Licytacja L-31-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-31-2016 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

45496-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-03-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy w ilości: 1)papier formatu A3 – 20 ryz, 2)papier formatu A4 – 7000 ryz, 3)papier formatu A5 – 1200 ryz, 2.Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3 (PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron), gramatura 80 gr/m2 (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:2012), wilgotność 3,8-5,0% (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:2011), grubość 103±3 μm (PN-EN ISO 534:2012), nieprzezroczystość min. 91% (ISO 2471:1998), przepuszczalność powietrza nie większa niż 1 250 cm3/min (PN-P-50176-3:1994), gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ (220±60 cm3/min (PN-93/P-50166.02, średnia z obu stron). 3.Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. 4.Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w 4 częściach w wyznaczonych terminach odpowiednio do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, do Placówki Terenowej w Grudziądzu oraz do Placówki Terenowej we Włocławku – zgodnie z podziałem i terminem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 31.12.2016

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1)wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2)oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 3)jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4)oświadczenie wskazujące, którą część zamówienia Wykonawca powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 P.z.p. (zawarte w pkt 4 wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji), 5)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: a)z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c)w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej system automatycznie wygeneruje dane wybranego Wykonawcy, a Zamawiający zamieści te dane na swojej stronie internetowej http://www.krus.gov.pl. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto UWAGA! System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 20000.10 będzie oznaczało 20 tyś. złotych i 10 groszy). Ponadto Zamawiający zachęca do zapoznania się z informacjami dostępnymi na Platformie Licytacji Elektronicznych UZP w zakładce Samouczek.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-03-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-03-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-03-21 10:33:12

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zawarta w dniu ………………… w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, zwaną dalej „Zamawiającym” a ......................................................................... z siedzibą ..............................................…, NIP .........................................., REGON ..........................................., reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………... zwanym dalej „Wykonawcą" o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.). § 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy w ilości: 1) papier formatu A3 – 20 ryz, 2) papier formatu A4 – 7000 ryz, 3) papier formatu A5 – 1200 ryz, 2. Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3 (PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron), gramatura 80 gr/m2 (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:2012), wilgotność 3,8-5,0% (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:2011), grubość 103±3 μm (PN-EN ISO 534:2012), nieprzezroczystość min. 91% (ISO 2471:1998), przepuszczalność powietrza nie większa niż 1 250 cm3/min (PN-P-50176-3:1994), gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ (220±60 cm3/min (PN-93/P-50166.02, średnia z obu stron). 3. Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. § 2 1. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w 4 częściach w wyznaczonych terminach odpowiednio do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, do Placówki Terenowej w Grudziądzu oraz do Placówki Terenowej we Włocławku – zgodnie z podziałem i terminem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia terminu dostawy. Zmiana terminu może zostać dokonana telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres ……………………………………., a nowo wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania. 3. Wykonawca przed dostawą telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu zamówienia. Dostawa odbędzie się w dniu urzędowania KRUS do godziny 1400. 4. Przekazanie i odbiór dostaw nastąpi na podstawie protokołu odbioru ilościowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. § 3 1. Strony ustalają, cenę ofertową brutto za przedmiot zamówienia na kwotę ……………..…PLN. (słownie: …………..…………………………………............) ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w trakcie licytacji. 2. Powyższa cena jest ostateczna i zawiera w sobie wszystkie koszty: transportu i ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z realizacją zamówienia. § 4 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury / rachunku. 2. Wykonawca wystawi fakturę / rachunek po każdej z 4 dostaw odpowiednio za każdą zrealizowaną dostawę. 3. Do faktury / rachunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokoły odbioru określone niniejszą umową. 4. Termin zapłaty strony ustalają na 14 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury / rachunku Zamawiającemu po podpisaniu protokołu odbioru. 5. Należność za wykonane dostawy uregulowana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze / rachunku. 6. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. § 5 1. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania towaru niepełnowartościowego, o obniżonej jakości. 2. Odmowa odbioru dostarczonego towaru winna być potwierdzona na piśmie wraz z wskazaniem powodów odmowy. § 6 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty odbioru. 2. W razie stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji. 3. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z ust. 2 w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy, a kosztami takiej wymiany obciąży Wykonawcę. 4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień dotyczących rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. § 7 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 1) wystawienia faktury / rachunku na cenę różniącą się od podanej w ofercie, 2) niezachowania norm jakościowych określonych w § 1 ust. 2, 3) niezachowania terminu dostawy. § 8 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 1) za opóźnienie w dostawie towaru albo opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad ponad terminy określone w umowie, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, licząc za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. § 10 Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. § 11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy. § 12 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: 1. Wskazanie miejsca i terminu dostaw. 2. Wzór protokołu odbioru ilościowego. Załącznik nr 1 MIEJSCA DOSTAWY: 1. Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz 2. Placówka Terenowa KRUS w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 40, 86-300 Grudziądz 3. Placówka Terenowa KRUS we Włocławku, ul. Barska 6, 87-806 Włocławek I dostawa – planowany termin dostawy 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy L.P. NAZWA GRUDZIĄDZ WŁOCŁAWEK BYDGOSZCZ SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 10 10 20 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 500 500 750 1750 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 250 200 150 600 II dostawa – planowany termin dostawy 06-10.06.2016r. L.P. NAZWA GRUDZIĄDZ WŁOCŁAWEK BYDGOSZCZ SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 0 0 0 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 500 500 750 1750 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 0 0 0 0 III dostawa – planowany termin dostawy 12-16.09.2016r. L.P. NAZWA GRUDZIĄDZ WŁOCŁAWEK BYDGOSZCZ SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 0 0 0 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 500 500 750 1750 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 250 200 150 600 IV dostawa – planowany termin dostawy 21-25.11.2016r. L.P. NAZWA GRUDZIĄDZ WŁOCŁAWEK BYDGOSZCZ SUMA 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 0 0 0 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 500 500 750 1750 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 0 0 0 0 Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO W ………………………………………… W dniu ………………. dokonano odbioru ilościowego zgodnie z warunkami umowy nr …………………….. z dnia ……………… Stwierdza się, że dostawa spełnia / niespełnia* wymogi ilościowe określone w umowie. Ewentualne uwagi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy: * niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Cezary Krzywicki  Przewodniczący Komisji Przetargowej – Agnieszka Malińska 4. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 14.03.2016 r., do godziny 10:00. 2. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ZNAK: 0200-OP.261.3.1.2016 ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 14.03.2016 R. GODZ. 10:15’ oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniający opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia wniosku przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Uwaga: załączane do wniosku dokumenty w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła