Licytacja L-319-2016

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-319-2016 - Cz.I Wywóz odpadów z cmentarza "Doły"

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska 8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

358516-2016

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cz.I Wywóz odpadów z cmentarza "Doły"
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
W związku z ograniczeniem ilości znaków w polu "Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego" Zamawiający informuje iż pełna nazwa to: "Część 1 – odbiór odpadów z cmentarza komunalnego „Doły”, Al. Palki 9 w Łodzi" [numeracja zgodna z załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców - dotyczy numeracji w całej treści niniejszego ogłoszenia] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1 odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych na terenie Łodzi pochodzących ze sprzątania grobów i ich otoczenia o kodach: 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03 i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami - przewiduje się, że większość odpadów będzie zmieszana. 3.1.2 dostawa kontenerów wraz z ich rozlokowaniem na terenie cmentarza. 3.2 Główny kod CPV: 90511000-2 Usługi związane z odpadami Zakres rzeczowy zamówienia podzielono na 3 części. Przedmiotem niniejszej licytacji jest: 3.3 Część 1 – odbiór odpadów z cmentarza komunalnego „Doły”, Al. Palki 9 w Łodzi 3.3.1 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 3.3.1.1 odbioru odpadów z 1 kontenera będącego własnością Zamawiającego o poj. 30 m3 oraz 1 kontenera o poj. 14 m3, ich zagospodarowania oraz ponownego ustawienia kontenerów na terenie cmentarza, 3.3.1.2 dostarczenia i ustawienia we wskazanym miejscu na terenie cmentarza 1 kontenera o poj. 30 m3 i 1 kontenera o poj. 14 m3 w okresie około 20.10.2017 r. - 06.11.2017 r., odbioru odpadów i ich zagospodarowania. 3.3.2 Przewidywana ilość odpadów – ok. 634 Mg. 3.3.3 Prognozowane ilości odbiorów odpadów z kontenerów własnych Zamawiającego oraz dostarczonych (wydzierżawionych) przez Wykonawcę: 3.3.3.1 - kontener o poj. 30 m3 - 86 razy 3.3.3.2 - kontener o poj. 14 m3 - 5 razy. 3.4 Część 2 – odbiór odpadów z cmentarza komunalnego „Szczecińska”, ul. Hodowlana 32/33 w Łodzi (odrębna licytacja) 3.5 Część 3 – odbiór odpadów z cmentarza komunalnego „Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325 w Łodzi (odrębna licytacja) 3.6 Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich części): 3.6.1 Odbiór odpadów będzie świadczony każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. Zlecenia będą składane drogą telefoniczną w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. 3.6.2 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej łączności telefoniczne, faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń. 3.6.3 W przypadku braku możliwości złożenia zleceń drogą telefoniczną, zlecenia będą składane za pomocą poczty elektronicznej lub faxem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zlecenia. 3.6.4 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie całego cmentarza, a nie tylko zlokalizowanych przy bramach wjazdowych. Dlatego należy uwzględnić zastosowanie sprzętu umożliwiającego wjazd w alejki cmentarne o szer. min. 2,5 m. 3.6.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odbiór odpadów w maksymalnym terminie do 16 godzin roboczych od momentu przekazania zlecenia przez Zamawiającego. Za godzinę roboczą Zamawiający przyjmuje godziny od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. 3.6.6 W okresie przygotowań nekropolii do święta Wszystkich Świętych, terminy dostarczenia dodatkowych kontenerów oraz odbiorów odpadów będą ustalone na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego i dostarczonego Wykonawcy najpóźniej do dnia 10.10.2017 r. W zależności od potrzeb Zamawiającego, w szczególności od ilości odpadów i warunków atmosferycznych, godziny i ilość wywozów w poszczególnych dniach w tym okresie mogą ulec zmianie w stosunku do ww. harmonogramu. 3.6.7 Odbiór odpadów musi być tak zorganizowany, aby uszanować powagę miejsca i nie powodować zakłóceń podczas ceremonii pogrzebowych oraz umożliwić użytkownikom cmentarzy korzystanie z pojemników. 3.6.8 Bieżąca naprawa-konserwacja wydzierżawionych pojemników lub wymiana na nowe wg potrzeb odbędzie się w zakresie i na własny koszt Wykonawcy. 3.6.9 Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zachowania porządku w miejscach usytuowania pojemników poprzez bieżące sprzątanie odpadów w przypadku ich rozsypania podczas wykonywanej usługi. 3.6.10 W okresie od 29.10.2017 r. do 02.11.2017 r. Wykonawca powinien przewidzieć konieczność świadczenia usługi całodobowo tzn. również w godzinach nocnych. 3.6.11 Podane powyżej, ilości odbiorów odpadów z kontenerów są wielkościami szacunkowymi wyłącznie w celu porównania ofert, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego zapotrzebowania na usługę i w żadnym razie nie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości odbiorów dla każdego rodzaju kontenera. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane prace (odbiory odpadów) oraz zrealizowane dostawy kontenerów i stawki jednostkowe wskazane w formularzu cenowym. 3.6.12 Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (prawo opcji) również w zakresie zwiększenia ilości odbieranych odpadów do 50% w przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia umowy zostanie wykorzystana kwota, na którą zawarto umowę. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Wynagrodzenie za usługę zrealizowaną w ramach prawa opcji zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym. 3.6.13 Zamawiający wymaga, aby: 3.6.13.1 czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac składających się na przedmiot zamówienia tj. w szczególności polegające na załadunku / rozładunku, transporcie, pracach porządkowych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.6.13.2 Wykonawca, przed zawarciem umowy, złoży oświadczenie, że wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac składających się na przedmiot zamówienia, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy racę w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny 3.6.13.3 Wykonawca będzie każdorazowo wraz z fakturą składał oświadczenie, że prace polegające na faktycznym realizowaniu zamówienia wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.7 Wykonawca może złożyć ofertę (wziąć udział w licytacji) na dowolnie wybraną przez siebie część lub części zamówienia. Dla każdej z części postępowania zostanie przeprowadzona osobna licytacja elektroniczna.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.51.10.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
4.1 Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 5.1.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: 5.1.1.1 jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 5.1.1.2 posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. ) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

19.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 19.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html [podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania usługi obejmujący oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z ceny jednostkowej brutto i ilości w odpowiednich pozycjach tabeli Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia dla Części 1 kwotę w wysokości 181 677,30 PLN.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-12-19 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

13.2 Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 2.3.5 Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego), 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców. 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła