Licytacja L-302-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-302-2014 - Dostawa oleju opałowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gmina Brzeg Dolny
Adres pocztowy: Kolejowa 29
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195117, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

319340 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-10-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024, w szacowanej ilości 115 000 litrów: 75 000 litrów do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 29 oraz 40 000 litrów do kotłowni w budynku przy ul. Kolejowej 27B w Brzegu Dolnym, w partiach, w terminie do 30.04.2015. Minimalne parametry zamawianego oleju opałowego: a) gęstość w temp. 15°C: maks. 860 kg/m3, b) wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg, c) temperatura zapłonu: min. 56°C, d) lepkość kinematyczna w temp. 20°C: maks. 6,00 mm2/s, e) temperatura płynięcia: maks. - 20°C, f) zawartość siarki: max. 0,10 %(m/m), g) zawartość wody: maks. 200 mg/kg, h) zawartość zanieczyszczeń stałych maks. 24 mg/kg, i) barwa czerwona. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 7 000 litrów
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.51.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Sukcesywnie, do 30 kwietnia 2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015 4. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług na elementy objęte zamówieniem. Ilość 115 000 litrów zamawianego oleju jest podana szacunkowo ze względu na niemożliwość przewidzenia warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym 2014/2015. Rzeczywista ilość zamawianego oleju wynikać będzie wynikać z partii faktycznie zleconych przez Zamawiającego (zgodnie z § 3 ust. 3 umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego oleju opałowego , w zależności od bieżących potrzeb zależnych od warunków pogodowych występujących w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej (niezamówionej) ilość oleju. Zamawiający zastrzega, iż rzeczywiste łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z faktycznie dostarczonej ilości oleju opałowego i cen jednostkowych ustalonych przez jego producenta. Cena oleju opałowego będzie mogła ulec waloryzacji w stosunku do ceny umownej (podanej w ofercie)przy uwzględnieniu zmiany ceny oleju przez producenta. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą ceny producenta nie będzie wymagać zmiany Umowy. Do obliczania ceny każdej dostawy będzie przyjmowana za podstawę ostatnia, dostępna przed datą dostawy / wystawienia faktury, cena jednostkowa producenta oleju opałowego, podana w jego cenniku oraz zaoferowana przez Wykonawcę stała marża/upust. Zmiany postanowień umowy bez stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy będą dokonywane sukcesywnie, tak aby jak najlepiej oddać istotę przedmiotu zamówienia oraz w celu wyeliminowania nieskutecznych zapisów umownych. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy.

Termin związania ofertą

15 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.brzegdolny.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą w wysokości 3.65 zł (słownie: trzy złote 65/100 brutto za 1 litr oleju opałowego). 3. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty za 1 litr oleju opałowego brutto, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 5. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę brutto za dostawę 1l oleju opałowego, wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) uwzględniającą marżę lub upust , która/y będzie stała/y w okresie obowiązywania umowy. 6. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 0.01 zł brutto (grosze należy oddzielić od złotych kropką) 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto za dostawę 1l oleju opałowego przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego (stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia - nie należy składać tego załącznika wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej). UWAGA: cena jednostkowa brutto za 1l oleju opałowego zadeklarowana w licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z ceną potwierdzoną pisemnie w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, tj. formularzu cenowym.

Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-10-06 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-10-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-10-13 10:15:56

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 - Wzór umowy; Załącznik nr 5 - Formularz cenowy; Załącznik nr 6 - informacja nt. grupy kapitałowej. Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wskazanych w ogłoszeniu, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ogłoszeniu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione w odpowiednim terminie wymaganym dla tych dokumentów. 7. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 8. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 9. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Dowód wniesienia wadium; 2) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia); 5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do ogłoszenia); 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 7) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego; 8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 10. Do kontaktów Zamawiającym upoważnia: p. Daniel Luchowski, tel. 71 319 5117 wew. 210, d.luchowski@brzegdolny.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła