Licytacja L-308-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-308-2014 - Rozbudowa i remont siedziby KPP w Gnieźnie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

329068 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-10-22 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i remont siedziby KPP w Gnieźnie
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i remontem siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) dobudowanie skrzydła budynku administracyjnego pięciokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o powierzchni dobudowy 401,34 m2, powierzchni budynku netto 1 517,00 m2 i kubaturze 5 967,00 m3 oraz remont pomieszczeń i elewacji istniejącego budynku administracyjnego; 2) wybudowanie budynku zaplecza technicznego ze strzelnicą ćwiczebną, niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy 354,70 m2, powierzchni budynku netto 308,00 m2 i kubaturze 1 469,16 m3; 3) wybudowanie budynku garażowego siedmiostanowiskowego niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego o powierzchni budynku netto 220,52 m2 i kubaturze 1 030,60 m3; 4) adaptację istniejącego niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego budynku warsztatowego o powierzchni netto 42,47 m2 i kubaturze 286,79 m3, na potrzeby zaplecza dla przewodników dla psów służbowych; 5) zagospodarowanie terenu. Użyte w dokumentacji wykonawczej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta lub materiałów albo wskazanie ich jako przykładu ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne lub użytkowe nie gorsze od wskazanych. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, należy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji złożyć dokumenty dotyczące rozwiązań równoważnych zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.61.11-5
Dodatkowe przedmioty 45.45.30.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 16.11.2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający od Wykonawców zaproszonych do wzięcia udziału w licytacji wymaga wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 zł. 2. Zaproszony Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia licytacji elektronicznej na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją /Wadium - ZZP-2380-121/2014/, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie licytacji. Zaleca się aby Wykonawca w przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ppkt 1 dostarczył kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000,00 m2 i wartości robót brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł, w której zakres wchodziły co najmniej roboty konstrukcyjne i wykończeniowe, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, a także zagospodarowanie terenu, oraz załączy dowody, określające, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujące, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować: 1) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 2) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 3) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień oraz posiadającą uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji i dozoru; 4) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1) zyskał w okresie ostatniego roku obrotowego tj. 2013 r. średni roczny przychód w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 2) osiągnął w ciągu ostatniego okresu obrachunkowego współczynnik płynności pierwszego stopnia nie mniejszy niż 1,3 obliczonego na podstawie sprawozdania finansowego wg wzoru: W= aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe; 3) posiada zdolność kredytową lub wolne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł; 4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże, że uzyskał w okresie ostatniego roku obrotowego tj.,2013 r. średni roczny przychód oraz współczynnik płynności pierwszego stopnia opisane w warunku. Ze względu na specyfikę warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej (średni roczny przychód i współczynnik płynności pierwszego stopnia), nie dopuszcza się sumowania potencjałów wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu uzyskania wymaganych wartości. Nie dopuszcza się również sumowania kwot wynikających z dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 000,00 m2 i wartości robót brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł, w której zakres wchodziły co najmniej roboty konstrukcyjne i wykończeniowe, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, a także zagospodarowanie terenu, wraz załączeniem dowodów, określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca.

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań - jeżeli wykonawca zaoferuje równoważne rozwiązania

Inne niewymienione dokumenty

1) Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści określonej w zał. nr 1 do ogłoszenia, który został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest, przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub b) inne stosowne dokumenty, dotyczące: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; - ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiana technologii wykonania robót w stosunku do przyjętej w dokumentacji wykonawczej, z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 6) Zmiana osób (Kierownik budowy/robót) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 7) Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności: a) wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika budowy w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót; b) wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.; c) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy; d) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności wystąpieniem siły wyższej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 7, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 8) Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń). Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z dokumentacji wykonawczej lub wynikających z oferty Wykonawcy w przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych, jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania; c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę. W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana. Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji wykonawczej. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. Do złożenia postąpienia nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Cena wywoławcza wynosi 10 143 050.00 złotych brutto (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 1000.00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 10142049,00 będzie oznaczało 10 142 049 złotych i 00 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-10-13 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-10-22 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-10-22 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny oferty brutto. 2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją /Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP-2380-121/2014/, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w pkt 2 ppkt. 2-5, zabezpieczenie winno obejmować roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 4. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 5. Całość zabezpieczenia musi być wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenie zabezpieczenia z należności za częściowo wykonane roboty. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy /zał. nr 9 do ogłoszenia/ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na rozbudowę i remont siedziby KPP w Gnieźnie - ZZP-2380-121/2014/. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi wykonawca. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty załączone do wniosku należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści określonej w zał. nr 5 do ogłoszenia, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału albo notarialnie potwierdzonej kopii. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem, na numer faksu podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu . 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 1) w sprawach procedury - Piotr Zasieczny, tel. 61/841 27 42, faks 061/841 27 44, e-mail zzp@wielkopolska.policja.gov.pl, 2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Zbigniew Łukowski, tel. 61/ 841 24 68. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających. 6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN) z wyłączeniem walut obcych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, przed podpisaniem umowy nie później niż 3 dni robocze od daty zamknięcia licytacji prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną dokument /Zestawienie kosztów/ o treści określonej w zał. nr 2 do ogłoszenia. Oryginał tego dokumentu Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia licytacji.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła