Licytacja L-315-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-315-2010 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Alina Miśkiewicz, Izba Celna w Łodzi
Adres pocztowy: Lodowa 97
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 93-232
Tel.: 42/63-88-278, Faks: 42/63-88-354
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

308111-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-11-16 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów wraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny jest na stronie www.lodz.ic.gov.pl, zakładka: zamówienia publiczne). Ilości zamawianego asortymentu są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą w trakcie realizacji umowy ulec zmianie. 1) Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą być produktami regenerowanymi i refabrykowanymi, tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych nowe opakowanie nienoszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem. Jakość wydruku/kopii, wydajność, szybkość schnięcia/utrwalenia, nie zamazywania się druku/kopii winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery i pozostałe materiały eksploatacyjne muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta). Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych równoważnych znacząco odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany do wymiany na materiał wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują, iż równoważny materiał eksploatacyjny spełnia wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne, o wydajności min. takiej, jaką gwarantuje producent poszczególnych materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 3) Oferowany materiał równoważny odpowiada typowi wskazanemu w załączniku nr 1 i jest materiałem eksploatacyjnym dobrej jakości, posiadającym możliwość zastosowania i przewidzianym (przydatnym) do użycia w danym typie urządzenia. 4) Stosowanie zaoferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego nie naraża Zamawiającego na ryzyko poniesienia jakiejkolwiek szkody, w szczególności polegającej na uszkodzeniu urządzenia, do którego ów równoważny materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, lub utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji serwisowej. 5) W przypadku powstania uszkodzenia urządzenia na skutek stosowania zaoferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia ewentualnych kosztów napraw urządzenia dokonanych przez autoryzowany serwis producenta. Faktura za naprawę urządzenia zostanie wystawiona na Wykonawcę, który ją akceptuje bezwarunkowo i nieodwołalnie oraz dokonuje zapłaty w ustalonym terminie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 6) Podstawą do obciążenia kosztami naprawy, o której mowa w pkt. 1. 5 jest opinia wystawiona przez biegłego na koszt Wykonawcy, stwierdzająca uszkodzenie sprzętu, wynikające z użycia materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. 7) Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy i będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.21.13-6
Dodatkowe przedmioty 30.19.23.00-4

Termin wykonania zamówienia:
15.12.2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wymagany w celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od oststecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.lodz.ic.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2) 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę będzie licytacją jednoetapową. 2. Cena wywoławcza wynosi: 24 975,00 zł brutto, za całą dostawę. 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 100,00 zł brutto. 4. Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji elektronicznej kolejne korzystniejsze postąpienia. 5. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji wykazu materiałów eksploatacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, poprzez wpisanie do niego nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, cen jednostkowych oraz wartości całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-11-10 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Izby Celnej w Łodzi, ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-11-16 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-11-16 11:22:30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej zamawiającego http://www.lodz.ic.gov.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną na adres ic.wl@lod.mofnet.gov.pl lub faksem 42/63-88-354. 2) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa (w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę materiałów eksploatacyjnych - nie otwierać przed 10.11.2010r. r. godz. 12:00- w terminie do dnia 10.11.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Kancelaria Izby Celnej w Łodzi ul. Lodowa 97 93-232 Łódź. Dla wniosków przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła