Licytacja L-31-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-31-2019 - kwiaty na dzień kobiet

Dane zamawiającego


Nazwa: k.mlot-zam, ug
Adres pocztowy: wyzwolenia22
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-900
Tel.: 22222222, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

888

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:55:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


kwiaty na dzień kobiet

Dostawy

6000 białych tulipanów

wp@pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


gggg

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


ggg

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:47:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:55:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 13:01:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


ggg

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


ggg

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


ggg

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


gggg

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła