Licytacja L-305-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-305-2010 - Dostawa art. biurowych i papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ada Dziwulska, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Adres pocztowy: ul.Brechta 3 m. Kancelaria
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-472
Tel.: 225979651, Faks: 225979603
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

293221-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-04 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa art. biurowych i papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 5 do ogłoszenia jest dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.44-2

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 15.12.2010.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 1 dostawę materiałów biurowych i papieru kserograficznego o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto;

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć: 1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa sekcji III.3.2 ogłoszenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania, iż w stosunku do podmiotów o których mowa w ust. 2 nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 p.z.p. (o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia), Zamawiający żąda złożenia dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.2 ogłoszenia, dotyczących tych podmiotów. 4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych sekcji III.4.2 ogłoszenia, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 5. Dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. 6. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zamowienia.mazovia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/ a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.8.Zamawiający przyjął za dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie cenę wywoławczą brutto 329 500,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-04 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-04 12:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowiący zał. nr 3 do ogłoszenia jest dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Formularz ofertowy - zał. nr 1 do ogłoszenia - dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl podając w nim ceny jednostkowe i łączną cenę brutto za realizację zamówienia oraz nazwę producenta i symbol proponowanego produktu. Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. 6. Załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. 7.Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.8.Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pt: Zakup materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW9.Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pt.: Zakup materiałów, sprzętu komputerowego i biurowego dla KSOW 2010.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła