Licytacja L-313-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-313-2012 - Dostawa papieru kserograficznego formatu A4

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamawiający, Izba Celna w Warszawie
Adres pocztowy: Erazma Ciołka 14A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-443
Tel.: 22 510 47 00 , Faks: 22 877 20 97
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

222791-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-11-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A oraz do magazynu Urzędu Celnego II w Warszawie przy ul. Utrata 4, 6 000 ryz papieru kserograficznego formatu A4
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 30.11.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji

inne dokumenty
Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania ewentualnych analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego przedmiotu zamówienia będzie jednorodna pod względem miejsca produkcji (ten sam producent) oraz, że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż w 2012 roku. Oświadczenie Wykonawcy, że do rozwożenia papieru kserograficznego zostanie użyty samochód z windą

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne dokumenty nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.warszawa.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. (słownie: dwieście zł). (Zaoferowana cena powinna wynikać z przemnożenia liczby zamawianych ryz papieru przez cenę brutto 1 ryzy). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 62 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące zł) 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 20 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-29 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Obsługi Klienta na parterze budynku Izby Celnej w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-11-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-11-13 11:13:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr ...................... zawarta w dniu ............................................ roku w Warszawie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym w dalszej treści umowy ODBIORCĄ a firmą , z siedzibą w przy ul. , wpisaną do KRS pod numerem , posiadającą NIP: .............................oraz REGON: reprezentowaną przez: zwaną w dalszej treści umowy DOSTAWCĄ. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z ofertą z dnia ................................... § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa do ODBIORCY 6 000 ryz papieru kserograficznego formatu A4 o parametrach zgodnych z podanymi w informacji producenta papieru zawierającej nazwę oraz parametry techniczne papieru, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Dostawca, w określonych przez Odbiorcę ilościach i terminach, dostarczy papier bezpośrednio do wskazanych przez Odbiorcę jednostek: ....................................................................................... ....................................................................................... 3. Dostawa zrealizowana zostanie na koszt DOSTAWCY. § 2. WARTOŚĆ UMOWY Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę zł netto + VAT, tj.: zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie: ). § 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Dostawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 30.11.2012 r. 2. Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. § 4. ZASADY ROZLICZEŃ 1. Rozliczenie należności za dostarczony towar następować będzie po zrealizowaniu dostawy każdej partii papieru na podstawie wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury VAT, do której dołączona będzie kopia podpisanego przez upoważnione osoby ze strony ODBIORCY i DOSTAWCY, potwierdzenia odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zapłata należności dokonana będzie przez ODBIORCĘ przelewem na wskazane konto w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią potwierdzenia odbioru. 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY. 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności DOSTAWCA może obciążyć ODBIORCĘ ustawowymi odsetkami. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez DOSTAWCĘ lub odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ z winy DOSTAWCY, DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić ODBIORCY karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 6. W przypadku opóźnienia w realizacji partii zamówienia określonego przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy. 7. Ustalenie kar umownych, o których mowa w ust. 5 i 6 nie wyklucza uprawnień ODBIORCY i DOSTAWCY do żądania odszkodowania przekraczającego wysokości ww. kar na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. § 5. KONTROLA REALIZACJI DOSTAW 1. ODBIORCA będzie dokonywał kontroli poszczególnych partii dostaw. 2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, ODBIORCA zgłosi DOSTAWCY pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. 3. DOSTAWCA zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. § 6. BADANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAPIERU 1. ODBIORCA może zlecić na koszt DOSTAWCY przeprowadzenie badań dostarczonego papieru w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. 2. W przypadku stwierdzenia przez ODBIORCĘ w wyniku przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 1, niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, ODBIORCA może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. § 7. WARUNKI OGÓLNE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Spory wynikłe pomiędzy Stronami z wykonania niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ODBIORCY. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla ODBIORCY i jeden dla DOSTAWCY. ODBIORCA DOSTAWCA Załącznik Nr 2 do umowy IC- /2012 z dnia .......................... Potwierdzenie odbioru W ramach umowy Nr IC /2012 r. z dnia ...........................................zawartej pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie, a firmą ., z siedzibą w przy ul., w dniu ..................................... dostarczono do magazynu Izby: Celnej w Warszawie/Urzędu Celnego w Warszawie ................................... ryz papieru kserograficznego formatu A4. Strony potwierdzają, że ilość dostarczonego papieru jest zgodna z zamówieniem a otrzymany towar nie wykazuje oznak uszkodzenia. data odbioru ............................................ ..................................................... ..................................................... podpis wraz z pieczątką osoby podpis wraz z pieczątką osoby ze strony Odbiorcy ze strony Dostawcy upoważnionej do odbioru, pieczęć Izby Celnej/Urzędu Celnego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła