Licytacja L-319-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest studiobw z ofertą o wartości 11500PLN.
Dane zwycięzcy:
studiobw - wojtek janecki, ARW Studio B&W
Podjazdowa 2 m. 31
41-200, Sosnowiec


Ogłoszenie o zamówieniu L-319-2017 - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-info.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

573833-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-09-21 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-info.

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych, w tym: 1. wydruk i dostawa broszury promocyjno-informacyjnej na temat konsultacji społecznych w dziedzinie planowania przestrzennego w Gminie Lublin format: A4 (16 stron, kolor) po złożeniu, szycie broszurowe na dwie zszywki papier: kreda błyszcząca 150 g/m2 nakład: 1000 sztuk 2. wydruk i dostawa ankiety format: A4 (5 stron czarno-białych) papier: kreda błyszcząca/matowa 130 g/m2 nakład: 100 sztuk 3. opracowanie graficzne, wydruk i dostawa plakatów B1 format: B1 (kolor) nakład: 50 sztuk - wykonane w 5 partiach, w różnych odstępach czasu, po 10 sztuk każda (z dopuszczeniem możliwości wykonania zmian graficznych do poszczególnych partii) papier: kreda błyszcząca/matowa 130 g/m2 4. opracowanie graficzne, wydruk i dostawa zaproszeń A5 format: A5 (kolor) nakład: 1000 sztuk - wykonane w 5 partiach, w różnych odstępach czasu, po 200 sztuk każda (z możliwością wprowadzenia zmian graficznych do poszczególnych partii) papier: kreda błyszcząca/matowa 250 g/m2

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT) w szczególności: a) koszty związane z zakupem artykułów niezbędnych do wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, b) koszty związane z przygotowaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, przygotowaniem proofów, wykonaniem proofów, wykonaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, c) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 11 846,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

20

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-09-11 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-09-21 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-09-21 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. VIII winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Przedmiot zamówienia określony w pkt. I ust. 1 zostanie wykonany w terminie 30 dni od podpisania umowy, zaś pozostałe elementy określone w pkt. I ust. 2-4 do dnia 30.11.2017 r. 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy projekt graficzny materiałów promocyjno-informacyjnych b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia przekazania projektu graficznego materiałów promocyjno-informacyjnych proofy w formacie A4 i B1 c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych proofów w terminie 2 dni od przedstawienia proofów przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofów, d) Wykonawca każdorazowo wykona i dostarczy materiały promocyjno-informacyjne wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ul. Wieniawska 14, Wydział Planowania (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą) w terminie do 5 dni od akceptacji proofów przez Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofów, o których mowa w ust. 2. pkt b) Wykonawca przedstawia poprawione proofy do akceptacji w terminie 3 dni

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


§ 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-info. 2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie oraz dostawę drukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych (plakaty, zaproszenia, broszury, ankiety) na potrzeby projektu nieinwestycyjnego „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – w ramach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Czerniejówki” realizowanego w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: a) wydruk i dostawę broszury promocyjno-informacyjnej na temat konsultacji społecznych w dziedzinie planowania przestrzennego w Gminie Lublin - nakład 1000 sztuk b) wydruk i dostawę ankiety - nakład 100 sztuk; c) opracowanie graficzne, wydruk i dostawę plakatów - nakład 50 sztuk, wykonane w 5 partiach, w różnych odstępach czasu, po 10 sztuk każda; d) opracowanie graficzne, wydruk i dostawa zaproszeń - nakład 1000 sztuk, wykonane w 5 partiach, w różnych odstępach czasu, po 200 sztuk każda; 3. Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu proofów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b), b) wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów, c) dostawy materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy - opis przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 6. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5, tj. zanonimizowaną kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust. 5 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 1. Przedmiot umowy określony w § 2 ust. 2. lit. a zostanie wykonany w terminie 30 dni od podpisania umowy, zaś pozostałe części określone w § 2 ust.2 lit. b, c, d do dnia 30.11.2017 r. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy projekt graficzny materiałów promocyjno-informacyjnych b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia przekazania projektu graficznego materiałów promocyjno-informacyjnych proofy w formacie A4 i B1 c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonych proofów w terminie 2 dni od przedstawienia proofów przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofów, d) Wykonawca każdorazowo wykona i dostarczy materiały promocyjno-informacyjne wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ul. Wieniawska 14, Wydział Planowania (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą) w terminie do 5 dni od akceptacji proofów przez Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofów, o których mowa w ust. 2. pkt b) Wykonawca przedstawia poprawione proofy do akceptacji w terminie 3 dni 4. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w §9 ust. 2. § 4 1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza Pana Bogumiła Postawskigo, pracownika Wydziału Planowania, tel. 81 466-23-60, e-mail: bpostawski@lublin.eu oraz Panią Jolantę Wach, pracownika Wydziału Planowania, tel. 81 466-23-23, e-mail: jwach@lublin.eu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia. § 5 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. przy ul. Wieniawska 14, Lublin (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą), we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór poszczególnych partii przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony w formie protokołów zdawczo-odbiorczych (załącznik nr 2 do umowy) podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoły zostaną podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia najpóźniej 2 dni robocze po dostawie. Odbiór materiałów promocyjno-informacyjnych będzie następował odrębnie dla każdej z partii. 2.Potwierdzeniem całkowitego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, będzie ostatni protokół zdawczo-odbiorczy. 3.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz ustalony zostanie termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. ul. Wieniawska 14, Wydział Planowania. 4. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. § 7 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie...................... brutto (słownie: ........................................), w tym ..................netto oraz podatek VAT 23% w kwocie………………… złotych 2. Cena obejmuje w szczególności: a) koszty związane z zakupem artykułów niezbędnych do wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, b) koszty związane z przygotowaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, przygotowaniem proofów, wykonaniem proofów, wykonaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, c) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po potwierdzeniu przez Zamawiającego całkowitego wykonania przedmiotu umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego będzie ostatni protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.2, podpisany przez obie strony umowy bez uwag i zastrzeżeń. 5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 pkt 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2017 r., dział 710, rozdział 71004 § 4307 zadanie: partycypacja w planowaniu przestrzennym. 6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 7. Umowa jest finansowana z grantu uzyskanego przez Miasto Lublin z projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. § 8 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... 2) …........................................ § 9 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy może nastąpić jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w tym dopuszczenie się zwłoki w wykonaniu umowy po dodatkowym wyznaczeniu terminu. 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również po dwukrotnym braku akceptacji proofa przedłożonego przez Wykonawcę. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za dostarczoną i odebraną część przedmiotu umowy. § 10 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w §9 ust. 1, 2 i 3. § 11 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 lit. b) i d), b) za dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych niezgodnych z proofami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonemu w §2 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. c) za zwłokę w usunięciu braków i wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §6 ust. 3 2) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 lit. a) 2. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. § 12 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 13 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 14 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego z § 7 ust.1. 2. Zmiany umowy przewidziane w ust.1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1)- zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. § 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 16 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 17 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Sylwia Brzezińska – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 19. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 06.09.2017 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego:http: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła