Licytacja L-314-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-314-2010 - Zakup i dostawa skanerów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-400
Tel.: 0-22 661-72-72, Faks: 0-22 661-79-02
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

308051-2010

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa skanerów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. CPV: 38.52.00.00-6 (Skanery). 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz świadczenie usługi serwisowej wraz z rozszerzoną gwarancją 7 sztuk skanerów, zwanych dalej sprzętem zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w Załączniku nr 1a do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym integralną jej część, w zakres, której wchodzą okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy, dostarczenie urządzenia zastępczego na czas usterki, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 38.52.00.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprzętu, własnym transportem w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza:274 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). Minimalny krok postąpienia: 1 000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-10 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, w Kancelarii Ogólnej, hol główny, parter, wejście D/A.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa oraz świadczenie usługi serwisowej wraz z rozszerzoną gwarancją 7 sztuk skanerów, zwanych dalej sprzętem zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w załączniku Nr 1 do umowy, stanowiącym integralną jej część, w zakres, której wchodzą okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy, dostarczenie urządzenia zastępczego na czas usterki, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW SPRZĘTU I INSTALACJI § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprzętu, własnym transportem w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. 2. Miejsca dostaw sprzętu zawiera załącznik Nr 2 stanowiący integralną część niniejszej umowy. 3. Wykonawca pokryje koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw w dni robocze w godzinach pracy. 5. Wykonawca zapewnia, że cały sprzęt objęty zamówieniem jest fabrycznie nowy. 6. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca przeprowadzi instalację, uruchomienie, testowanie sprzętu, oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia w miejscach instalacji sprzętu szkolenia operatorskiego dla 2 pracowników Zamawiającego przez niego wskazanych. 7. Potwierdzeniem wykonania każdej dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi sprzętu sporządzoną w języku polskim. WARUNKI GWARANCJI I ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWISOWEJ § 3 1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na sprzęt. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokołów zdawczo-odbiorczych określonych w § 2 ust. 7. 2. Wykonawca zapewni serwis dla całości zamawianego sprzętu na okres co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy. 3. Serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w Centrali i w Oddziałach Terenowych ARR. Wykaz adresów Centrali i Oddziałów Terenowych stanowi załącznik Nr 5. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu określonego w § 1 w pełnej sprawności technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 3 ust. 17, w tym pełnej opieki serwisowej, dokonywania okresowych przeglądów, konserwacji i napraw, w okresie ustalonym w ust. 2. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczanie wszelkich części zamiennych i jednego kompletu materiałów eksploatacyjnych rocznie niezbędnych do naprawy i prawidłowego działania sprzętu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia koniecznych działań w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia serwisowego oraz przywrócenia sprzętu do pełnej sprawności technicznej, nie później niż w terminie do 8 godzin od otrzymania zgłoszenia serwisowego. Terminy biegną w dni robocze od godziny 09.00. do godziny 17.00. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin, sprzętu zastępczego o co najmniej tych samych parametrach (właściwościach), w przypadku, gdy czas naprawy przekracza 8 godzin. 8. Gwarancja na części i podzespoły wymienione w ramach serwisu biegnie od daty ich wymiany. 9. Zgłoszenia konieczności świadczenia serwisu będą dokonywane telefonicznie pod numerem ………………………. lub faksem pod numerem …………………………. w dni powszednie w godzinach 9 -17, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 9.00 następnego dnia roboczego. 10. Przedłużenie terminów określonych w ust. 6 i 7 możliwe jest tylko w przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności (takich jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy, skrajne warunki atmosferyczne), których Wykonawca nie mógł przewidzieć i nie mógł im zapobiec mimo zachowania należytej staranności. 11. W razie, gdy naprawa sprzętu trwać będzie dłużej niż jeden dzień roboczy, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa sprzętu trwać będzie dłużej niż 4 tygodni lub wtedy, gdy sprzęt ulegnie uszkodzeniu po raz czwarty, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana na nowy taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 4 przeglądów okresowych rocznie urządzenia wraz z usługą dojazdu, tj. przegląd urządzeń w odstępach, co 3 miesiące. 13. Przegląd okresowy będzie obejmować: a. dokładne przeczyszczenie wszystkich rolek prowadzących papier, b. przeczyszczenie lamp i lusterek skanera, c. przeczyszczenie wnętrza skanera, d. przeczyszczenie automatycznego podajnika papieru (ADF), e. sprawdzenie i ewentualne naoliwienie ruchomych części mechanicznych wewnątrz skanera, f. przeczyszczenie elementów optycznych (kamera), g. przeczyszczenie wszystkich sensorów, h. sporządzenie pisemnego raportu w wykonanych czynności i stanu liczników potwierdzonych przez obie strony. 14. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami producenta zawartymi w dołączonej do niniejszej umowy dokumentacji. 15. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy, w terminie 14 dni, o zmianie adresu siedziby oraz miejsc użytkowania sprzętu, nazwy firmy i innych danych niezbędnych do fakturowania, liczonym od dnia zaistnienia zmian, a także niezwłocznego (telefon lub/i faks lub/i e-mail) powiadamiania tegoż o wszelkich uszkodzeniach lub/i niesprawnościach urządzenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 16. Zamawiający zobowiązuje się do nie przekraczania limitu skanowania, który został ustalony na poziomie 30 000 dokumentów miesięcznie dla każdego sprzętu rozliczanego jako średnia arytmetyczna w cyklu rocznym. 17. Strony uzgadniają, że stan techniczny i sprawność urządzeń będą oceniane na podstawie jakości skanowanego obrazu oraz sprawności urządzenia. Miernikiem jakości tegoż będą odbitki z oryginału karty testowej producenta dostarczonej wraz z przedmiotem umowy. Miernikiem sprawności będzie utrzymanie fabrycznych parametrów technicznych urządzenia. WARUNKI PŁATNOŚCI § 4 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 kwotę netto ………………………… PLN (słownie: ………………………………….) plus należny podatek VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę brutto ……………………………PLN (słownie: ……………………………………….…), co wynika z iloczynu ilości skanerów oraz jednostkowej ceny za 1 skaner wynoszącej netto ………………………… PLN (słownie: …………………………………………..). 2. Kwota określona w ust. 1 nie podlega zmianie. 3. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę sprzętu stanowią podpisane bez uwag protokoły zdawczo-odbiorcze określone w § 2 ust. 7. 5. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. 6. Faktury VAT będą wystawiane na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, NIP: 525-000-78-79. 7. Wszystkie koszty transportu, ubezpieczenia, ceł, podatków, instalacji, uruchomienia, testowania i szkolenia operatorskiego ponosi Wykonawca. KARY UMOWNE § 5 1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami technicznymi, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na zgodny ze specyfikacją techniczną. W okresie od dnia zgłoszenia niezgodności do dnia dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z parametrami, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 1% brutto od wartości części zamówienia, której dotyczy niezgodność, za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z umową. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% brutto wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 liczona w całym okresie realizacji umowy przekroczy 10% wartości brutto umowy, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy. 4. W wypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust 1. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 6 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Formy pisemnej nie wymagają zmiany umowy w zakresie zmian adresowych Centrali ARR i OT ARR oraz zmiany miejsca użytkowania sprzętu. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 5. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła