Licytacja L-314-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest mppa z ofertą o wartości 8510PLN.
Dane zwycięzcy:
mppa - mppa, A.M.Projekt: Pracownia Architektoniczna Monika Pasik
Wąska10
05-205, Dobczyn


Ogłoszenie o zamówieniu L-314-2018 - Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk foldera promocyjnego dla projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

602255-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-08-28 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk foldera promocyjnego dla projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Usługi

1. Wykonanie usługi obejmującej: 1.1 Projekt środka foldera wraz z okładką, 1.2. Opracowanie merytoryczne treści, 1.3. Przygotowanie do druku, proof cyfrowy, retusz zdjęć, 1.4. Druk foldera oraz dostawa do siedziby Zamawiającego. 2. Usługa obejmuje szczegółowo: 2.1. Projekt środka folderu wraz z okładką obejmuje: Format: po złożeniu 210x210 mm Środek: 20 strony + okładka Projekt foldera musi zachować spójność i zgodność z Systemem Identyfikacji Miasta Lublin dostępnym na stronie https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/system-identyfikacji-wizualnej/ oraz z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 2.2. Opracowanie merytoryczne treści: Zawartość merytoryczną foldera powinny stanowić: opis projektu zawierający najważniejsze informacje na temat realizacji projektu. Teksty w folderze powinny być spójne pod względem językowym i merytorycznym, napisane w interesujący i rzetelny sposób. Teksty powinny mieć charakter informacyjny, tzn. napisane prostym i zrozumiałym językiem przy jednoczesnym zachowaniu walorów informacyjnych. Przy opracowywaniu tekstów Wykonawca powinien korzystać z poradnika językowego pt. „Jak pisać o Funduszach Europejskich”. Elektroniczna wersja poradnika znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/publikacje/jak-pisac-o-funduszach-europejskich/ 2.3. Przygotowanie do druku całości foldera: Format: po złożeniu 210x210 mm, oprawa zeszytowa, 2 zszywki Środek: 20 strony, druk 4+4 CMYK, papier kreda 170 g/m2 Okładka: druk 4+4 CMYK, dwustronnie Nakład: 1000 egzemplarzy Przygotowanie do druku obejmuje również retusz zdjęć oraz przygotowanie proofa cyfrowego (4 wybrane przez Zamawiającego strony w tym okładka) i przesłanie do Zamawiającego przed ostatecznym drukiem, celem akceptacji. 2.4. Druk i dostawa całości zamówienia do siedziby Zamawiającego: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jej wykonania w tym podatek VAT w wysokości 23%. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 8 610,00 PLN 8. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-08-20 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-08-28 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-08-28 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia - 49 dni roboczych od daty zawarcia umowy w tym: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w formie elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy; 2) Wykonawca zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego opracowanego projektu foldera wraz z okładką w zakresie formy graficznej i zawartości merytorycznej w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów od Zamawiającego; 3) Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia ewentualnych uwag i poprawek w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania projektu foldera w zakresie formy graficznej i zawartości merytorycznej; 4) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty ich wniesienia; 5) Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej akceptacji projektu foldera w zakresie formy graficznej i zawartości merytorycznej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy ostatecznego projektu foldera, uwzględniającego uwagi wcześniej wniesione przez Zamawiającego; 6) dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej projektu foldera; 7) po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydruk proofa cyfrowego (4 wybrane przez Zamawiającego strony w tym okładka) w terminie 3 dni roboczych; 8) Wykonawca dostarczy proof cyfrowy do siedziby Zamawiającego: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin; 9) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich uwag i poprawek do proofa cyfrowego wniesionych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty ich wniesienia; 10) dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej proofa cyfrowego; 11) po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie mailowej lub pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca przystąpi do wydruków całości zamówienia; 12) Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych wykona wydruk oraz dostarczy całość zamówienia do siedziby Zamawiającego: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


WZÓR UMOWA Nr ………….. zawarta w dniu ………………….……… 2018 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie przy Pl. Króla Władysława Łokietka 1, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514 reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną w treści umowy Zamawiającym a ………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”. § 1 Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk foldera promocyjnego dla projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę obejmującą: 2.1. Projekt środka foldera wraz z okładką, 2.2. Opracowanie merytoryczne treści, 2.3. Przygotowanie do druku, proof cyfrowy, retusz zdjęć, 2.4. Druk foldera oraz dostawa do siedziby Zamawiającego. 3. Usługa obejmuje szczegółowo: 3.1. Projekt środka folderu wraz z okładką obejmuje: Format: po złożeniu 210x210 mm Środek: 20 strony + okładka Projekt foldera musi zachować spójność i zgodność z Systemem Identyfikacji Miasta Lublin dostępnym na stronie https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/system-identyfikacji-wizualnej/ oraz z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 3.2. Opracowanie merytoryczne treści: Zawartość merytoryczną foldera powinny stanowić: opis projektu zawierający najważniejsze informacje na temat realizacji projektu. Teksty w folderze powinny być spójne pod względem językowym i merytorycznym, napisane w interesujący i rzetelny sposób. Teksty powinny mieć charakter informacyjny, tzn. napisane prostym i zrozumiałym językiem przy jednoczesnym zachowaniu walorów informacyjnych. Przy opracowywaniu tekstów Wykonawca powinien korzystać z poradnika językowego pt. „Jak pisać o Funduszach Europejskich”. Elektroniczna wersja poradnika znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/publikacje/jak-pisac-o-funduszach-europejskich/ 3.3. Przygotowanie do druku całości foldera: Format: po złożeniu 210x210 mm, oprawa zeszytowa, 2 zszywki Środek: 20 strony, druk 4+4 CMYK, papier kreda 170 g/m2 Okładka: druk 4+4 CMYK, dwustronnie Nakład: 1000 egzemplarzy Przygotowanie do druku obejmuje również retusz zdjęć oraz przygotowanie proofa cyfrowego (4 wybrane przez Zamawiającego strony w tym okładka) i przesłanie do Zamawiającego przed ostatecznym drukiem, celem akceptacji. 3.4. Druk i dostawa całości zamówienia do siedziby Zamawiającego: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. § 3 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa zależne i majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wykonanego przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wykonanego przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także w zakresie: a) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach, materiałach i działaniach promocyjnych; b) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji; c) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w reklamie; d) wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczej (uploading, downloading); e) zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych; f) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci WWW w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotniania Projektu przez każdego użytkownika sieci publicznej; g) digitalizacji; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wykonany przedmiot umowy, jego części albo fragmenty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wykonanego przedmiotu umowy, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej; 3) w zakresie rozpowszechniania wykonanego przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. 1) i 2) powyżej: publiczne wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadanego przez inną organizację telewizyjną; a także publiczne udostępnianie wykonanego przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnianie wykonanego przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana; 4) innych polach eksploatacji - w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 2. Przeniesienie autorskich praw, o których mowa w paragrafie niniejszym nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych elementów wykonanego przedmiotu umowy, w tym do dokonywania tłumaczenia treści zawartych w wykonanym przedmiocie umowy na dowolne języki. 4. Wykonawca zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Wykonawca oświadcza, iż wykonany przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, ani innych praw osób trzecich oraz że prawa autorskie Zamawiającego do tego przedmiotu umowy nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich w zakresie objętym niniejszą umową. 6. W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego niezbędne do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w zakresie objętym niniejszą umową. 8. Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w paragrafie niniejszym następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy. 9. Wykonawca wyraża zgodę, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu, na przekazywanie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich wraz ze zgodą na jego wykorzystywanie na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w § 3. § 4 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 49 dni roboczych od daty zawarcia umowy w tym: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w formie elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy; 2). Wykonawca zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego opracowanego projektu foldera wraz z okładką w zakresie formy graficznej i zawartości merytorycznej w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów od Zamawiającego; 3) Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia ewentualnych uwag i poprawek w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania projektu foldera w zakresie formy graficznej i zawartości merytorycznej; 4) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty ich wniesienia; 5) Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej akceptacji projektu foldera w zakresie formy graficznej i zawartości merytorycznej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy ostatecznego projektu foldera, uwzględniającego uwagi wcześniej wniesione przez Zamawiającego; 6) dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej projektu foldera; 7) po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydruk proofa cyfrowego (4 wybrane przez Zamawiającego strony w tym okładka) w terminie 3 dni roboczych; 8) Wykonawca dostarczy proof cyfrowy do siedziby Zamawiającego: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin; 9) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszystkich uwag i poprawek do proofa cyfrowego wniesionych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty ich wniesienia; 10) dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej proofa cyfrowego; 11) po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie mailowej lub pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca przystąpi do wydruków całości zamówienia; 12) Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych wykona wydruk oraz dostarczy całość zamówienia do siedziby Zamawiającego: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin; 13) Wykonawca dokona archiwizacji i przekaże Zamawiającemu, ostateczną wersję projektu publikacji na płycie CD lub DVD, która zawierać będzie materiał w wersji umożliwiającej dokonywanie jego edycji, zmian i modyfikacji oraz w formacie pdf. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Wydział Funduszy Europejskich, a jako osobę do kontaktu wyznacza Panią Angelikę Suchodół, telefon kontaktowy: 81 466 28 11, e-mail: asuchodol@lublin.eu. § 5 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. 2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 8. 3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 (załącznik nr 2) ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w ust. 1. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 8. 7. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 2 lub 3, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 8. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ust. 1, Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3. § 6 1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół odbioru (załącznik nr 1), podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę po wcześniejszym sprawdzeniu jakości, ilości oraz poprawności wykonania przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w przedmiocie umowy, Zamawiający sporządzi protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone wady lub braki oraz ustalony zostanie termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. 3. Po usunięciu wad lub braków Wykonawca prześle na swój koszt poprawiony przedmiot umowy. Procedura odbioru zostanie powtórzona. 4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę. § 7 1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, będącego przedmiotem umowy. 2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców: 1) Wykonawca wskaże Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz udostępni wykaz Podwykonawców; 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców; 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców. 3. Wykonawca na dzień zawarcia umowy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) .......................................; 2) .....................................… § 8 1. Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, otrzyma wynagrodzenie w wysokości …..... zł brutto (słownie: ….. brutto), na które składa się kwota netto….... (słownie: ….... netto) oraz podatek VAT w wysokości 23 % ….... zł (słownie: …....) 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2018 r., dział 900, rozdział 90004, §4307 i §4309 zadanie: wydatki bieżące w ramach projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”. 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. § 9 1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 2. Potrącenia kar umownych za zwłokę dokumentuje się poprzez notę księgową do faktury wystawionej przez Wykonawcę, a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne środki pomniejszone o karę umowną wynikającą z noty. 3. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się Wykonawcy z jego obowiązków wskazanych w § 4 Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 4. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpinie od umowy. 6 .Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych ,zabezpieczenia, odszkodowania. 7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1. 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w § 5 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). 10. Jeśli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody każda ze stron może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. § 10 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad. pkt 1 - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) ad. pkt 2 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. § 11 Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 3 do umowy, stanowiącym integralną część umowy oraz, że przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. § 12 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in.: ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny. 2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. § 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Patyra – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 16.08.2018r. 3.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 3. 3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/ 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 4.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 4.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła