Licytacja L-305-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-305-2016 - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Secemin

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Secemin, Gmina Secemin
Adres pocztowy: Struga 2
Miejscowość: Secemin, Kod pocztowy: 29-145
Tel.: (+48 34)3556017, Faks: (+48 34)3906860
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

352407 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-05 13:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Secemin
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Secemin i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla zamówienia w okresie od 1-01-2017 r. do 31-12-2018 r. wynosi około 1.075.666,20 kWh.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.31.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zamówienie będzie realizowane od 1-01-2017 r. (lub skutecznego zgłoszenia u OSD zmiany sprzedawcy energii elektrycznej) do 31-12-2018 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Brak wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez podpisanie oświadczenia, które jest zawarte w ofercie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, - oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. umożliwiającej wykonanie zamówienia, której okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia, - oświadczenie o podwykonawcach.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie: - zmiana ilości punktów poboru energii, - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - zmiany stawki VAT ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, - zmiany, za akceptacją Wykonawcy, sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.secemin.eobip.pl/bip_secemin/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania techniczne. Wykonawca musi posiadać urządzenie, które umożliwi mu zalogowanie się oraz zgłaszanie postąpień na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wymagania formalne. Wykonawca musi być zarejestrowany (posiadać indywidualny login) w systemie licytacji elektronicznych na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl. Brak zarejestrowanego konta (posiadania indywidualnego login-u) nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. W tym jednak przypadku oraz w przypadku podania błędnego login-u we wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy Zamawiającemu dostarczyć login najpóźniej w terminie podanym w punkcie 7.1. SIWZ

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. Kwota wywoławcza za 1 MWh wynosi 230 zł (1 kWh – 0,2300 zł) netto. 4. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 MWh (0,0005 zł za 1 kWh) netto. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Grosze należy od złotego oddzielić przecinkiem. 5. Przez kwotę netto należy rozumieć wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z sprzedażą energii elektrycznej wraz z uwzględnieniem zysku dla Wykonawcy. Z Wykonawcą, który wygra licytację elektroniczną zostanie podpisana umowa na sprzedaż energii elektrycznej w której zostanie podana kwota brutto za 1 kWh. Przez kwotę brutto za 1 kWh należy rozumieć cenę netto za 1 kWh uzyskaną w licytacji elektronicznej wraz uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. 6. W toku licytacji system licytacji elektronicznych na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UG Secemin lub e-mail: przetargi@secemin.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-05 13:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-05 13:20:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie: - zmiana ilości punktów poboru energii, - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - zmiany stawki VAT ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, - zmiany, za akceptacją Wykonawcy, sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła