Licytacja L-319-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-319-2011 - Dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji
Adres pocztowy: ks. Ignacego Skorupki 21
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-532
Tel.: (42) 638-48-88, Faks: (42) 638-48-77
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

327895-2011

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2011-12-27 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego-Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. Załącznikami do Ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Załącznik nr 1a - Wykaz dostaw, Załącznik nr 2 - Wzór umowy, Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego), Załącznik nr 5 - Instrukcja dla Wykonawców. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 44.42.34.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zobowiązany jest wykazać, iż posiada aktualne zezwolenie wojewody/marszałka województwa na produkcję tablic rejestracyjnych zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) wraz z aktualnym certyfikatem Instytutu Transportu Samochodowego lub innego uprawnionego podmiotu, potwierdzającym zgodność każdego rodzaju tablic rejestracyjnych (będących przedmiotem zamówienia) lub materiałów służących do ich produkcji z wymaganymi warunkami technicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.11.2002 r., w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U z 2002 r., Nr 193, poz. 1618 ze zm.)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy certyfikowanych tablic rejestracyjnych po co najmniej 100 kpl. każda.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do wniosku dokument lub dokumenty, z których będzie wynikało uprawnienie osoby(ób) do złożenia oferty i podpisania wniosku. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w pkt. 7.1 załącznika nr 1 do Ogłoszenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1u.p.z.p poprzez złożenie nw. dokumentów: 3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., - Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie zawarte w pkt. 7.2 załącznika nr 1 do Ogłoszenia, 3.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p. zawarte w pkt. 7.2 załącznika nr 1 do Ogłoszenia, 4.Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 4.1jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 3.2 Instrukcji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3.2Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4.1 Instrukcji zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1.1Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 1.2Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej Platformą) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 1.3W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 1.4Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce SAMOUCZEK. 2. Wymagania techniczne: 2.1komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 2.2przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 2.3nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2.Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cenę tablic, koszt dostawy oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z sumy iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości ogółem (kol. 4 x 5) w tabeli Formularza ofertowego 7.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10.System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 11.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia kwotę w wysokości 508 941,10 PLN.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-20 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Adminitracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2011-12-27 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-27 11:10:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują do czasu otwarcia licytacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 3.W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jest dzień, w którym upływa termin odbioru przesyłki złożonej w placówce oddawczej (po bezskutecznej próbie doręczenia na wskazany adres) określony w zawiadomieniu (awizo) lub zawiadomieniu powtórnym, (jeżeli przepisy operatora pocztowego przewidują powtórne zawiadomienie), 4.W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, jest dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej i/lub fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez drugą stronę, 5.Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Urszula Pawlak, tel. nr (42) 638-55-92, 6.Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania DO-ZP-I.271.2.32.2011) należy kierować: -pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź -drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader -faksem na nr +48(42) 638-48-77 7.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w panelu Moje konto w zakładce Moje wiadomości. 8. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się ze stanowiącą integralną część Ogłoszenia Instrukcją dla Wykonawców-załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 9. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto skrótu /u.p.z.p./ oznacza to odwołanie się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła