Licytacja L-31-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-31-2009 - Projekt wraz z realizacją wiaduktu.

Dane zamawiającego

zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53
31-586, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

54963 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-16 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wraz z realizacją robót budowlanych (konserwacja) wiaduktu nad ul. Malczewskiego w ciągu al. Waszyngtona w Krakowie. Wiadukt zwany jest "Mostem Diabelskim". b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego. Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Ponadto kolejny załącznik określa szacunkowy zestaw prac projektowych i robót budowlanych do wykonania. Oba załączniki są dostępne na stronie www.zikit.krakow.pl c) Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. d) Etap I do 31.03.2010 obejmuje projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Etap II do 31.10.2010 obejmuje realizację robót budowlanych.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 2.449.271,01 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-03 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2004r. wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie wiaduktu lub mostu. Suma wszystkich wykazanych podobnych robót musi dotyczyć kwoty co najmniej 1.000.000 zł. b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej oraz mostowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp – wg zał. nr 1; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – wg zał. nr 2; d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną / upełnomocnioną do reprezentowania firmy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 31.10.2010 r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zikit.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy stanowią zał. nr 3

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Stawka VAT: Prace konserwatorskie: mury oporowe - VAT zwolniony, arkada wiaduktu - VAT zw., balustrady ceglane - VAT zw. Roboty budowlane: przygotowawcze - VAT 22%, rozbiórkowe i demontażowe - VAT 22%, zasadnicze roboty - VAT 22%. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 111), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Projekt wraz z realizacją wiaduktu. Znak sprawy 33/III/2009. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012-616-71-34, Krzysztof Ostoja – Gajewski – Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich - tel. 012-616-70-11. Informujemy, iż z wnioskiem nalezy złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w niniejszym ogłoszeniu natomiast wymagania podane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dotyczące sprzętu i maszyn (sformułowane ogólnie) oraz wymagania konserwatorskie dotyczą już samej realizacji po podpisaniu umowy i nie należy ich składać we wniosku.

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-03 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-16 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-09 10:04:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła