Licytacja L-310-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-310-2013 - REMONT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

145161 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-08-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót remontu dachu, kominów, instalacji odgromowej, remont świetlicy,wyposażenie sceny. Zakres prac obejmuje ETAP I zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 25.09.2013 r. A.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1.Roboty rozbiórkowe- rozebranie rynien z blachy-47,7m,rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.-13,26m2,rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uzytku-384,43m2, 2.Remont i uzupełnienie konstrukcji dachu-wzmocnienie krokwi prze nabicie jednostronne desek grub.32mm-48,24m,nadbitki poprzecz.drewna z tarcicy nasyconej-1,44m3,dołączenie elementów konstrukcji dachu-koniec krokwi-48,24szt. 3.Pokrycie dachu blachodachówką z izolacją z folii -izol.p.wilgoc i p.wodne z folii polietylen.461,23m2,pokrycie blachą dachówko podobną-kolor brąz-461,25 m2,pokrycie -gąsiory-25,29m,blachy okapowe 137,93m,wiatrownice boczne 21,23m,rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki śr.150mm-50,59m,rury spustowe z PCW śr.110mm-23,45m,okładziny typu siding z elem.winylowych-podsufitki-41,38m, 4.Roboty remontowo-modernizacyjne-remont kominów, przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych1,38m3,uzupełn.zbrojonych czapek kominowych z c.klinkierowej-3,51m2,ściankidzialowe z c.pełnej lub dziurawki gr.1,2 cegły-0,67m2, 5.Instalacja odgromowa-wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika do 120 mm2 w ciągu pionowym30,01m,pierwszy pomiar insytal.odgr.-0,67 B.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ1.Roboty rozbiórkowe- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku-23,50m, Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.nie nadających się do użytku-6,53 m2,rozbranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku-189,34m2, 2.Remont i uzupełnienie konstrukcji dachu- wzmocnienie krokwi przez nadbicie jednostronnie desek gr.32 mm-23,76m,nadbitki przekr.poprzecz.drewna do 180m2, z tarcicy nasyconej-0,71 m3,dołączenie elementów konstrukcyjnych dachu-koniec krokwi-23,76 szt. 3.Pokrycie dachu blachodachówką z izolacją z foli - izol.p.wilgociowe i p.wodne z folii -227,17m2,pokrycie dachów blachą dachówkopodobną-kolor brąz-227,18m2,gąsiory-12,46m,blachy okapowe-67,94m,wiatrownice boczne-10,46m,rynny dachowe z PCW na uszczelki półokrągłe śr.150mm-24,92m,rury spustowe z PCW okrągłe śr.110mm-11,55m,podsufitka typu siding-20,38m2, 4. Roboty remontowo-modernizacyjne - remont kominów - przemurowanie z cegieł klinkierowych-0,68m3,ścianki działowe pełne z cegieł pelnych lub dziurawek gr.1/2 cegły-0,33m2, 5. Instalacja odgromowa- wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekr.do 120mm2-33,97m,wym.przewodów instalacji uziemiającej odgromowej z linki o przekr.do 120mm2-14,78m,pierwszy pomiar instal.odgrom. C.REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY I SCENY.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 1.Remont świetlicy - rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołow-60,42 m2,rozebranie podłog ślepych-60,42m2,rozebranie legarów-149,98m,wykucie z murów drewnianych progu-1m,podkłady z ubitych mat.sypkich pod podlogi i posadzki-3,02m3,izolacje z folii polietylenowej układane na sucho jednowarstwowe-60,42m2,izolacje poziome p.dźwiekowe z plyt styropian.gr.15 cm układane na wierzchu konstrukcji na sucho-1-warstwowo-60,42m2,izol.poziome p.dzw.z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 1-w-wo-dylatacja obwodowa posadzki ze styropianu EPS-70 gr.2 cm szer.8 cm-2,69m2,w-wy wyrównawcze z zapr. Cement.pod posadzki zatarte na ostro gr.20mm,posadzka uzupełnienie na progu drzwi na scenę -60,85m2,w-wy wyrówn.z zaprawy cement.pod posadzki-zmiana gr.o 10 mm(pogrubienie o 60 mm-60,85m2,posadzki cement.-dopłata za zbrojenie siatka metal.zgrzewana z prętów stal-60,42m2,posadzki płytkowe z kamieni sztucznych płytki 30 cm x 30 cm układane na klej metoda zwykła-60,42m2,cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych cokolik 10 cm układane na klej z przycinaniem płytek metoda zwykła-28,15m,zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej,przycięcie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych od dołu-szt.1,schody drewniane,prostobieznez podstopnicami o stopniuach dłg.1,1m stopni -5 szt.próg drewniany z deski o gr.45 mm-0,43 m2, lakierowanie schodów drewnianych i progu -3,03 m2, 2.Wyposażenie sceny- dostarczenie i montaz wyposażenia sceny,szczegółowy zakres wdłg.załacznika nr.1 do przedmiaru robót. 3.Zał. Nr.1 KURTYNA GŁÓWNA szerokość 840cm wysokość 400cm paldament 30cm Proponowany materiał plusz kurtynowy 370g m atest trudnopalności unijny wyznaczanie zapalności wg PN EN ISO 6940 1998 PN91 P04824 Dżwiękochłonność miejscowa okotarowania łącznie przy powierzchni 260m2 14db dla 500m - Drapowanie .Obciążenie dolne kieszeniowe 0.63kg mb Zakos łączący 20cmObciążenie pionowe części zamykającej 1.7kg strona wzniosu pionowego 9cm Torowisko prowadzące.Ugięcie odcinkowe torowiska 4mm mb przy obciążeniu max 174N m - Wózki czterołożyskowe lub rnoważne,cichobieżne, powłoka łożysk poliamidowa. Lina napędowa 5mm poliamidowa nierozciągliwa w powłoce bawełnianej, atest. Mechanizm napędowy - sterowanie radiowe 310Mhz Q zasięg 100m, sterowanie ręczne. Pobór mocy 200VA. Klasa ochrony IP53 KURTYNA HORYZONTALNA,szerokość 750cm, wysokość 530cm opis jak kurtyna główna napęd ręczny korbowy. KULISY szerokość 130cm, wysokość 530cm 6szt. mechanizm obrotowy PALDAMENTY,szerokość 840cm wysokość lOOcm, 3szt. wysokość stopniowana w tył sceny co 30cm w dół. OŚWIE TLENIE SCENICZNE,Most frontowy,TVS STUDIO 800 8szt.IC4doświetlacz dichroniczny 3szt. Most horyzontalny,PAR 56 12szt.Grona frontowe widowni,SPOT 500W 2x4szt. Dla całości stopnie mocy EDX4DMX - 7szt. sterownik główny oświetlenie LC1224. ETAP I I - zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 10.09.2014 r. A.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA GMINNEGTO CENTRUM KULTURY 1.Docieplenie budynku- płytami styropianowymi gr.10 cm. metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki-269,39m2,docieplenie ścian zewn.w-wą siatki-parter-114,40m2,docieplenie ościeży-stryop.gr.2 cm metodą lekką-mokrą j.w.-13,44m2,montaż listew startowych do podlozy cegły-38,13m,ochrona narozników wypukłych na styropianie z dod.wzmocnieniem jedna w-wa siatki-209,28m, rusztowanie ramowe elew.-272,72m2,uzup.tunków zewn.cementowych kat.III o podłozach z cegły,pustaków gazo- i pianobet.-15,31m2,dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -tynki gładkie-gzyms-15,31m2,obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki-11,67m2,rozebranie obróbek blacharskich podokienników-12,37m2,dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad z pretów prostych- 9,32m2,demontaż przeróbka i ponowny montaż krat średnio ozdobnych-9,32m2,dwukrotne malowanie farba olejną pow.,etal.pełnych szpachlowanie-12,78m2,okna-PCV-2,33m2,wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku min. Gr.2mm z Got.mieszanki wyk,ręcznie -236,95m2,cokół-tynki zewn.szlachetnecykl.wyk.ręcznie-40,50m2,opaska kapilarna-wykon.koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat.III-IV gł.20 cm-15,44m2,profilowaniei zageszczenie podłoża pod w-wy konstrukc.6,93m2, j.w. lecz -23,11 m2, w-wa odcinająca zagęszczenie ręczne-6cm gr.po zagęszczeniu-23,11m2,j.w.lecz 3 cm-23,11m2, podsypka piaskowa z zagęszczeniem -23,11m2,nawierzchnia zkostki brukowej betonowej-6 cm na podsypce piaskowej-23,11m2,obrzeża betonowe o wy,20cmx6 cm.-46,23m, B.CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 1.Docieplenie budynku płytami styropianowymi gr.10 cm. metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki-132,68 m2,docieplenie ścian zewn.w-wą siatki-parter-56,35 m2,docieplenie ościeży-stryop.gr.2 cm metodą lekką-mokrą jw. 6,62 m2,montaż listew startowych do podlozy cegły-18,78 m,ochrona narozników wypukłych na styropianie z dod.wzmocnieniem jedna w-wa siatki-103,08 m, rusztowanie ramowe elew.- 134,32 m2,uzup.tunków zewn.cementowych kat.III o podłozach z cegły,pustaków gazo- i pianobet.- 7,54 m2,dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -tynki gładkie-gzyms-7,54 m2,obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki- 5,74 m2,rozebranie obróbek blacharskich podokienników- 6,09 m2,dwukrotne malowanie farba olejną krat i balustrad z pretów prostych- 4,59 m2,demontaż przeróbka i ponowny montaż krat średnio ozdobnych-4,59 m2,dwukrotne malowanie farba olejną pow.,etal.pełnych szpachlowanie-6,29 m2,okna-PCV- 1,14 m2,wyprawa elew.cienkowarstwowa z tynku min. Gr.2mm z Got.mieszanki wyk,ręcznie - 116,70 m2,cokół-tynki zewn.szlachetnecykl.wyk.ręcznie- 19,94 m2,opaska kapilarna-wykon.koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat.III-IV gł.20 cm-3,41 m2,profilowaniei zageszczenie podłoża pod w-wy konstrukc.3,41 m2, j.w. lecz -11,38 m2, w-wa odcinająca zagęszczenie ręczne-6cm gr.po zagęszczeniu- 11,38 m2,j.w.lecz 3 cm-11,38 m2, podsypka piaskowa z zagęszczeniem - 11,38 m2,nawierzchnia zkostki brukowej betonowej-6 cm na podsypce piaskowej- 11,38 m2,obrzeża betonowe o wy,20cmx6 cm.-22,77 m, Inne wymagania, które należy wykonać - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dołączyć na dzień końcowego odbioru robót -dokumentację po wykonaniu robót wraz z atestami, certyfikatami itp. wbudowanych materiałów budowlanych, protokoły robót zanikowych, badań itp. - dołączyć do I i II etapu robót, -przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego,po zakończeniu całości robót, - zaleca się, żeby Wykonawcy obejrzeli obiekt w terenie, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego, - z należytą starannością, - terminowo. Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówin publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie materiały, towary określone w opisie do niniejszego zamówienia, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych w opisywanym ogłoszeniu, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w przedmiarze robót, inwentaryzacji, rysunkach -(załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zamieszczonego na platformie licytacji elektronicznej. Podstawą do określenia kosztorysu ofertowego jest ww dokumentacja oraz przedmiary robót, które stanowią materiały pomocnicze. - 45262500-6 remont kominów -45312311-0 remont instalacji odgromowej - 45321000-3 docieplenie budynku - 45233140-2 opaska kapilarna.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.26.25.00-6
Dodatkowe przedmioty 45.26.11.00-5
45.26.12.10-9
45.31.23.11-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
ETAP I - zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 25.09.2013 r. ETAP II - zakończenie robót wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru do dnia 10.09.2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 7 000 zł słownie siedem tysięcy złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2 Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekst jedn.z 2007 r. Dz. U. Nr 42,poz.275 ze zm 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto BS Ziemi Kraśnickiej O Szastarka-nr rachunku 57871710772007700001720007. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w księgowości Zamawiającego, pokój nr 9, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.6.Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art.46 Pzp. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art.46 ust.5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. -oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zał.nr.2 -wykaz min.dwóch robót budowlano-remontowych, o kubaturze min.1.000 m3 każda,zał. nr.4 odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. rozbiórka istniejących murów, konstrukcji dachowych wraz z pokryciem,wykonanie nowych murów,konstrukcji dachu wraz z pokryciem, ścian, stropów, robót wykończeniowych-instalacje elektr.wykonanie opaski z kostki betonowej wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzajui wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności (minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń branży konstrukcyjnobudowlanej, minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń branży elektrycznej), odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zał.nr.7 -oświadczenie, że osoby, wymienione w załączniku nr 7, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodne z Prawem budowlanym zał.nr.6-informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w kwocie odpowiadające minimum 300.000 zł słownie trzysta tysięcy zł -wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. -pełnomocnictwo dla lidera podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba,osoby nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli-kserokopię dowodu wniesienia wadium wadium -lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowejzał.nr.5 -wykonawca, który wylicytuje najkorzystniejszą cenę, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz zestawienie rzeczowofinansowe na przedmiotzamówienia, -udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres min.36 miesięcy, licząc od daty sporządzenia końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót.-dopuszcza się składanie faktur częściowych. Wykonawca do każdej faktury częściowej dołączy kosztorys podwykonawczy, zestawienie rzeczowo finansowe na wykonaną część robót oraz protokół częściowego odbioru robót, Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę y uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia. Informacje uzupełniające CENA. Wykonawca, który wygra licytację,złoży w postąpieniach najniższą cenę, zostanie z nim zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Przed zawarciem umowy dostarczy do Zamawiającego szczegółowy kosztorys ofertowy i zestawienie rzeczowo finansowe na wylicytowaną cenę, na podstawie załączonych przedmiarów robót do ogłoszenia dostępnych na stronie www.gminaszastarka.pl bip przetargi. Przygotowany szczegółowy kosztorys ofertowy i zestawienie rzeczowo finansowe będą stanowiły załączniki do umowy.Kolory wskazano w przedmiarze robót,ponadto proszę uzgodnić z zamawiającym.Materiały pochodzące z rozbiórki proszę przekazać zamawiającemu. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1.Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie kopertach nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej, za sposób zabezpieczenia kopert y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona ZP.271.11.13 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków. 3.Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW 1. Wykonawca składa wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w ogłoszeniu.2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze,w sposób czytelny oraz podpisany w sposób określony w opisie przez osoby uprawnione, podpisujące wniosek. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia.3.Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane przez osoby uprawnion i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienn i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4.W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.5.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie konsorcjum o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie we wniosku pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku.6.Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek, osobę uprawnioną. 7.Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.8.Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 96 ust 3,tj. zaproszenia do udziału w licytacji. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 9. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.10.Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. 11.W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę dwóch lub więcej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający uzna złożenie wniosku za ważne i dopuści Wykonawcę do udziału w postępowaniu na podstawie wszystkich złożonych wniosków. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO PRZEPROWADZENIU LICYTACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.1.błędnie wyceniony kosztorys ofertowy, w tym niezgodność z zakresem rzeczowym podanym w ogłoszeniu przedmiar robót, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego kosztorysu ofertowego.Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania,art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.4.W przypadku wygrania licytacji przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie konsorcjum ma m.in. upoważniać jednego z członków konsorcjum, Głównego Partnera, jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową, stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia, być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego, być zawarta w formie pisemnej, określać zakres rzeczowofinansowy każdego z członków konsorcjum INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.1.Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie do momentu otwarcia licytacji. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu,na pismie lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie doręczone pocztą lub osobiście na adres GMINA SZASTARKA, 23-225 SZASTARKA TEL.15 87 14 145, FAX.15 87 14 130,e-mail szwedom3@wp.pl art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał dokumenty pocztą elektroniczną. W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki.Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą elektroniczną. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego drogą faksową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 15 87 14 145 wew. 207. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego OK na numer podany przez Wykonawcę, na wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej . Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową,e-mail szwedom3@wp.pl.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na wniosku zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane na wskazane adresy e-mail Wykonawców, a Wykonawca ma obowiązek potwierdzić Zamawiającemu fakt otrzymania zaproszenia. 3. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową i elektroniczną może odbywać się tylko w dniach pracy urzędu Zamawiającego,od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 do 15,30 na numer 15 87 14 130 lub e mail szwedom3@wp.pl. UWAGA W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15,30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 4.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiającym jest Gminne Centrum Kultury w Polichnie,23-225 Szastarka, woj. lubelskie, tel. 15 871 44 14, faks 15 871 41 14, w imieniu którego działa Dyrektor GCK Pan Marian Giska, jak również będzie zawierał umowę na realizację przedmiotu zamówienia ze zwycięzcą licytacji.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego,w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w umowie, 2.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia,w przypadku a.działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, b.błędów w zakresie rzeczowym zamówienia, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji zamawiającego z projektntem i naniesieniem poprawek lub zmian w zakresie robót o okres nanoszenia tych poprawek lub zmian, c.wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, d.konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania, e.konieczności wykonania prac lub badań geologicznych lub terenowych, jeżeli zajdzie taka konieczność, f.realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy, g.konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w opisie do zamówienia,w sytuacji,gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3.zmiana stawki i kwoty podatku VAT,określonego w wynagrodzeniu brutto,stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów wprowadzających zmiany. 4.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6.Strona, która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę projekt umowy zał.nr.8

Termin związania ofertą

15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jakoWykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne,komputer klasy PC lub równoważny z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,który zaoferuje najniższą cenę brutto,2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia.Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać,gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie,minimalna różnica między kolejnymi ofertami,wartość 30.000 zł brutto.7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 384446.52 zł brutto. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej,a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

30000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-07-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka,w sekretariacie, pokój nr.14.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-08-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-08-05 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.2.Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach, w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego-w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym-w gwarancjach bankowych- w gwarancjach ubezpieczeniowych-w poręczeniach udzielanych przez podmioty,o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie,będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowejwww.gminaszastarka.pl bip w zakładce przetargi. Umowę z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu będzie zawierał i realizował Dyrektor GCK w Polichnie.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła