Licytacja L-313-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-313-2010 - MPZP i STUDIUM-obręb 2 Sulechów-Osiedle Piastów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Sulechów, Gmina Sulechów
Adres pocztowy: Plac Ratuszowy 6
Miejscowość: Sulechów, Kod pocztowy: 66-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

349092

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-18 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MPZP i STUDIUM-obręb 2 Sulechów-Osiedle Piastów
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje: a) opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Gminy Sulechów zgodnie z uchwałą nr XLVII/498/2010 Rady Miejskiej w Sule-chowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zmiana Studium obejmuje teren o pow. ok. 5,5 ha, ograniczony działkami nr 862/4, 862/5, 864/5, 865/3, 866/5, 867, 866/3 i 863/1 położonymi w obrębie 2 miasta Sulechów. b) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego działkami nr 862/4, 862/5, 864/5, 865/3, 866/5, 867, 866/3 i 863/1 położonymi w obrębie 2 miasta Sulechów zgodnie z uchwałą nr XLVII/499/2010 Rady Miejskiej w Sule-chowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zmiana planu obejmuje teren o pow. ok. 5,5 ha, opisany powyżej. Przedmiotem projektu zmiany studium i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zmiana przeznaczenia terenu pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. c) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny od-działywania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), prognozy skutków finanso-wych uchwalenia zmiany planu, uzyskanie opinii i uzgodnień. 2. Opracowania należy wykonać: zmiana planu w trzech egzemplarzach, zmianę Studium w dwóch egzemplarzach do każdego egzemplarza jedną planszę kolorową oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Ilości nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i opinii. Projekt zmiany planu należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) w edytorze XML aktów prawnych. 3. Projekty muszą zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie a uchwały przesłane Woje-wodzie Lubuskiemu wraz załącznikami oraz dokumentacją planistyczną, ocenę zgodności z prawem. 4. Projekty muszą być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a w szczególności z art.11 i 17 oraz aktami wykonawczymi do ww ustawy. 5. W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia uwzględniając koszty związane z opra-cowaniem prognoz oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu oraz uzyskaniem opinii i uzgodnień, a także koszty związane z uczestnictwem w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami i inne koszty Wykonawcy, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia wpływające na ostateczną cenę. Cena nie obejmuje opracowania ekofizjograficznego. 6. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.40.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 20.10.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 450,00 zł. (słownie czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16.11.2010 r. Wadium wnoszą tylko Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji i składania ofert spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem, udokumentowanym referencjami, w okresie ostatnich 3 lat, zamówieniami o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Wykonaniem minimum 3 planów zagospodarowania i 1 Studium.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel tj.: projektanta posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania zagospodarowania przestrzeni zgodnie z art.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz być członkiem Izby Urbanistów i mieć opłacone wymagane składki zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz .U. z 2001 r. nr 5, poz. 42, z poźn. zm.) oraz opłacone ubezpieczenie od od-powiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r . w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174 ).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji I etapu przedmiotu zamówienia tj. 10% wartości zamówienia, przy założeniu, że wynagrodzenie za za-kres przedmiotu zamówienia będzie wypłacane częściowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego etapu zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji na załączniku nr 1. 2. Wypełniony załącznik nr 1a – Dane Wykonawcy.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.sulechow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Inter-net Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawia-jącemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

5.1. Po uprzednim zalogowaniu do systemu w toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licy-tacji do jej zamknięcia. 5.2. W celu złożenia postąpienia, (https://licytacje.uzp.gov.pl) wykonawca dopuszczony do licy-tacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień”, a następnie znajdujący się na samym dole listy przy-cisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rze-czywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. 5.3. Cena wywoławcza wynosi 18 300,- zł brutto (osiemnaście tysięcy trzysta złotych 00/100). 5.4. Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00 zł brutto, słownie: pięćset złotych 00/100.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-05 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba Zamawiającego Biuro Obsłgi Interesanta pok nr 002

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-18 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-18 11:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

załącznik nr 6 do ogłoszenia o licytacji na stronie www.bip.sulechow.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła