Licytacja L-315-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-315-2015 - Dostawa ogumienia zimowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KWP, KWP w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-090
Tel.: 52 525 53-20, Faks: 52 525-53-19
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

260650-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-10-20 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ogumienia zimowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 444 sztuk fabrycznie nowych opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rozmiary, indeksy nośności i prędkości, ilości oraz wymagania dotyczące klasy efektywności paliwowej, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oraz wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia zamawianych opon został określony w załączniku nr 6 do Ogłoszenia dostępnym na stronie internetowej zamawiającego..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 12.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia; 2. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymóg 6-cio miesięcznego terminu stosuje się odpowiednio.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych: 1) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Dostawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe. Dostawca składa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego w celu jego akceptacji. 2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający dopuszcza dostarczenie opon o innych wskaźnikach (indeksach) nośności i prędkości z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one mniejsze (gorsze), niż te określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przedmiotowego postępowania przetargowego. Jednocześnie cena przedmiotu umowy nie może być wyższa, a rozmiar opon musi pozostać bez zmian. 3) W przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza się zmianę wartości umownej oraz cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1. Zmiana musi być proporcjonalna do zakresu zmiany stawki podatku VAT. 4) W przypadku gdy przed upływem terminu realizacji umowy określonego w § 10 Zamawiający nie dokona zakupu produktów na kwotę określoną w § 1 ust. 2 dopuszcza się przedłużenie tego terminu w zakresie określonym przez strony.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

I. Wymagania formalne: 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego loginu zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. 2. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający prześle tym wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz przypisze ich do licytacji prowadzonej na platformie UZP. Dodawanie wykonawcy do licytacji odbywa się na podstawie jego loginu podanego we Wniosku, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności podanego loginu. II. Wymagania techniczne: Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych używanych do dostępu do systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na stronie licytacji elektronicznych UZP przy użyciu loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do systemu umożliwiającego składanie ofert w postaci elektronicznej. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. 2. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 3. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej brutto: 87 300,00 zł. W toku licytacji Wykonawcy proponują łączną cenę ofertową brutto w PLN za dostawę 444 sztuk opon zimowych wymienionych w załączniku nr 6 do Ogłoszenia dostępnym na stronie Zamawiającego www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl.. 4. Krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi: 100.00 zł brutto. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-10-13 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych (pokój 29) ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85 - 090 Bydgoszcz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-10-20 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-10-20 12:42:41

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl, plik pod nazwą załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oraz pozostałe wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. 2. Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy - Wniosek o dopuszczenie do licytacji na dostawę ogumienia letniego do pojazdów KWP w Bydgoszczy. W powyższy sposób musi być również oznaczone opakowanie kurierskie. 3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 3.1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej; Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej oraz Dokument potwierdzający dysponowanie zasobami na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - muszą być złożone w oryginale. 3.2. Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3.3.Pozostałe dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 3.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.5.Poprawki we wniosku muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą wniosek. 4. Wykonawca, który w trakcie trwania licytacji elektronicznej złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej lub faksem, w ciągu 2 dni od daty zamknięcia licytacji, zestawienie opon według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Zestawienie to powinno zawierać informacje o: cenach jednostkowych opon brutto w zł/szt., wartości brutto dla każdej pozycji i cenie ofertowej. Suma wartości brutto wszystkich pozycji (cena ofertowa) musi być zgodna z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę. Jednocześnie dane określone w kolumnach 1-8 tabeli w załączniku nr 6 do Ogłoszenia pozostają bez zmian.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła