Licytacja L-306-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-306-2012 - Dostawa oleju opałowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Muzeum Narodowe, Muzeum Narodowe w Kielcach
Adres pocztowy: Plac Zamkowy 1 m. -
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-010
Tel.: 413444014, Faks: 413448261
Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Numer ogłoszenia w BZP:

398914-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-31 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, w ilości około 124 000 litrów, o parametrach określonych w INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW (załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia). 2. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień składanych na piśmie, faksem lub mailem w terminie 2 dni roboczych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia. 3. Zamawiający przewiduje, że jednorazowo będzie zamawiane ok. 5000 litrów oleju (dopuszcza się maksymalnie 5500 litrów). 4. Podana ilość oleju opałowego lekkiego stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania w zależności od warunków pogodowych i nie obliguje Zamawiającego do realizacji całości zamówienia. 5. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o pojemności ok. 6000 litrów. 6. Dostarczana ilość oleju opalowego fakturowana będzie na podstawie objętości w temperaturze rzeczywistej
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.51.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się nie później niż 1 dzień przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności rozumianych jako posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie posiadania wiedzy i doświadczenia rozumianego jako należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy oleju opałowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy, tzn. umowa jest ciągle realizowana, wartość dostaw juz zrealizowanych musi opiewać na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Inne dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę) 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza).

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 1. Ilość 124 000 l oleju opałowego może ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności od panujących warunków atmosferycznych w okresie trwania umowy i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 2. Cena określona w § 1 ust. 1 i ust. 5 umowy może ulec zmianie w następujących przypadkach: a) zmiany stawki Vat, w tym przypadku cena netto nie zmieni się b) zmiany stawki akcyzy c) zmiany ceny producenta

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mnki.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymagania techniczne: 3.1.Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet. 3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą w wysokości 4, 01 zł brutto za 1 litr oleju opałowego. 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 0.01 zł brutto (grosze należy oddzielić od złotych kropką) 4. Pierwsza złożona oferta nie może być wyższa od ceny wywoławczej. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia (oferty), które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej (co najmniej o minimalną wartość postąpienia) niż oferta wiodąca w danym momencie. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 6. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę brutto za dostawę 1l oleju opałowego, wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) uwzględniającą marżę lub opust , która/y będzie stała/y w okresie obowiązywania umowy. 10. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto za dostawę 1l oleju opałowego przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wypełnienia formularza cenowego (stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) i wyliczenia łącznej wartości brutto za realizację zamówienia. UWAGA: cena jednostkowa brutto za 1l oleju opałowego zadeklarowana w licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, tj. formularzu cenowym (kolumna nr 5) w oparciu o którą Wykonawca dokona wyliczenia łącznej wartości brutto za realizację zamówienia

Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-23 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, recepcja.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-31 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-31 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA (wzór) zawarta w dniu …………………. r. w Kielcach pomiędzy: Muzeum Narodowym z siedzibą w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, NIP ………………., reprezentowanym przez: dr Roberta Kotowskiego – Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a firmą …………………………………... z siedzibą …………………………….., NIP: ……………………………….., reprezentowaną przez ……………………………., zwaną dalej Wykonawcą. W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) w trybie „licytacji elektronicznej” została zawarta umowa o następującej treści: § 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej opałowy przez okres obowiązywania umowy w ilości planowanej około 124 000 l za cenę brutto .......zł za 1 litr, w tym podatek Vat ......... (słownie złotych: ......................................). 2. Zamawiający oświadcza, iż ilość 124 000 l oleju opałowego może ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności od panujących warunków atmosferycznych w okresie trwania umowy i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 1 pkt 2 dostawa oleju opałowego będzie odbywać się na warunkach opisanych w umowie. 4. W przypadku gdy ilość zrealizowanych dostaw oleju opałowego na datę wygaśnięcia umowy będzie mniejsza niż planowana, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia do Zamawiającego. 5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy określa się na kwotę brutto ...................zł (słownie złotych: ........................................................). 6. Cena określona w § 1 ust. 1 i ust. 5 może ulec zmianie w następujących przypadkach: a) zmiany stawki Vat, w tym przypadku cena netto nie zmieni się b) zmiany stawki akcyzy c) zmiany ceny producenta 7. Cena dostawy będzie kalkulowana w dniu złożenia zamówienia wg wzoru: Cn(zł/litr) = X (zł/m3) / 1000 -/+ n (zł/litr), gdzie: Cn – cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr X – aktualna w dniu złożenia zamówienia cena oleju opałowego lekkiego u producenta ....................ogłoszona na jego stronie internetowej ....................................... n – stała marża (+) / opust (-) Wykonawcy podany w ofercie (zł/litr) 8. Wykonawca, każdorazowo wraz z dostawą dostarczy potwierdzenie ceny producenta oleju opałowego (wydruk ze strony internetowej producenta). 9. W okresie obowiązywania umowy marża / opust Wykonawcy jest stały i wynosi ... zł od ceny 1 l oleju opałowego, publikowanej na stronie internetowej producenta w dniu złożenia zamówienia. 10. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego zgodnie z brzmieniem art.89 ust.5 i 6 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6-12-2008 roku (DZ.U. 111/108/626), każdorazowo przy składaniu przez niego zamówienia kolejnej transzy oleju, w sposób opisany w §4 pkt.1 umowy. 11. Brak oświadczenia o którym mowa w pkt. 10 przy zamówieniu Zamawiającego, wstrzymuje dostawę danej transzy oleju opałowego do czasu jego przedłożenia przez Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 12. Zamawiający w dniu zawarcia niniejszej umowy złoży Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń o których mowa w pkt. 10 w imieniu Zamawiającego stanowiący zał. nr …do niniejszej umowy. § 2. Umowę zawiera się na czas określony tj. na 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. § 3. 1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. § 4. 1. Wykonawca dostarczał będzie olej sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi na piśmie w formie zamówienia, faxem lub mailem w terminie 2 dni roboczych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia. 2. Olej opałowy dostarczany będzie do zbiorników olejowych w kotłowniach Zamawiającego: w Kielcach ul. Zamkowa oraz do Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach). Przy każdej dostawie Wykonawca przedstawi świadectwo producenta lub jednostki upoważnionej do badań oleju opałowego. 3. W przypadku wad jakościowych dostarczanego oleju opałowego (niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowego badania. Badaniu będą poddawane próbki oleju opałowego pobrane bezpośrednio z autocysterny Wykonawcy zgodnie z normą PN-EN ISO 3170. Jeżeli wynik badań potwierdzi niezgodność parametrów oleju z proponowanymi we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawcy, koszt takiego badania obciąży Wykonawcę. 4. W przypadku wad jakościowych (niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia) Wykonawca na swój koszt wymieni wadliwy olej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zawiadomienia (na piśmie, faxem lub mailem) przez Zamawiającego Wykonawcy o stwierdzeniu wady. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy na swój koszt i ryzyko. 6. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie na podstawie faktury Vat wystawianej przy każdej dostawie przez Wykonawcę, z zastosowaniem systemu objętościowego w temperaturze rzeczywistej. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego 7. Zapłata należności określonej fakturą nastąpi każdorazowo w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wykonawcy. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych większych od dopuszczalnej odchyłki we frontach nalewczych na bazach paliw, Zamawiający na pismie, faxem lub mailem, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca nie dłużej niż w terminie 3 dni od powiadomienia zobowiązany jest do uzupełnienia braków ilościowych. 9. W przypadku zalegania Zamawiającego z płatnością faktury VAT wobec Wykonawcy powyżej 14 dni, Wykonawca ma prawo wstrzymania realizacji kolejnego zamówienia do czasu zrealizowania zaległej płatności. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. § 5. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności należnych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej. § 6. 1. Strony postanawiają, że obowiązującym zabezpieczeniem wykonania umowy są kary umowne. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku: a) zwłoki w dostarczeniu oleju opałowego w wysokości 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto wadliwej dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie oleju na wolny od wad, w terminach określonych niniejszą umową; c) nie wykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% niezrealizowanej planowanej wartości umowy, określonej w § 1 pkt 5 niniejszej umowy. 3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w tytułu wykonania niniejszej umowy. 5. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % niezrealizowanej planowanej wartości umowy, określonej w § 1 pkt 5 niniejszej umowy z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 pzp. § 7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu polubownego sposobu ich rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy ze względu na wysokość przedmiotu sporu sąd powszechny w Kielcach. § 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o podatku akcyzowym i inne obowiązujące przepisy. § 9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA:

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 5 - Formularz cenowy Załącznik nr 6 - Wzór umowy Załącznik nr 7 - Instrukcja dla Wykonawców.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła