Licytacja L-305-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-305-2013 - Dostawa rur z polietylenu do rurociągu p.poż.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: SRK SA, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-250
Tel.: +48 32 35 13 30, Faks: + 48 32 35 13 3
Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Numer ogłoszenia w BZP:

1473221-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-08-07 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rur z polietylenu do rurociągu p.poż.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa rur z polietylenu do rurociągu p.poż. dopuszczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl ).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 19.52.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2013r. .

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia wadium upływa o godz. 9:00 na dwa dni przed dniem otwarcia licytacji, który zostanie podany w zaproszeniu do składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną dostawą w ramach jednej umowy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegającej na wykonaniu dostaw rur z polietylenu o wartości minimum 150 000,00 zł brutto wraz z dowodami realizacji wszystkich dostaw ujętych w wykazie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną dostawą w ramach jednej umowy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegającej na wykonaniu dostaw rur z polietylenu o wartości minimum 150 000,00 zł brutto wraz z dowodami realizacji wszystkich dostaw ujętych w wykazie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1.Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których wzory stanowią załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do WNIOSKU do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d. 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt. II ppkt 1 w Załączniku nr 8 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, zawarte w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w której Wykonawca zaoferował najniższą cenę, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wynosi 30 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.srk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na Platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej „platformą”, zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie jest jeszcze zarejestrowany. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, obowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację o swoim LOGINIE, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu się na platformie na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą w wysokości 698 800,00 zł brutto. 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 10.000,00 zł brutto. 4. Pierwsza złożona oferta nie może być wyższa od ceny wywoławczej. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia (oferty), które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej (co najmniej o minimalną wartość postąpienia) niż oferta wiodąca w danym momencie. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 6 System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę ryczałtową brutto wyrażoną w złotych (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i liczoną z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku. 10. W zaproponowanej cenie ryczałtowej brutto winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania oraz należny podatek VAT. 11. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 12. Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia licytacji do momentu jej zamknięcia przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. 13. Do momentu otwarcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje faksem, a w przypadku jego braku elektronicznie (zeskanowany dokument) oraz pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-07-23 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.S. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-9014 Bytom

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-08-07 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-08-07 10:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.srk.com.pl) Informacje

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła