Licytacja L-310-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest wiki z ofertą o wartości 5809PLN.
Dane zwycięzcy:
wiki - Jacek, JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-SMĘT
ELIZÓWKA11 F
21-003, CIECIERZYN


Ogłoszenie o zamówieniu L-310-2018 - Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

595553-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-08-28 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Dostawy

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę następujących gadżetów: 1) Toreb – 300 sztuk; 2) Smyczy – 300 sztuk: 3) Kieszonek na identyfikatory – 300 sztuk; 4) Notesów – 300 sztuk; 5) Długopisów – 300 sztuk; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl). 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT), a w szczególności : koszty związane z zakupem artykułów, koszty związane z przygotowaniem gadżetów, wykonaniem prototypów, wykonaniem gadżetów, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 5 809,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-08-20 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-08-28 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-08-28 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Termin realizacji zamówienia 40 dni od daty zawarcia umowy, w tym: a) 5 dni od daty zawarcia Umowy na przekazanie Wykonawcy drogą elektroniczną projektów graficznych przedmiotu Umowy; b) 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę projektów graficznych przedmiotu Umowy na przedstawienie Zamawiającemu prototypów przedmiotu Umowy celem akceptacji; c) 5 dni od otrzymania przez Zamawiającego prototypów przedmiotu Umowy na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów przedmiotu Umowy i wysłanie uwag drogą elektroniczną do Wykonawcy. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prototypów przedmiotu Umowy; d) 20 dni od akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych prototypów przedmiotu Umowy na wykonanie i dostawę gadżetów do Wydziału Kultury, ul. Złota 2, Lublin.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR ............../KL/18 zawarta w dniu................................pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ….................................................................. zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a …............................................................... zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w wyniku której oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1.Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Kreatywna Europa". 2.Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie i dostawę dla Zamawiającego następujących gadżetów: 1) Toreb – 300 sztuk; 2) Smyczy – 300 sztuk: 3) Kieszonek na identyfikatory – 300 sztuk; 4) Notesów – 300 sztuk; 5) Długopisów – 300 sztuk; 3.Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich prototypów gadżetów promocyjnych celem akceptacji przez Zamawiającego; b) wykonania gadżetów promocyjnych po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych prototypów; c) dostawy gadżetów do Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane. 4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. § 3 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 40 dni od zawarcia Umowy, w tym: 1)5 dni od daty zawarcia Umowy na przekazanie Wykonawcy drogą elektroniczną projektów graficznych przedmiotu Umowy, 2)10 dni od otrzymania przez Wykonawcę projektów graficznych przedmiotu Umowy na przedstawienie Zamawiającemu prototypów przedmiotu Umowy celem akceptacji, 3)5 dni od otrzymania przez Zamawiającego prototypów przedmiotu Umowy na akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do przedłożonych prototypów przedmiotu Umowy i wysłanie uwag drogą elektroniczną do Wykonawcy. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonych prototypów przedmiotu Umowy. 4)20 dni od akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych prototypów przedmiotu Umowy na wykonanie i dostawę gadżetów do Wydziału Kultury, ul. Złota 2, Lublin. 2.W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedłożonych prototypów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) Wykonawca przedstawia poprawione prototypy do akceptacji zgodnie z terminami określonymi w ust. 1. pkt. 2) i 3). 3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń poczynionych przez Zamawiającego w trybie, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem skutków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. § 4 1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Panią Jarosławę Szewczuk, pracownika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 37 09, e-mail: jszewczuk@lublin.eu, oraz Panią Annę Lewicką, pracownika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 37 09, e-mail: alewicka@lublin.eu. 2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedmiotu Umowy na wszystkich etapach produkcji. § 5 1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w Wydziale Kultury, ul. Złota 2, Lublin, i zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości lub jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot Umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia Umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. a). § 6 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot Umowy do magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Złotej 2, Lublin (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą), we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 7 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ….............. brutto (słownie: …..................), w tym …............. netto oraz podatek VAT 23% w kwocie …............ złotych. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 1) koszty związane z zakupem artykułów, 2) koszty związane z przygotowaniem gadżetów, wykonaniem prototypów, wykonaniem gadżetów, 3) koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z § 5 Umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 1, podpisany przez obie strony Umowy bez uwag i zastrzeżeń. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2018 r., dział 921, rozdział 92105 § 4301 i § 4302 zadanie: CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej. § 8 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …………………………………… 2) ……………………………………... § 9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. § 10 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy: 1)Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2)Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 9 ust. 1 i 2. 2.Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy. W takim przypadku Zamawiający może również dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 7 ust 1. 4.Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 5.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych. § 11 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 1.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie, 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) – zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - ad pkt 2) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 14 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 1. W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych strony zobowiązują się do przestrzegania i realizacji celów określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119). 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępnianie bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. 3. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strona, która będzie przetwarzała dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119). § 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Tulpan – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 26. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 16.08.2018 r. 2.1 .Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowieniapubliczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 3.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 3.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.8. Posiada Pani/Pan: 3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych); 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 8 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła