Licytacja L-30-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest cumulus12 z ofertą o wartości 50PLN.
Dane zwycięzcy:
cumulus12 - UG, UG
Posmykiewicza 11
76-200, Słupsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-30-2019 - UG-AZ-2019

Dane zamawiającego


Nazwa: agata zuchniarek, Gmina Bytów
Adres pocztowy: 1 Maja 15
Miejscowość: Bytów, Kod pocztowy: 77-100
Tel.: 508390402, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

111/2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:41:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-AZ-2019

Dostawy

adad

fsfd

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


ggr

rtt

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


trtgrt

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:40:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:41:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:50:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


gg

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


gfv

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


gg

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


fffg

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


ff

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła