Licytacja L-308-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-308-2012 - Ochrona strzelnicy KWP Bydgoszcz

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KWP, KWP w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: 52 525 53-20, Faks: 52 525-53-19
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

405100

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-11-05 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona strzelnicy KWP Bydgoszcz
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prze Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektu Strzelnicy Garnizonowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy położonej w miejscowości Białe Błota na działce nr 13/3LP (224,00 ha) oraz terenu ochronnego (784,77 ha). 2. Dozorcy nie są wyposażeni w broń palną, 3. Wykonawca ochrania powierzone mienie przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem oraz jego niszczeniem i dewastacją, 4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania jednego posterunku obsługiwanego przez jednego dozorcę, 5. Dozorcy nie muszą posiadać licencji pracownika ochrony fizycznej, 6. Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną zlokalizowaną w odległości umożliwiającej dojazd do strzelnicy w Białych Błotach w czasie nie dłuższym niż 15 min., 7. Wykonawca podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne w przypadku zagrożenia i niebezpieczeństwa powstania innych szkód, jak: zalanie pomieszczeń, wybuch, pożar, osunięcie ziemi itp., 8. Wykonawca zapewnia odpowiednie umundurowanie pracowników, mundury winny mieć w widocznym miejscu identyfikatory, 9. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony obiektu w sposób następujący: a) Ochronę fizyczną pełni co najmniej jedna osoba, b) Usługa ochrony wykonywana jest nieprzerwanie przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, c) Wykonawca obowiązany jest stosować się do instrukcji dla dozorców ochraniających obiekt nieczynnej strzelnicy garnizonowej KWP w Bydgoszczy w m. Białe Błota, stanowiącej załącznik nr 6 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl , d) Zamawiający udostępni wykonawcy na potrzeby pracowników świadczących ochronę fizyczną na obiekcie kontener o powierzchni 12 m2, przeznaczony na dyżurkę, z możliwością korzystania z energii elektrycznej po zamontowaniu podlicznika na koszt wykonawcy, zamawiający nie zapewni wykonawcy możliwości korzystania z sanitariatu, e) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru we własnym zakresie zanieczyszczeń stałych, w tym odpadów komunalnych, oraz ciekłych wytwarzanych przez jego pracowników w trakcie realizacji usługi, 10. Wykonawca kalkulując ceny winien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 11. Przejęcie obiektu nastąpi na zasadzie protokołu zdawczo-odbiorczego, 12. Usługa wykonywana będzie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nieprzerwanie przez całą dobę siedem dni w tygodniu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31-12-2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do oceny spełniania warunku, wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2005 Nr.145 poz. 1221 z późn. zm.) musi posiadać aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępnego na stronie zamawiającego; 2.Dokument, z którego wynika upoważnienie dla osoby podpisującej wniosek do reprezentowania wykonawcy (np.: zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej chyba, że Wykonawca posiada wpis w systemie CEIDG). W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg terminu określony w pkt.III.4.3.1 stosuje się odpowiednio.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
określone we wzorze umowy - załącznik nr 5 do ogłoszenia

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

I. Wymagania formalne: 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego loginu zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający prześle tym wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz przypisze ich do licytacji prowadzonej na platformie UZP. Dodawanie wykonawcy do licytacji odbywa się na podstawie jego loginu podanego we Wniosku, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności podanego loginu. II. Wymagania techniczne: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej: 5800,00 zł brutto. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę ofertową brutto w PLN za 1 miesiąc wykonywania usługi. 4. Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 50.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-26 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych (pokój 31) ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85 - 090 Bydgoszcz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-11-05 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-11-05 12:41:24

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl, plik pod nazwą załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Świadczenie usługi ochrony fizycznej Strzelnicy Garnizonowej KWP w Bydgoszczy. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 2. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 2.1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz zobowiązanie z art. 26 2b ustawy muszą być złożone w oryginale. 2.2. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 2.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 2.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.5. Poprawki we wniosku muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą wniosek.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła