Licytacja L-31-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Wolpres Radom z ofertą o wartości 130000PLN.
Dane zwycięzcy:
Wolpres Radom - Katarzyna Prus, WOLPRES PPHU PRUS & PRUS S.J.
TARTACZNA3/5
26-600, Radom


Ogłoszenie o zamówieniu L-31-2018 - Dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek UMCS w Lublinie

Dane zamawiającego


Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

510157-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek UMCS w Lublinie

Dostawy

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości dla UMCS w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (opis przedmiotu zamówienia) zamieszczony na stronie internetowej przetargi.umcs.pl (zakładka licytacje elektroniczne). Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami (w formie zamówień jednostkowych). Zamówienia składane będą faksem lub e- mailem w zależności od potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia jednostkowego odbywać się będzie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Okres realizacji umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty miały termin przydatności upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich dostarczeniu do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Zamawiający wymaga, aby zamówienia jednostkowe dostarczane były do magazynu Zamawiającego lub inne miejsce (siedziby administracji wydziałów lub domów studenckich) wskazane w zamówieniu jednostkowym.

przetargi.umcs.pl (zakładka: licytacje elektroniczne)

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z dostępem do sieci Internet. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowsza lub Microsoft Edge w wersji 38 lub nowsza; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN za przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. 6. Cena wywoławcza 205 000.00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 500.00; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 1 0. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca wyłoniony w drodze licytacji, przed zawarciem umowy przedłoży: a) formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.pl, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. b) dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne- karty charakterystyki, c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi -deklaracje zgodności i certyfikat CE, d) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót produktami biobójczymi e) w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych przez Wykonawcę produktów, kompletne karty charakterystyki/karty katalogowe w przypadku produktów, dla których nie wydaje się kart charakterystyki (w formie papierowej) – dla wszystkich zaoferowanych produktów stanowiących przedmiot zamówienia. f) Komplet kart charakterystyki / kart katalogowych Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą do obiektów UMCS. g) dla kosmetyków - dokumenty CPNP( internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych), z zastrzeżeniem, iż Wykonawca dołączy także dokument potwierdzający cechy fizyko-chemiczne, wymagane przez Zamawiającego a wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, o ile nie będzie wynikało to z treści CPNP, h) komplet próbek (po 1 sztuce) zaoferowanych przez siebie produktów. 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie dostarczy próbek lub nie przedłoży wypełnionego formularza asortymentowo - cenowego (załącznika nr 6 do ogłoszenia) wraz z kompletnymi kartami charakterystyki / katalogowymi lub dostarczone próbki nie będą spełniały wymagań Zamawiającego bądź w przedłożonym formularzu asortymentowo - cenowym zaoferuje produkty nie spełniające wymogów Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia), będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-07 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 12:00:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 12:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

-

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 120 000,00 zł*. *w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

-

Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością: co najmniej dwie dostawy środków czystości o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto dla każdej z dostaw.* Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy. *w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju (z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Uwaga: Dokumenty wymienione w niniejszej sekcji, pkt 1. - 2. ogłoszenia wymagane są od wszystkich Wykonawców, składających wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. . 2.Wykaz wykonanych dostaw (w formie oryginału, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału). W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem. Uwaga: Dokumenty wymienione w niniejszej sekcji ogłoszenia wymagane są od wszystkich Wykonawców, składających wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

-

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów: 1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia); 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumenty wymienione powyżej wymagane są od Wykonawców, składających wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, w przypadku gdy polegają na potencjale innych podmiotów.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


18 miesięcy od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do ogłoszenia (wzór umowy)

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła