczania artykułów biurowych opisano w projekcie umowy. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane artykuły, które nie ulegające bezpośredniemu zużyciu były objęte 12 miesięczną gwarancją. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca winien dokonać wymiany artykułów wadliwych na nowe, wolne od wad w terminie pięciu dni roboczych od przekazania zgłoszenia reklamacyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów równoważnych pod warunkiem, że artykuł równoważny będzie posiadać parametry wskazane przez Zamawiającego lub lepsze. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę artykułu równoważnego należy podać nazwę artykułu lub producenta. Wszelkie użyte w ofercie i załącznikach nazwy należy traktować jako „typu”.W terminie dwóch dni roboczych od zakończenia licytacji elektronicznej Wykonawca, który wygra licytację dostarczy Zamawiającemu szczegółowy formularz cenowy, z zastrzeżeniem, że suma pozycji formularza będzie równa cenie oferowanej w licytacji oraz wypełniony załącznik nr 5 w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje artykuły równoważne. Nie dostarczenie w/w załącznika traktowane będzie tak, jakby Wykonawca oferował wprost artykuły opisane w załączniku nr 1. UWAGA: Załączniki dostępne są na stronie http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-17/09 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7 (różny sprzęt i artykuły biurowe) , 30192130-1( ołówki) 30199230-1 (koperty) 30199760-5 (etykiety) 30199410-7 (papier samoprzylepny)

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A. Wymagania formalne: • Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. • Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem (załącznik nr 3) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie - oświadczenie o loginie, stanowi załącznik nr 2. • W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. B. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a). Licytacja elektroniczna na dostawę artykułów biurowych będzie licytacją jednoetapową. b). W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. c). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. d). W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. e). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. f). Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 zł. g). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. i). Sugerowana cena wywoławcza wynosi: 364.999,60zł

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-27 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie od 17.03.2006r. do 17.03.2009r. przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 2 dostaw, których przedmiotem jest dostawa artykułów biurowych o wartości jednostkowej minimum 100 tys. złotych brutto każda. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych oświadczeń i dokumentów.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - pełnomocnictwo osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli nie jest wymieniona w aktualnym odpisie z KRS lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - Wykaz wykonanych (wykonywanych) dostaw, których przedmiot stanowią artykuły biurowe, każda o wartości jednostkowej minimum 100.000 zł brutto z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych są należycie wykonywane oraz są na zadeklarowane wartości (np. referencje z kwotami lub referencje wraz z fakturą, umową itp.) - załącznik nr 6 Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, które musi zostać złożone w formie oryginału. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców konieczne jest załączenie do wniosku wypełnionego załącznika nr 7 ( możliwa realizacja zamówienia przez podwykonawców w pełnym zakresie).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 31 marca 2010r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Formy zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: -w pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawiającego : -w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, -w gwarancjach bankowych, -w gwarancjach ubezpieczeniowych, -w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zwrot zabezpieczenia. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 prawa zamówień publicznych oraz zapisami projektu umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-17/09

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 4. Warunki zmian postanowień zawartej umowy - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy w taki sposób, że w przypadku niewykorzystania całego zakresu ilościowo wartościowego umowy, termin realizacji zostaje wydłużony o czas ustalony przez obie strony nie dłużej niż do wykorzystania asortymentowego i wartościowego zakresu umowy. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian porządkowych tj. zmiany osób kontaktowych, zmiany adresów poczty elektronicznej dla wykonawców, zmiany numerów telefonicznych, zmian nazwy firmy i adresu w wyniku zmian organizacyjnych tzw. literówek, wykreślenia zapisów martwych. Z zastrzeżeniem że nie będą one dotyczyły jej istotnych postanowień w tym m.in.: przedmiotu zamówienia oraz sposobu spełnienia świadczenia, sposobu ustalania i zapłaty wynagrodzenia oraz sposobu i wysokości naliczania kar umownych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji dostaw z zastrzeżeniem, że będzie to miejsce zlokalizowane w ramach granic administracyjnych Miasta Poznania. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów generowania zamówień

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Zawarcie umowy Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 4 Warunkiem zawarcia umowy będzie dołączenie zdjęć wszystkich artykułów biurowych podanych w załączniku nr 1 ( na zdjęciu widoczna musi być: zaoferowany artykuł biurowy) w formie umożliwiającej odczyt w JPEG – elektronicznej oraz wypełnionego formularza cenowego również w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD. Nie dostarczenie przedmiotowych zdjęć lub formularza cenowego w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy i stanowić będzie podstawę do zastosowania art. 94 ust 2 PZP. 2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Kierownik działu zamówień publicznych – Katarzyna Kruk-Choniawko Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Aldona Szubert UWAGA: Załączniki dostępne są na stronie http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-17/09

Informacje o wadium:

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzytysiące złotych) Termin wniesienia wadium upływa dnia 27.03.2009r. o godz. 9:00 Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia licytacji

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-27 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-02 16:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła