Licytacja L-302-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-302-2011 - Dostawa systemu informacji prawnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Poznaniu, Izba Skarbowa w Poznaniu
Adres pocztowy: Plac Cyryla Ratajskiego 5
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-726
Tel.: (61) 85 86 100, Faks: (61) 85 22 224
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

313333-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu informacji prawnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na użytkowanie dla Izby Skarbowej w Poznaniu oraz urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-4 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.is.poznan.pl. W dniu 07.12.2011 r. dokonano zmiany załącznika nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
25.01.2012 - 31.10.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy.

Termin związania ofertą

30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.is.poznan.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa) 1.2. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenia go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacji o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 277.400,00 zł brutto (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 3. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 4. Wykonawca, który zamierza złożyć postąpienie korzystniejsze musi tego dokonać w czasie 3 minut od ostatniego złożonego postąpienia. Niezłożenie przez wykonawców postąpienia w tym czasie spowoduje zakończenie licytacji. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego, w szczególności koszty dostawy serwera, koszty dostawy oprogramowania oraz nośników z aktualizacjami do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia, koszty szkolenia pracowników w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz należny podatek VAT. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Poznaniu, pl. C. Ratajskiego 5, 61-726 Poznań, kancelaria pok. nr 13

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-21 10:47:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. W dniu 07.12.2011 r. dokonano zmiany załącznika nr 5 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła