Licytacja L-310-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-310-2011 - Badanie sprawozdania finansowego ARiMR za2011-2013

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ARiMR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Poleczki 33
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: (22) 5950730, Faks: (22) 3185411
Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Numer ogłoszenia w BZP:

334161-2011

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-11 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Badanie sprawozdania finansowego ARiMR za2011-2013
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1) Przeprowadzeniu badania łącznego sprawozdania finansowego ARiMR za lata 2011, 2012, 2013 obejmującego sprawozdania finansowe działalności krajowej, SAPARD, Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Programów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej w ramach zadań agencji płatniczej na dzień 31.12.2011 r., 31.12.2012 r., 31.12.2013 r. oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych. 2) Przeprowadzeniu badania ksiąg rachunkowych ARiMR stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2011, 2012, 2013. W zakresie działalności krajowej księgowanie dokumentów odbywa się w Centrali i 16 Oddziałach Regionalnych Agencji. Dokumenty źródłowe księgowane przez Centralę są przechowywane w Centrali ARiMR, natomiast dokumenty księgowane przez Oddziały Regionalne są przechowywane w poszczególnych Oddziałach Regionalnych. 2. Zamówienie, w zakresie stosowanych przez Wykonawcę rozwiązań organizacyjnych i technicznych powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), 2) ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.), 3) Krajowe standardy rewizji finansowej przyjęte przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Audytowego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.21.00.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 18.04.2014. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę badania sprawozdań finansowych za lata: 2011, 2012 i 2013 oraz ksiąg rachunkowych w terminach: 1) za rok 2011 - do dnia 20.04.2012 r. i udokumentowania przeprowadzonego badania przekazaniem trzech egzemplarzy opinii i raportu, sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej, 2) za rok 2012 - do dnia 19.04.2013 r. i udokumentowania przeprowadzonego badania przekazaniem trzech egzemplarzy opinii i raportu, sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej, 3) za rok 2013 - do dnia 18.04.2014 r. i udokumentowania przeprowadzonego badania przekazaniem trzech egzemplarzy opinii i raportu, sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej. Termin związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.4.5) oznacza, że Wykonawca, który w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy)

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie, a więc zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia o charakterze podobnym do zakresu prac niniejszego zamówienia, tj. polegające na wykonaniu usługi audytu sprawozdań finansowych i badaniu ksiąg rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania z krajowych środków budżetowych i środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1) Wypełniony Formularz Wniosku (wg załącznika nr 1do opwz, wzór zamieszony został na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl); 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie) do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie został podpisany przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 3) Jeżeli Wykonawca wykazał doświadczenie innego podmiotu, winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie tego podmiotu do uczestnictwa w realizacji części zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, który w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.arimr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wymagania formalne. (a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl; (b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.arimr.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; (c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 2) Wymagania techniczne. (a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet. (b) Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej. 1) W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3) W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4) Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 5) Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6) Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia wartość 276.750,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. Minimalna wysokość postąpienia: 500.00 zł (pięćset złotych zero groszy). 3. Czas Systemowy w trakcie licytacji. 1) Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej jest wyświetlany w prawej części ekranu. 2) Ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 4. Zmiana parametrów licytacji. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-28 13:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa Parter - Kancelaria Główna

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-11 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-11 16:08:01

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane jest w wysokości 5% ceny oferty brutto. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do opisu przedmiotu oraz warunków zamówienia zwanego dalej: opwz, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.arimr.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiającym jest Ministerstwo Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa). Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia przygotował i przeprowadza, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 października 2011 r. udzielonego przez Ministra Finansów, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła