Licytacja L-300-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-300-2010 - Sprzedaż i dostarczenie prasy na potrzeby ARiMR

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Poleczki 33
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: (22) 5950730, Faks: (22) 3185411
Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Numer ogłoszenia w BZP:

327870

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-05 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostarczenie prasy na potrzeby ARiMR
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie prasy na potrzeby Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 roku, w ilościach i asortymencie wskazanym w opisie przedmiotu dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.arimr.gov.pl pod numerem referencyjnym sprawy: DZP-2616-3/2010
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.20.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł). Termin wniesienia wadium. (a)trzy dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert (do udziału w aukcji elektronicznej).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Jeżeli w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT zmianie ulegnie wysokość obowiązującej dla danej usługi stawki podatku VAT

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arimr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Licytacja elektroniczna zostanie zorganizowana na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2.Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 2.1.Wymagania formalne: 2.1.1.Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; 2.1.2.Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; 2.1.3.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 2.2.Wymagania techniczne: 2.2.1.Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. 2.2.2.Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1.Licytacja elektroniczna na sprzedaż i dostarczenie prasy dla ARiMR w 2011r. będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia wartość 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-20 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-05 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-05 12:11:49

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.arimr.gov.pl pod numerem referencyjnym: DZP-2616-3/2010

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła