Licytacja L-317-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest bg.construction z ofertą o wartości 168000PLN.
Dane zwycięzcy:
bg.construction - bg.construction, B.G. Construction Sp. z o.o.
Wólka Tarnowska 55
22-150, Wierzbica


Ogłoszenie o zamówieniu L-317-2017 - Modernizacja drogi w m. Olchowiec-Kolonia

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Wierzbica, Gmina Wierzbica
Adres pocztowy: Włodawska 1
Miejscowość: Wierzbica-Osiedle, Kod pocztowy: 22-150
Tel.: 825693224, Faks: 825693222
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

581816-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-14 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Modernizacja drogi w m. Olchowiec-Kolonia

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Olchowiec-Kolonia „. Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie modernizacji drogi gminnej o łącznej długości 591 mb w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych , nawierzchni , poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem złożonym do Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.5 PZP). Podane w opisach nazwy lub parametry techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 120 150,32 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 32/100 ). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

5000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-08 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-14 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2017-09-14 10:14:19

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin zakończenia: 2017-10-20

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie. Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu sposób przekazania: na konto zamawiającego nr 83 8187 0004 2006 0130 0257 0001 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Olchowiec-Kolonia „ ; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- należy złożyć przed podpisaniem umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany osób funkcyjnych, przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę funkcyjną. 2) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób funkcyjnych w następujących przypadkach: a) zdarzeń losowych osób funkcyjnych, b) nie wywiązywania się osób funkcyjnych z obowiązków wynikających z umowy. 3) jeżeli zmiana osób funkcyjnych stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób funkcyjnych, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę funkcyjną zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Zmiana osób funkcyjnych winna być dokonana zgodnie z § 10 ust. 3. 4) w innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiana Umowy może nastąpić jeżeli ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT . 5) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę. 6) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia wad w Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót. b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, d) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianych w Umowie.

XIII. Informacje dodatkowe


Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 1A ,1B do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła