Licytacja L-317-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-317-2011 - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1807L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Natalia Mataczyńska, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082/ 562 76 31, Faks: 082/ 562 75 87
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

325147

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-28 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1807L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L od km 17+923 do km 18+923 w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. Planowana do przebudowy droga charakteryzuje się następującymi parametrami: a)klasa techniczna drogi- Z, b)szybkość projektowa- 50 km/h, c)kategoria ruchu- KR2, d)szerokość jezdni- 5,50 m, e)szerokość poboczy- 2 x 0,75m, f)grupa nośności podłoża- G-3, g)dopuszczalny nacisk osi pojazdów- 100 kN, h)pierwsza kategoria geotechniczna obiektu. Zakres rzeczowy robót obejmuje: I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dotyczących przebudowy drogi w terenie równinnym- 1,00 km. 2.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, średnice drzew 10-15 cm- 23,00 szt. 3.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, średnice drzew 16-25 cm- 17,00 szt. 4.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, średnice drzew 26-35 cm- 5,00 szt. 5.Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60 % powierzchni- 0,05 ha. 6.Wywożenie dłużyc na odległość do 2,00 km- 6,21 m-p. 7.Wywożenie gałęzi na odległość do 2,00 km- 20,67 m-p. 8.Wywożenie karpiny na odległość do 2,00 km- 3,19 m-p. II.ODWODNIENIE: 1.Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III- 1,65 m3. 2.Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ( w tym zakończenia kołnierzowe 68 m)- 276,00 m. 3.Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50 % jego średnicy- 9,60 m. 4.Wykonanie ścianek czołowych przepustu jednootworowego o średnicy rur 60 cm - 2,14 m3. 5.Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m kruszywa naturalne. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II- 0,50 m3. III.ROBOTY ZIEMNE: 1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III- 74,39 m3. 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III- 939,18 m3. 3.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II- 295,97 m3. 4.Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV- 92,29 m3. 5.Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III- 912,76 m3. 6.Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III- 912,76 m3. IV.PODBUDOWA: 1.Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruntach kategorii II-IV- 4 669,20 m2. 2.Warstwa piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu układana mechanicznie i zagęszczana przy użyciu walca statycznego- uzupełnienie- 4 669,20 m2. 3.Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczepną- 6 580,00 m2. 4.Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym lub kruszywem łamanym stab. mechanicznie- 29,01 m3. 5.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- 5 980,00 m2. V.NAWIERZCHNIA: 1.Skropienie nawierzchni drogowych z kruszywa asfaltem drogowym lub emulsją asfaltową- 5 768,00 m2. 2.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t- 5 768,00 m2. 3.Skropienie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego asfaltem drogowym lub emulsją asfaltową- 5 768,00 m2. 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t- 5 720,00 m2. 5.Dodatek z a transport mieszanek mineralno- bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km- 1 087,28 t. VI.ZJAZDY: 1.Podbudowy gruntocementowe o Rm=1,5 MPa grubości 10 cm wraz z pielęgnacją przez zasypanie piaskiem i polewanie wodą- 1 133,19 m2. 2.Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wykonywana na zjazdach- 1 010,19 m2. 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t- 787,84 m2. 4.Dodatek za transport mieszanek mineralno- bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km- 75,55 t. VII.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: 1.Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kat. I -III- 3 761,10 m2. 2.Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kat. I-III- 1 927,20 m2. 3.Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm- 15,00 szt. 4.Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2- 14,00 szt. 5.Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2- 4,00 szt. 6.Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane ręcznie- 17,00 m2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - 1,00 kpl. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Projekt wykonawczy. 2.Przedmiar robót. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4.Projekt stałej organizacji ruchu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego. 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 6.Uporządkowanie placu budowy. 7.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 8.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31 sierpnia 2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O / Chełm Nr 07 1020 1563 0000 5702 0061 5690 z dopiskiem wadium- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg w technologii z mieszanek bitumiczno- asfaltowych, o długości nie mniejszej niż 1,00 km m oraz o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami: 1.Samochód samowyładowczy o ładowności minimalnej 8 t- min. 3 szt. 2.Walec statyczny samojezdny min. 10 t- min.1 szt. 3.Walec wibracyjny- min. 1 szt. 4.Walec ogumiony- min.1 szt. 5. Przewoźny zbiornik do wody zaopatrzony w urządzenie do rozpryskiwania wody- min. 1 szt. 6. Wytwórnia mas bitumicznych- min. 1 szt. 7. Układarka do układania mieszanek mineralno- asfaltowych - min. 1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 1 000 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: zmiana osób (kierownika budowy) uczestniczących w wykonaniu zamówienia- zmiana zostanie dokonana jeżeli Wykonawca zwróci się pisemnie do Zamawiającego z prośbą o zmianę osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, załącza również wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany oferta przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.chelmski.iap.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejnie korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1 437 244,25 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote dwadzieścia pięć groszy). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

25000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zarząd Dró Powiatowych w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 87

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-28 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-28 10:24:33

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 07 1020 1563 0000 5702 0061 5690 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła