Licytacja L-307-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-307-2011 - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1838L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Natalia Mataczyńska, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082/ 562 76 31, Faks: 082/ 562 75 87
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

317639

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-19 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1838L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1838L od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 843) do km 4+ 446 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1839L) - klasa techniczna drogi- Z, - kategoria ruchu- KR2, - przekrój drogi: jednojezdniowy dwupasowy o szerokości jezdni 6,0 m, w tym dwa pasy ruchu po 3,0 m, - szerokość poboczy – 2 x 1,00 m, - długość odcinka do przebudowy- 4 446,00 m, - długość chodnika do przebudowy- 1 203,80 m, - szerokość poboczy- 2 x 1,00 m. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1.Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym na odcinku o długości 4 446,00 m, ścinka poboczy (odsłonięcie krawędzi jezdni)- obustronnie na długości 4 446,00 m (8 892,00 m2). 2.Przebudowa drogi powiatowej w zakresie lewostronnego ciągu pieszego: od km 0+015,20 do km 1+219,00 o długości 1 203,80 m : roboty rozbiórkowe elementów dróg, wycinka kolidujących z chodnikiem krzewów, wykonanie chodnika o szerokości 1,50 m przy krawędzi jezdni drogi powiatowej o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowa zatok postojowych, wykonanie ścianki czołowej z betonu B25 na wylocie istniejącego przepustu, utwardzenie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym, usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez regulację wysokościową rowów przydrożnych, roboty wykończeniowe związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp. 3.Przebudowa przepustu: wykonanie przebudowy przepustu rurowego żelbetowego w km 3+417 o długości 10,00 m i Ø 100. 4.Nawierzchnia i pobocza: roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4,00 cm- początek i koniec robót oraz istniejące nierówności na całym odcinku, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych KR2 o grubości 5,00 cm (warstwa ścieralna), utwardzenie poboczy na odcinku 4 446,00 m (8 892,00 m2) mieszanką stabilizującą z mechanicznym zagęszczeniem na szerokości 1,00 m, śr. gr. 10,00 cm. 5.Oznakowanie poziome i pionowe: oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych- na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych wykonywane mechanicznie- pasy zwalniające, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych- malowanie mechaniczne, ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z kątowników o rozstawie słupków z kątowników co 2,00 m, oznakowanie pionowe- pionowe znaki drogowe: znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, ustawienie znaków drogowych aktywnych na wysięgnikach : D-6 przejście dla pieszych- 1,00 szt., B-20 „STOP”- 3,00 szt., ustawienie ogrodzeń segmentowych typu U-12a wykonanych ze stali ocynkowanej o rozstawie słupków co 1,50 m wraz z osadzeniem słupków w fundamencie z betonu (nad przepustem). 6.Roboty towarzyszące: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej – 1 kpl., wykonanie projektu stałej organizacji ruchu- 1,00 kpl. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7

Termin wykonania zamówienia:
termin zakończenia: 03-09-2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP SA O / Chełm Nr 07 1020 1563 0000 5702 0061 5690 z dopiskiem „wadium- „Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim – przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L”. Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg w technologii z mieszanek bitumiczno- asfaltowych, o długości nie mniejszej niż 4,00 km m oraz o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami: 1.Samochód samowyładowczy o ładowności min.8 t z przykryciem brezentowym- min. 3 szt. 2.Samochód samowyładowczy o ładowności minimalnej 8 t- min. 2 szt. 3. Walec statyczny samojezdny min. 10 t- min. 1 szt. 4. Walec wibracyjny- min. 1 szt. 5. Szczotka mechaniczna wyposażona w urządzenie odpylające- min.1 szt. 6. Walec ogumiony- min. 1 szt. 7.Przewoźny zbiornik do wody zaopatrzony w urządzenie do rozpryskiwania wody- min. 1 szt. 8. Skrapiarka lepiszczy bitumicznych- min. 1 szt. 9. Wytwórnia mas bitumicznych- min.1 szt. 10. Układarka do układania mieszanek mineralno- asfaltowych- min. 1 szt. 11. Płyta wibracyjna- min. 1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA)i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: a)zmiana osób (kierownika budowy) uczestniczących w wykonaniu zamówienia- zmiana zostanie dokonana jeżeli Wykonawca zwróci się pisemnie do Zamawiającego z prośbą o zmianę osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, załącza również wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, b)zmiana harmonogramu rzeczowego realizacji robót budowlanych w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty z wyprzedzeniem- zmiana zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, do którego zostanie dołączona propozycja aktualnego harmonogramu rzeczowego.

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany oferta przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.chelmski.iap.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejnie korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 2 854 726,00 zł brutto (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

50000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-13 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 87

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-19 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-19 10:46:57

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 07 1020 1563 0000 5702 0061 5690 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim- przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L”. 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła