Licytacja L-302-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-302-2010 - IIuminacja MS 2 Muzeum Sztuki w Łodzi 2 etap.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Adres pocztowy: Więckowskiego 36
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-734
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

324796

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-25 10:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
IIuminacja MS 2 Muzeum Sztuki w Łodzi 2 etap.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne iluminacji budynku Muzeum Sztuki w Łodzi MS2 przy ul. Ogrodowej na terenie kompleksu Manufaktura w Łodzi. W 2010r przewiduje się wykonać część robót - 2 etap - według podziału uszczegółowionego w przedmiarze robót, który jest źródłem informacji pomocniczych i nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opublikowany będzie na stronie WWW.msl.org.pl zakładka informacje, zakładka przetargi - dokumentacja projektowo budowlana dla 1 i 2 etapu wspólna, przedmiar tylko dla 2 etapu wyodrębniony. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 20 grudnia 2010r. Wykonawca będzie prowadził roboty instalacyjne z uwzględnieniem, że wykonywanie robót zewnętrznych może - w jakimś zakresie - odbywać się na terenie kompleksu MANUFAKTURA, zgodnie z obowiązującymi tam wymogami prowadzenia prac remontowych tj w godzinach do godziny 10:00 rano oraz po godzinie 22:00., za uprzednim pisemnym uzgodnieniem we współpracy z inwestorem - z APSYS - administratorem kompleksu MANUFAKTURA W ŁODZI przy ulicy Ogrodowej. Istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady - za zgodą APSYS. Niniejszy zapis ujęty jest we wzorze umowy , który będzie opublikowany na WWW.msl.org.pl zakładka informacje zakładka przetargi..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.23.50-4
Dodatkowe przedmioty 45.31.00.00-3

Termin wykonania zamówienia:
do 20 12 2010r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dot.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny ww. warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia ww. wymogi Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 kontrakty o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każdy, na roboty budowlane podobne do robót przewidywanych w niniejszym zamówieniu, tzn. roboty polegające na instalacji iluminacji na budynkach. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny w/w warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia wymogi Zamawiającego, przy czym należy wyszczególnić zakresy prac, wartości, daty i adresy wykonania, nazwy i adresy zleceniodawcy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny ww. warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia ww. wymogi Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował : a. 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, przy czym Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny ww warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia wymogi Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia wymogi Zamawiającego

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.msl.org.pl zakładka informacje zakładka przetargi. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. III.4. należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. 3. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Muzeum Sztuki w Łodzi , 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36 oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Modernizacja MS ² - iluminacji budynku w kompleksie MANUFAKTURA - 2 etap 2010r. 4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: a ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentami złożonymi odrębnie przez każdego Wykonawcę potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia. 5. PEŁNOMOCNICTWO - Gdy Wykonawcę w tym spółkę cywilną będzie reprezentować pełnomocnik, do wniosku musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez Wykonawcę. W razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą - za zgodność z oryginałem - i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: a. Wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm. Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta. b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności takich, jak: niekorzystne warunki atmosferyczne, ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej, konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, zamówienie dodatkowe publiczne w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane, wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm. Warunkiem zmiany będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski, wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu lub opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót lub przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. c. Zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. d. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez nowego kierownika uprawnień budowlanych tożsamych z wymaganymi. e. Zmiana podwykonawcy - warunkiem zmiany będzie zaakceptowanie nowego podwykonawcy przez Zamawiającego. f. dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy g. katastrofy budowlanej, h. konieczności wykonania robót dodatkowych, i. działania siły wyższej i osób trzecich., j. przedłużenia terminu wykonania umowy z powyższych przyczyn; 2. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, niezbędne jest wyrażenie przez Strony zgody w formie zatwierdzonych protokółów konieczności i stosownego aneksu do niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.msl.org.pl zakładka informacje zakładka przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego login-u bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC lub równoważnej spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2.000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto 90.000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 10. Cena oferty. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.. Cenę oferty brutto należy podawać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Określona przez Wykonawcę cena oferty, nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych, koszty zagospodarowania odpadów itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano..

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-15 13:33:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Muzeum Sztuki w Łodzi ul Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Kancelaria lub pocztą

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-25 10:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-25 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5% ceny oferty

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

opublikowane na www.msl.org.pl zakładka informacje zakładka przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dot.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła