Licytacja L-306-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-306-2010 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Elżbieta Borowska, Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Adres pocztowy: Rynek 2
Miejscowość: Gostyń, Kod pocztowy: 63-800
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

296881

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-10 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu: 1) 18 komputerów PC; 2) 18 monitorów LCD; 3) 4 notbooki; 4) 2 drukarki atramentowe kolorowe, 5) 2 drukarki etykiet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gostyn.pl Informacje dodatkowe: W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt fabrycznie nowy, nigdzie nieużywany poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami progowymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych spełnia tę specyfikację. Każde dostarczone urządzenie musi posiadać dokumentację w języku polskim, co najmniej trzyletnią gwarancję z wyjątkiem drukarek etykiet, na które należy udzielić min. dwuletniej gwarancji. Gwarancja na sprzęt obejmuje odbiór i dostawę serwisowanego sprzętu w siedzibie zamawiającego. Dostawca obowiązany jest wymienić sprzęt na nowy o takich samych lub lepszych parametrach po 3 kolejnych naprawach serwisowych nie usuwających objawów awarii. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać ww. sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i normami dającymi podstawę do oznaczenia znakiem CE oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. Każde urządzenie (komputer, monitor, drukarka) powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu (numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu, opakowaniu).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty 30.21.30.00-5
30.23.13.00-0
30.23.21.30-4

Termin wykonania zamówienia:
21 dni od podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wniesienie wadium w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) będzie wymagane przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej - po otrzymaniu zaproszenia do udziału w tym etapie (szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu do etapu licytacji elektronicznej). 2. Forma wadium wg wyboru wykonawcy: 1) pieniądz - przelewem na rachunek bankowy Gminy Gostyń na konto w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 O/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456); 2) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancje bankowe; 4) gwarancje ubezpieczeniowe; 5) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należytym wykonaniem co najmniej 2 dostaw sprzętu komputerowego o wartości minimum 50.000 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych); Ocena wyżej wymienionego warunku w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wykazu dostaw, zgodnie z niżej wymienionym zakresem dokumentów. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Do wniosku należy dołączyć ponadto: - pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli dotyczy, a nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów; (POUCZENIE: Pełnomocnictwo do podpisywania wniosku, zał. dokumentów i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwa i jego podpis. Pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Wniesienie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Wniesienie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej); - specyfikację oferowanego sprzętu wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.gostyn.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl - w polu „LOGIN” należy wpisać dowolny wyraz, z tym, że musi on być unikatowy w całym systemie – służy on identyfikacji użytkownika w systemie, - hasło – dowolny wyraz składający się z liter i cyfr, - E-mail – adres poczty elektronicznej użytkownika – na ten adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym; na ten adres będą również przekazywane wszystkie wiadomości z systemu, - rola – wykonawca. - System wymaga akceptacji regulaminu. - Po dokonaniu rejestracji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość do administratora systemu; w wiadomości będzie zawarty link aktywacyjny, który należy uruchomić. - Należy zapisać LOGIN oraz hasła – są niezbędne do zalogowania się do systemu (w przypadku utraty hasła będzie możliwe wygenerowanie nowego przy użyciu funkcji nie pamiętam hasła). W trakcie postępowania Wykonawca jest obowiązany przesłać swój LOGIN Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; umożliwiający przypisanie wykonawcy do licytacji elektronicznej. (Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym). Wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wymagania systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. - System licytacji elektronicznej nie ma szczególnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego (każdy komputer umożliwiający przeglądanie stron internetowych jest wystarczający do obsługi platformy, niezależnie od parametrów technicznych) jak również w zakresie prędkości łącza internetowego. - System może zostać uruchomiony z wykorzystaniem większości przeglądarek internetowych, jednak testy zostały przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych dla następujących przeglądarek: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższa - Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa (Urząd Zamówień Publicznych proponuje przed rozpoczęciem korzystania z platformy upewnić się, jaką przeglądarką internetową dysponuje użytkownik);

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. licytacja jest jednoetapowa; 2. oferty składane w formie elektronicznej nie muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym; 3. przypisanie do licytacji – po przekazaniu zaproszenia do udziału w licytacji (faksem), wykonawca zostanie przypisany do przedmiotowej licytacji – fakt przekazania zaproszeń zostanie zaznaczony na platformie (za przekazanie uznaje się doręczenie zaproszenia wykonawcy; w przypadku, gdy przekazanie zaproszeń odbywa się w różnym czasie w stosunku do poszczególnych wykonawców, za termin przekazania zaproszeń uznaje się przekazanie zaproszenia ostatniemu z wykonawców dopuszczonych do postępowania); 4. informacja o czasie trwania licytacji 10-11-2010 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30; 5. Zamawiający określa cenę wywoławczą w kwocie: 69 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100); 6. sposób składania ofert w toku licytacji – za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych), wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny; 7. opis sposobu kalkulacji ceny ofertowej: propozycje kolejnych korzystniejszych ofert (postąpień) należy ustalić w złotych polskich na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia: a. podstawę do licytacji elektronicznej będzie stanowiła cena (brutto) za cały przedmiot zamówienia, b. minimalna wysokość postąpienia - to kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczoną od oferty najkorzystniejszej; c. w toku licytacji wykonawcy proponują cenę oferty (brutto) wyrażoną w złotych polskich; grosze należy oddzielić kropką; d. zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w szczególności koszty transportu do wskazanego miejsca dostawy oraz należny podatek VAT. e. złożona oferta nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia; prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie” - wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie; UWAGA Wpisanie oferty cenowej i naciśnięcie przycisku „Złóż” jest ostateczne – Wyjątek: jeżeli składana oferta stanowi mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, system prosi o potwierdzenie (zabezpieczenie przed omyłkowym wpisaniem zbyt niskiej oferty); f. sposób i zasady rozliczania za przedmiotową dostawę określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia; 8. od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 9. do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców; 10. w momencie zamknięcia licytacji wyłączona zostanie możliwość składania postąpień, po czym na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę;

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-29 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń (sekretariat) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-10 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-10 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faksem (nie dot. wniosku - wniosek należy sporządzić w formie pisemnej). Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Zbigniew Kostka, e-mail: zkostka@um.gostyn.pl - Michał Krystkowiak, e-mail: mkrystkowiak@um.gostyn.pl Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 13, (tel. 65 575 21 32; kom. 505 466802; 505 443637), w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00. Opis sposobu przygotowania wniosków: wniosek należy sporządzić w formie pisemnej według wzoru załączonego formularza, czytelnie, w języku polskim. Wniosek winien być podpisany przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem (wymagany jest podpis z pieczęcią imienną lub podpis czytelny). Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Wykonawca winien zamieścić wniosek w jednej kopercie/opakowaniu. Kopertę należy zaadresować i opisać: „Wniosek – Dostawa sprzętu komputerowego” oraz "nie otwierać przed 29-10-2010 r. do godz. 11:00”

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła