Licytacja L-30-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-30-2016 - Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla UMCS

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

44596 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-22 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla UMCS
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia dla UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: LE/13-2016/DOP-p). Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami (w formie zamówień jednostkowych). Zamówienia składane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający wymaga aby: - Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem, własnym transportem i na własny koszt do Magazynu Głównego UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 17 lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UMCS w Lublinie, - Wykonawca każdorazowo dostarczał przedmiot zamówienia w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; - Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie dostarczone produkty, (chyba, że producent przewidział inny okres gwarancji) po ich dostarczeniu do magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Przez podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu, gramatura itp.) odpowiadające wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia artykułom, a także posiadać cechy jakościowe nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wyłoniony w licytacji Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczył próbki wszystkich zaoferowanych przez siebie produktów (170 pozycji asortymentu). Zamawiający dokona weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych przez wyłonionego Wykonawcę (po zakończonej licytacji) próbek wszystkich zaoferowanych produktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia), zamieszczony na stronie internetowej www.przetargi.umcs.pl w zakładce licytacje elektroniczne.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 12

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie trzy tysiące zł 00/100). 2.Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) Pieniądzu; sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBANK S.A. o/ Lublin nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla UMCS w Lublinie (LE/13-2016/DOP-p); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275). 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część wniosku. 4. Wykonawca, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 6. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować okres 45 dni, poczynając od daty składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością: co najmniej dwie dostawy materiałów biurowych (galanteria biurowa z wyłączeniem dostaw papieoru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek) o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000,00 PLN* brutto z czego przynajmniej jedna dostawa musi być o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN.* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje 2.Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy. 3. Do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie dostawy, oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 4. W przypadku gdy Zamawiający (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie. 5. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz głównych dostaw lub dowody potwierdzające czy dostawy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) w sytuacji, gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie i umowie; 2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiany stawki podatku VAT;

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przetargi.umcs.pl (zakładka: licytacje elektroniczne)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 2. Rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. 3. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4. O swoim loginie wykonawca informuje Zamawiającego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 6. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 6. Cena wywoławcza 180 000,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 500.00; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Przed zawarciem umowy wyłoniony w licytacji Wykonawca przedłoży wypełniony formularz (załącznik nr 5 do ogłoszenia) oraz formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) dostępne na stronie internetowej http://przetargi.umcs.pl, podając w formularzu cenę brutto za realizację zamówienia zgodną z wyliczeniami z załącznika nr 6 tj. formularza asortymentowo-cenowego. Ww. formularze będą stanowiły załączniki do umowy. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. Po zakończeniu licytacji wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek wszystkich 170 zaoferowanych pozycji asortymentowych. 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie dostarczy wypełnionego formularza (załącznika nr 5 do ogłoszenia) bądź formularza asortymentowo - cenowego (załącznika nr 6 do ogłoszenia), a także kompletu wszystkich 170 próbek zaoferowanych produktów, lub w przedłożonym formularzu asortymentowo - cenowym zaoferuje produkty nie spełniające wymogów Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia), będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę i uznane, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-08 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, XII p. pokój 1201

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-22 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-22 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zawiera załącznik nr 7 do ogłoszenia - wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła