Licytacja L-308-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest wykonawca16 z ofertą o wartości 800000PLN.
Dane zwycięzcy:
wykonawca16 - Ewa Sołtan, PDM Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym
Strupin Duży295
22-100, Chełm


Ogłoszenie o zamówieniu L-308-2018 - Przebudowa dróg gminnych: nr 104523L Radzanów, nr 104508L ul. Objazdowa i nr 104520L ul. Kościelna, Gmina Sawin

Dane zamawiającego


Nazwa: Referat Budownictwa, Gmina Sawin
Adres pocztowy: Chutecka 12
Miejscowość: Sawin, Kod pocztowy: 22-107
Tel.: (82)567-30-12, Faks: (82)567-30-12
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

596785-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-08-14 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa dróg gminnych: nr 104523L Radzanów, nr 104508L ul. Objazdowa i nr 104520L ul. Kościelna, Gmina Sawin

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych: nr 104523L Radzanów, nr 104508L ul. Objazdowa i nr 104520L ul. Kościelna, Gmina Sawin Droga Radzanów - długość drogi 1 km 1) Roboty pomiarowe – 1,0 km 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 4,0 m; 3) skropienie emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej szer. 4,0m 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości 3,0m 5) skropienie emulsją asfaltową krawędzi nawierzchni bitumicznej - 800 m2 Ulica Kościelna – długość 555m 1) Roboty pomiarowe – 555 m 2) skropienie emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej 1200m2 3) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową – 300 ton 4) Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową 3330 m2 5) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości 6,0m 6) skropienie emulsją asfaltową krawędzi nawierzchni bitumicznej - 234 m2 ulica Objazdowa – długość odcinka 240 m 1) Roboty pomiarowe – 240 m 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna) 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i szerokości 4,5 m; 3) skropienie emulsją asfaltową nawierzchni tłuczniowej szer. 1080 m2 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości 3,5m 5) skropienie emulsją asfaltową krawędzi nawierzchni bitumicznej - 192 m2 Zamawiający będzie wymagał, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1) Przedmiar robót (zał. nr 7). 2) Lokalizacja (zał. nr 10). 3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, (zał. nr 9). Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

https://ugsawin.bip.lubelskie.pl

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót; 2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3) do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku; 4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 5) umożliwiania wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 6) opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego, 7) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 8) systematycznego prowadzenia oraz pokrycie kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w SSTWiORB, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępnianie na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu, 9) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót; 10) bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót; 11) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należytą starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego; 12) zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót; 13) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej; 14) skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie, a w szczególności, sprawozdanie techniczne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego, do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 530 000,00 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-08-08 09:42:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-08-14 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-08-14 10:19:52

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa warunków

----

Zamawiający nie określa warunków

-----

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, minimum jednej lub kilku robót w zakresie rozbudowy, budowy, przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 2,0 km. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

a) Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o przynależności (lub jej braku) do grupy kapitałowej (zał. nr 6). Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zał. nr 1 do ogłoszenia), Zamawiający żąda złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) wykazu robót wg zał. nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty, wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wg zał. nr 5 - wykaz osób.

----

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wnioskiem Wykonawcy. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wstępne składa każdy Wykonawca. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. INNE DOKUMENTY: 6. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, 7. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

IX. Termin związania ofertą


30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Data zakończenia 28.09.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art. 150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę, w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Sawin nr 47 8192 0002 2001 0000 0853 0004 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy- przebudowa dróg w gminie Sawin”. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie – drogą pocztową bądź faksem albo zeskanowane drogą elektroniczną.

Informacje o wadium


Tak

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Sawin nr 47 8192 0002 2001 0000 0853 0004 z dopiskiem „wadium- przebudowa dróg gminnych w gminie Sawin”. 4. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła