Licytacja L-302-2016

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-302-2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Marian Jużak, Gmina Łaszczów
Adres pocztowy: Chopina 14
Miejscowość: Łaszczów, Kod pocztowy: 22-650
Tel.: 84 6611505, Faks: 84 6611505
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

351663

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łaszczów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXIV/396/2012 z dnia 30.07.2012 roku w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” , oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaszczów. II. Podstawowe informacje o gminie niezbędne do przygotowania oferty Powierzchnia gminy wynosi 128 km2 i obejmuje swoim zasięgiem 25 sołectw i miasto Łaszczów Liczba mieszkańców, zameldowanych na pobyt stały: 6318 osób (stan na dzień 30.09.2016r.). Na terenie gminy liczba nieruchomości objęta usługą wynosi ok. 1800. Szacunkowa ilość odpadów rocznie 973 tony, w tym: - odpady zmieszane: 580 ton, - popioły: 200 ton, - odpady ulegające biodegradacji: 20 ton, - odpady selektywnie zbierane takie jak: - szkło: 60 ton - tworzywa sztuczne:60 ton, - metal: 1,5 tony - papier i tektura: 1,5 tony, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 10 ton, - zużyte opony: 15 ton - odpady wielkogabarytowe: 15 ton - odpady budowlane i rozbiórkowe: 10 ton III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Odbieranie zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym: a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b) odbieranie popiołów c) odbieranie odpadów segregowanych, d) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, e) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i odpadów budowlanych i remontowych, przeterminowanych leków. 2. Zapewnienie właścicielom nieruchomości worków do zbiórki odpadów. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, - kolorystyka i pojemność: żółty – 120 l, niebieski – 120 l, zielony – 120 l, biały – 120 l, brązowy – 120 l, szary – 120 l, czarny – 120 l, czerwony – 120 l, pomarańczowy – 120 l, - oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Łaszczowie oraz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów. 3. Obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych: 1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne a) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110 l i 1100 l oraz worków foliowych czarnych w tym odbiór popiołów w odrębnych workach, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Częstotliwość wywozu: Z terenu wiejskiego: - 1 raz na miesiąc z nieruchomości zamieszkałych, - 2 razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych - 4 razy w miesiącu z koszy ulicznych Z terenu miejskiego: - z nieruchomości zamieszkałych: • w miesiącach od kwietnia do października z zabudowy jednorodzinnej 1 raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach 1 raz na miesiąc, • w miesiącach od kwietnia do października z budynków wielolokalowych 1 raz na tydzień, w pozostałych miesiącach 1 raz na miesiąc - 2 razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych - 4 razy w miesiącu z koszy ulicznych b) realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr (84) 6611050 lub e-mail: sekretariat@laszczow.pl c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc (za każdy miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu którego one dotyczą) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) a) odbiór selektywnie zebranych odpadów będzie się odbywać w systemie pojemnikowo- workowym. Pojemniki 110 l i 1000 l oraz osiem rodzajów worków: - żółty na odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, - niebieski na odpady z papieru i tektury, - zielony na odpady ze szkła kolorowego, - biały na odpady ze szkła bezbarwnego, - szary na popiół, - brązowy na odpady zielone, kuchenne i odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pomarańczowy na odzież i tekstylia b) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (surowców wtórnych: papier, szkło, plastik/metal, odzież/tekstylia) po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc (za każdy miesiąc w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu którego one dotyczą) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. c) częstotliwość wywozu: - 1 raz na miesiąc z nieruchomości zamieszkałych, - 2 razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych - 4 razy w miesiącu ze zbiorczych koszy siatkowych (1000 L – szkło i plastik) wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. d) realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr (84) 6611050 lub e-mail: sekretariat@laszczow.pl 3) Odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, a) Odbiór tych odpadów odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanego w Łaszczowie przy ul. Przemysłowej 9. b) Częstotliwość odbioru – z posesji właścicieli 3 razy w roku, w miesiącach maj, lipiec, październik - z punktu selektywnego zbierania odpadów – w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc (za każdy miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu którego one dotyczą) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 4) Przeterminowane leki a) Odbiór tych odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z punktów zbiórki zlokalizowanych w aptekach. b) Częstotliwość odbioru – 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc (za każdy miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu którego one dotyczą) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. IV. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 1. W dniu zawarciu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem. 2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700-2100 we wszystkie dni oprócz niedzieli i świąt 3. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 4. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów, który Zamawiający po akceptacji opublikuje na stronie internetowej www.laszczow.pl, a Wykonawca w formie wydruków, przekaże właścicielom nieruchomości razem z workami na odpady do końca grudnia 2016r. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250). 6. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaszczów Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych dla Regionu Południowego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., oraz uchwałą nr XVII/262/2016r. z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” tj: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, PGKiM Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Biłgoraj oraz przedstawić Zamawiającemu jeden raz na miesiąc (za każdy miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu którego one dotyczą) dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów, wydruki z GPS z samochodów odbierających odpady komunalne z terenu gminy oraz wykazem nieruchomości których właściciele deklarowali segregację odpadów, a nie dokonują jej. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) - uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XVI/106/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaszczów 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016r., poz. 250), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676). 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, załadunek/rozładunek odpadów. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.50.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 1.01.2017r. do 30.06.2018r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1)Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji w wysokości 15000,00 zł 2) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.). 3) Wadium w formie pieniędzy należy wpłacić na konto zamawiającego –BS w Łaszczowie nr konta 09 9620 0005 0000 0260 2001 0030. Na przelewie zamawiającego należy umieścić informację: wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznana data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4) Wadium w pozostałych formach (oryginał) wymienionych w ppkt. 2 należy dołączyć do oferty. 5) Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwracane zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3. 7) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego jeżeli : - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta; 8) Wadium wniesione w pozostałych formach wymienionych w ppkt. 2 musi być ważne na okres związania ofertą.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku: 1) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie objętym zamówieniem. W takim przypadku do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości za okres pozostały do zakończenia umowy. 2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) Zmiana wynagrodzenia określona w ppkt 2 i 3 nastąpi tylko wtedy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego.

Termin związania ofertą

30 dni od złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.umlaszczow.bip.lubelskie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. Login powinien uniemożliwiać identyfikację wykonawcy. W przypadku niepodania loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez jego wpisanie na listę wykonawców ( na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 5.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto). 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 8.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 843614,35 zł PLN brutto (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset czternaście złotych 35/100 brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 10. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Łaszczowie ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości robót brutto . 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przez wykonawcę na rachunek bankowy zamawiającego w BS Łaszczów nr konta 09 9620 0005 0000 0260 2001 0030 najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4) Dopuszcza się zaliczenie wniesionego wadium w pieniądzu jako pokrycie części lub całości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wypłacone wykonawcy w następujący sposób: - 70% w terminie 30 dni po odbiorze końcowym zakresu rzeczowego robót objętych umową; - 30% w terminie 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu UMOWA zawarta w dniu ………… roku pomiędzy Gminą Łaszczów zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez - mgr Cezarego Girgiela- Burmistrza Łaszczowa a firmą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….z siedzibą w ………………………………….., ul. …………………………………….. posiadającą NIP nr ………………... nr KRS …………………. REGON ……………………, reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: § 1 1. W wyniku przeprowadzonego w dniu ……………... przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łaszczów” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łaszczów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), a także zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, przyjętego uchwałami Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXIV/396/2012 z dnia 30.07.2012 roku oraz nr XVII/262/2016 z dnia 30.05.2016 roku. 2. Szczegółowy zakres i opis prac będących przedmiotem umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia , który stanowi integralną część umowy. § 3 1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………… złotych netto (słownie: ………………………...................................... ……………………………………………………………………………………………...) plus podatek VAT w wysokości ……% co stanowi cenę brutto ………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………..) zgodnie z wybraną w trybie licytacji elektronicznej ofertą. 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nr NIP 921-19-87-410. 3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nr NIP ...................................... 4. Należność za wykonane usługi przekazywana będzie na konto Wykonawcy ......................................................... 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może ulec zmianie do zakończenia czasu trwania umowy z wyłączeniem określonych w umowie przypadków. 6. Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku: 1) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie objętym zamówieniem. W takim przypadku do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości za okres pozostały do zakończenia umowy. 2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) Zmiana wynagrodzenia określona w ppkt 2 i 3 nastąpi tylko wtedy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego. § 4 1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane prawem zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy, w szczególności wynikające z Ustawy i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) oraz prowadzić usługi w sposób zgodny z przepisami prawa. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych informacji i zestawień oraz sprawozdań w terminie do 10 następnego miesiąca po upływie kwartału, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 4. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 5. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaszczów Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych dla Regionu Południowego tj: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie 22-530 Mircze, PGKiM Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Biłgoraj § 5 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie pojazdami, załadunek i rozładunek odpadów. 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 6 1. Rozliczenie należności dokonywane będzie po zakończeniu każdego miesiąca i wystawieniu faktury przez Wykonawcę, w wysokości 1/18 wynagrodzenia umownego określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy przelewem w ciągu 15 dni po otrzymaniu faktury wraz z kartami przekazania odpadów. 2. W wyjątkowych przypadkach strony mogą przewidzieć inny termin płatności (uzgodnienie to jednak wymagać będzie pisemnego porozumienia). § 7 1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości robót brutto co stanowi kwotę ……………… zł (słownie: ………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………...). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie …………… ……………………………………... 3.Wniesienie, przechowywanie i zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 45 i art. 46 ustawy Pzp. § 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, - niewywiązanie się z poziomu odzysku odpadów w wysokości kary należnej gminie Łaszczów. Wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r. poz. 391), - niedopełnienie obowiązku ,o którym mowa w § 5 pkt 1 w wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 5 pkt 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości 0,05 % wymagalnej kwoty za każdy dzień zwłoki. § 9 Strony postanawiają, że oprócz zapisów wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 1) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki. 2) Wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia umownego. § 10 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. § 11 1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym według siedziby Zamawiającego. § 12 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła