Licytacja L-303-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-303-2010 - Dostawa artykułów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna w Olsztynie, Izba Celna w Olsztynie
Adres pocztowy: Dworcowa 1
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-413
Tel.: 895397002, Faks: 895397016
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

328924-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-29 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
sukcesywne dostawy art. biurowych dla Izby Celnej w Olsztynie
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy, w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiguje wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku;

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w tym zakresie wykonawca winien wykazać się należytym wykonaniem co najmniej 2 dostaw tożsamych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres trwania działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie, z czego co najmniej jedna dostawa / umowa winna mieć wartość co najmniej 100 000,00 zł

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku;

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 1 do Ogłoszenia licytacji 2. w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, potwierdzające, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do występowania w imieniu wykonawcy, a w szczególności do złożenia oferty – załącznik nr 6 do Ogłoszenia licytacji

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy wyłącznie w przypadku wprowadzenia zmian stawek podatku VAT- w każdym czasie. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.olsztyn.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -komputer klasy PC spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. -system operacyjny Windows / Linux; -stałe łącze internetowe;

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-21 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn Kancelaria ogólna ( parter przy wejściu )

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-29 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-29 10:50:55

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa nr 370000-ILGW-253-20/10 zawarta w dniu .......................... 2010 r. w Olsztynie pomiędzy Izbą Celną w Olsztynie ul. Dworcowa 1, którą reprezentuje: ................................................. zwaną dalej „zamawiającym”, a firmą: .................................................................................................................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ..........................................................., którą reprezentuje: .................................................................................................................................... zwaną dalej „wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych dla Izby Celnej w Olsztynie w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ). §1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z wniesieniem we wskazane miejsce artykułów biurowych dla Izby Celnej w Olsztynie zgodnie załącznikiem A, zwanych dalej „towarem”. 2. Na towar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji. 3. Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 4. Sukcesywne dostawy towaru będą następować w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (pismo, fax, e-mail), po powiadomieniu zamawiającego o przyjęciu zamówienia do realizacji. Miejscem dostawy towaru jest magazyn w siedzibie zamawiającego (Olsztyn, ul. Dworcowa 1). 5. W przypadku, gdy z przyczyn organizacyjnych niemożliwe będzie złożenie towaru w miejscu o którym mowa w ustępie 4, zamawiający wskaże inne miejsce dostawy na terenie miasta Olsztyn. 6. Dopuszcza się zamienność asortymentową w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania cen wynikających z umowy i nie przekroczenia ogólnej wartości umowy. 7. W sprawach realizacji zamówienia osobą upoważnioną ze strony: a) zamawiającego - jest ……………………………………………………………………., tel. ………………………………………… b) - wykonawcy jest ………………………………………………………………………….., tel. ……………………………………….. §2 Wydanie towaru i transport 1. Za dzień wydania towaru zamawiającemu uważa się dzień, w którym został on odebrany przez zamawiającego. 2. Dostawy towaru odbywać się będą środkami transportu wykonawcy, na jego odpowiedzialność i koszt. §3 Sprawdzenie i odbiór towaru 1. Wykonawca umożliwi zamawiającemu sprawdzenie towaru w celu przeprowadzenia procedury jego odbioru w miejscu dostawy. 2. Sprawdzenie towaru będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ. 3. Sprawdzenie towaru może polegać na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych materiałów dokonanym zgodnie z możliwymi do zastosowania normami technicznymi. 4. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu dostawy 5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez zamawiającego, w szczególności z powodu wad towaru, przedstawiciele zamawiającego przekażą wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towaru. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru towaru bez zastrzeżeń. 6. W przypadku, gdy jakiekolwiek materiały podlegające sprawdzeniu w celu dokonania odbioru towaru mają wady fizyczne, zamawiający może wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towaru wolnego od wad, bez ponoszenia przez zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 7. Dokonanie odbioru towaru nie zwalnia wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. § 4 Termin realizacji umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy, w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej. § 5 Rękojmia za wady fizyczne i prawne 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 6 Gwarancja jakości, reklamacje 1. Wykonawca gwarantuje zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach umowy są wolne od wad fizycznych. 2. Na artykuły biurowe wymienione w pozycjach 97, 99, 100, 101 w załączniku do formularza oferty Wykonawca każdorazowo dostarczy zamawiającemu wraz z towarami dokument gwarancyjny - co do jakości towarów. Brak takiego dokumentu skutkować będzie nieprzyjęciem dostawy. 3. Termin obowiązywania gwarancji jest określony w § 1 ust. 2 umowy i liczony jest od dnia odbioru towarów przez zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarach w chwili dokonania ich odbioru przez zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towarów, powstałe z przyczyn, za które wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 5. Jeśli wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany towaru lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany towarów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 7 dni, zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. § 7 Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminów określonych w §1 ust. 4, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 2. Kara, o której mowa w ust. 1 zostanie potrącona z bieżącej faktury za dostarczone towary. 3. Ustalenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych. § 8 Wartość 1. Wartość przedmiotu umowy uwzględniająca wszystkie koszty jej realizacji wynosi: netto: …........................zł (słownie; ....................................................................................... ............................................................................................................................. złotych) plus VAT: …….. %, tj. ......................zł słownie; .................................................................... .................................................................................................................................. złotych) łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; ......................................................................... .................................................................................................................................. złotych) 2. Zapłata będzie dokonana przez zamawiającego w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury wraz z dokumentem gwarancyjnym, o którym mowa w § 6 ust. 2, przelewem bankowym na konto wykonawcy wskazane na fakturze. 3. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku zamawiającego. 4. W przypadku zalegania z zapłatą wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. 5. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy wyłącznie w przypadku wprowadzenia zmian stawek podatku VAT- w każdym czasie. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. §9 Postanowienia końcowe 1. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Olsztynie. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym - zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisy wykonawcze do niej, a także przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z czego: 3 dla zamawiającego, 1 dla wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła