Licytacja L-306-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-306-2018 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim.

Dane zamawiającego


Nazwa: KWP, KWP w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: 52 525 53-20, Faks: 52 525-53-19
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

594086-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim.

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Szkolnej 7, działka nr ew. 445/1, obr. ew. Janowiec Wielkopolski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


I. WYMAGANIA FORMALNE: 1. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie Urzędu Zamówień Publicznych E-USŁUGI na platformie licytacji elektronicznych (https://licytacje.uzp.gov.pl) jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem. 2. Rejestracji w systemie dokonuje samodzielnie wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania swojego loginu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Dodawanie wykonawcy do licytacji odbywa się poprzez wpisanie loginu, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności wpisanego we wniosku loginu. 4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania platformy licytacji elektronicznej w szczególności w zakresie rejestracji i składnia postąpień zawiera SAMOUCZEK dostępny na stronie UZP. II. WYMAGANIA TECHNICZNE: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu:komputer Pc z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 ub wyższa.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują łączną cenę ofertową brutto w PLN za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim” szczegółowo opisanej w załączniku nr 3 do Ogłoszenia dostępnym na stronie zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Na łączną cenę ofertową brutto składa się: 1) Cena ryczałtowa brutto za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim”. 2) Cena ryczałtowa brutto za planowane 10 pobytów autorskich. 4. Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 100.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7.Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-08-06 13:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

-

dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

-

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) w specjalności: a) architektonicznej b) konstrukcyjno – budowlanej, c) drogowej, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą w każdej specjalności. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu przez wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

1) Wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający nie wymaga składania ww dokumentów i oświadczeń.

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data zakończenia: 26.04.2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Określone we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy - Wniosek o dopuszczenie do licytacji na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim”. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) musi być złożone w formie pisemnej (oryginał). 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniana warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, winny być złożone zgodnie z formą określoną w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). 4. Osoba(-y) uprawniona(-e) do reprezentowania wykonawcy musi parafować miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku załączenia do wniosku innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały. 7. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną, w ciągu 2 dni od daty zamknięcia licytacji, formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Zestawienie to powinno zawierać informacje ocenie brutto oferty, która musi być zgodna z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę oraz: 1)Cenę ryczałtowa brutto za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Realizacja robót budowlanych na terenie siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim”. 2) Cenę ryczałtowa brutto za planowane 10 pobytów autorskich.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła