Licytacja L-32-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-32-2013 - Dostawa elektronicznej bazy informacji prawnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Bogusława Wrzosek, Izba Skarbowa w Kielcach
Adres pocztowy: Witosa 78B
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-561
Tel.: 41 3405102, Faks: 41 344 58 54
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

32308-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-07 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elektronicznej bazy informacji prawnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznej bazy informacji prawnej z aktualizacją oraz licencją na korzystanie z programu w dostępie off-line, on-line oraz na stanowiska mobilne dla Izby Skarbowej w Kielcach i dla Urzędów Skarbowych woj. świętokrzyskiego na okres 12 miesięcy. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w następujący sposób: 1) Dostęp stacjonarny off-line do elektronicznej bazy informacji prawnej na serwerze w obudowie rack owej dostarczonym przez Wykonawcę do siedziby Izby Skarbowej w Kielcach, umożliwiającym jednoczesny dostęp dla minimum 145 użytkowników z Jednostek Skarbowych. Elektroniczna baza informacji prawnej powinna działać w środowisku intranetowym bez konieczności instalacji na końcówkach klienckich jakichkolwiek elementów składowych systemu (dostęp realizowany za pomocą przeglądarki webowej z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemu). Zamawiający zapewni, by dostęp do dostarczonego serwera możliwy był wyłącznie z jednostek skarbowych objętych zamówieniem. Parametry techniczne oraz konfiguracja serwera muszą gwarantować bezproblemową jednoczesną pracę dla minimum 145 użytkowników elektronicznej bazy informacji prawnej z zapewnieniem jej pełnej funkcjonalności. Na serwerze Zamawiający musi mieć możliwość zainstalowania oprogramowania antywirusowego, jeżeli serwer nie będzie go posiadał oraz instalacji aktualizacji systemu operacyjnego publikowanych przez producenta tego systemu. Minimalne parametry stacji klienckich, na których eksploatowana będzie elektroniczna baza informacji prawnej: - komputer stacjonarny: procesor 1,4 GHz, pamięć RAM 512 MB z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym, - komputer przenośny: procesor 1,4 GHz, pamięć RAM 512 MB z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym, - terminale graficzne: serwery terminali z systemem Windows Serwer 2003 R2, - przeglądarka webowa minimum MS Explorer 7.0 lub Mozilla Firefox 3.5 Zakres merytoryczny wersji opisany w ust. 3. 2) Dostęp on-line do elektronicznej bazy informacji prawnej dla minimum 77 użytkowników z Jednostek Skarbowych. Przy realizacji dostępu on-line Zamawiający może zagwarantować jedynie, że stanowiska użytkowników będą posiadać dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę webową nie niższą niż MS Explorer 7.0 lub Mozilla Firefox 3.5 i standardowy port, bez możliwości ograniczenia dostępu do serwera w Internecie pozostałym jednostkom skarbowym oraz zapewnienia innych mechanizmów ograniczających dostęp. Zapewnienie mechanizmów ograniczających dostęp do elektronicznej bazy informacji prawnej należy do Wykonawcy i powinno być realizowane poprzez login i hasło, które będą stałe na czas obowiązywania umowy osobno dla każdej jednostki skarbowej z uwzględnieniem ilości wskazanych z Załączniku Nr 1 do umowy. Dostęp on-line jest zapewniony z każdego miejsca mającego łączność z Internetem (nie jest ograniczony do siedziby Jednostek Skarbowych). Zakres merytoryczny wersji opisany w ust. 2. 3) Dostęp do elektronicznej bazy informacji prawnej na stanowiskach mobilnych (tzn. realizujących dostęp do bazy bez konieczności podłączenia stacji klienckiej do sieci) poprzez dostawę 20 kompletów nośników instalacyjnych dla 59 stanowisk mobilnych dla lokalizacji wskazanych w Załączniku Nr 1 do umowy. Minimalna konfiguracja stacji mobilnej - procesor 1,4 GHz, pamięć RAM 512 MB z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym. Zakres merytoryczny wersji opisany w ust. 3. 2. Baza informacji prawnej w dostępie on-line będzie zawierać co najmniej: a) Teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw od 1918 r., a ujednolicone od 1946 r. b) Teksty aktów prawnych z Monitora Polskiego od 1930 r., a ujednolicone od 1960 r. c) Teksty aktów prawnych z Prawa Europejskiego (europejskie akty prawne w tym traktaty, rozporządzenia, dyrektywy, komentarze, monografie i piśmiennictwo, bazę orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Praw Człowieka). - Komplet aktów na dzień 1 maja 2004 r. i aktualnie obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L i C oraz oczekujące na wejście w życie, także w wersji ujednoliconej (w polskiej wersji językowej). - Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej serii L i C (wydanie polskie) - roczniki z kompletem tekstów aktów prawnych co najmniej od 1 maja 2004 r. ujednolicone, w polskiej wersji językowej i ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny oczekujący). - Specjalne polskie wydanie Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej zawierających akty prawa unijnego opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny oczekujący) d) Teksty aktów prawa resortowego (ze wszystkich resortów), e) Orzecznictwo sądowe (bazy orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego), f) Orzeczenia Urzędu Zamówień Publicznych, g) Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, h) Orzeczenia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, i) Orzeczenia Regionalnych Izb Obrachunkowych, j) Spis literatury (poz. książkowych, czasopism i innych) z zakresu prawa podatkowego, k) Wzory pism i umów, l) Informacje teleadresowe sądów i urzędów, m) Projekty ustaw z uzasadnieniami, n) Krajowy Rejestr Sądowy: aktualną bazę podmiotów i dane z Monitora Polski B oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego, o) Pisma Urzędowe Ministerstw (bazę pism urzędowych publikowanych przez ministerstwa, centralne urzędy administracji państwowej i inne podmioty administracji publicznej. p) Komentarze w szczególności dotyczące: prawa podatkowego (m.in. ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, ustawy o opłacie skarbowej), prawa administracyjnego (m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji w administracji), prawa cywilnego( m.in. Kodeks Cywilny), postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, Kodeksu Karno Skarbowego, Kodeksu Spółek Handlowych, postępowania karnego, prawa zamówień publicznych, prawa europejskiego (m.in. w zakresie dyrektyw podatkowych), służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej. Program ma zawierać aktualne komentarze do obowiązujących aktów prawnych (o ile zostały wydane przez Wykonawcę w formie książkowej). q) Monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego (w szczególności podatkowego) i europejskiego, r) Piśmiennictwo w szczególności dotyczące spraw podatkowych i egzekucji w administracji. 3. Baza informacji prawnej w wersji off-line i mobilnej będzie zawierać co najmniej: a) Teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw od 1918 r., a ujednolicone od 1946 r. b) Teksty aktów prawnych z Monitora Polskiego od 1930 r., a ujednolicone od 1960 r. c)Teksty aktów prawnych z Prawa Europejskiego (europejskie akty prawne w tym traktaty, rozporządzenia, dyrektywy, komentarze, monografie i piśmiennictwo, bazę orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Praw Człowieka), - Komplet aktów na dzień 1 maja 2004 r. i aktualnie obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L i C oraz oczekujące na wejście w życie, także w wersji ujednoliconej (w polskiej wersji językowej). - Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej serii L i C (wydanie polskie) - roczniki z kompletem tekstów aktów prawnych co najmniej od 1 maja 2004 r. ujednolicone, w polskiej wersji językowej i ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny oczekujący). - Specjalne polskie wydanie Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej zawierających akty prawa unijnego opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny oczekujący) d) Teksty aktów prawa resortowego (ze wszystkich resortów), e) Orzecznictwo sądowe (bazy orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego), f) Orzeczenia Urzędu Zamówień Publicznych, g) Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, h) Orzeczenia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, i) Orzeczenia Regionalnych Izb Obrachunkowych, j) Spis literatury (poz. książkowych, czasopism i innych) z zakresu prawa podatkowego, k) Wzory pism i umów, l) Informacje teleadresowe sądów i urzędów, m) Projekty ustaw z uzasadnieniami, n) Pisma Urzędowe Ministerstw (bazę pism urzędowych publikowanych przez ministerstwa, centralne urzędy administracji państwowej i inne podmioty administracji publicznej. 4. Wymagania funkcjonalne elektronicznej bazy informacji prawnej (stosować odpowiednio do wersji) : a) łatwość, szybkość i przejrzystość wyszukiwania informacji, możliwość zawężania wyników wyszukiwania poprzez jednoczesne określenie co najmniej 3 parametrów, b) bezpośredni dostęp z poszczególnych jednostek redakcyjnych przepisu prawnego do: aktów wykonawczych innych przepisów prawnych przywołanych w tekście, komentarzy, orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych publikowanych przez ministerstwa, piśmiennictwa, c) metryka aktu prawnego oraz przepisu prawnego - brzmienie aktu i przepisu prawnego przy każdej zmianie, tytuł aktu prawnego, data wydania, data wejścia w życie, data zmiany oraz miejsce publikacji, rodzaj aktu prawnego, a dla aktów już nieobowiązujących dodatkowo informacja o dacie uchylenia aktu wraz z możliwością przywołania treści aktów prawnych w wersji historycznej, zawierających dostęp do orzeczeń i aktów wykonawczych, d) identyfikacja informacja o statusie aktu-obowiązujący, archiwalny, oczekujący, e) możliwość wyróżnienia zmian w treści aktu w stosunku do poprzedniej wersji, f) możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu i przeniesienia jej do osobnego okna lub zakładki, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej jednostki po kolejnych zmianach, g) możliwość wydrukowania dwustronnego (o ile drukarka posiada funkcję duplex) i w formie broszury (o ile drukarka posiada taką funkcję), kopiowania oraz eksportu do plików tekstowych całości lub fragmentu tekstu aktu prawnego, komentarzy i orzecznictwa oraz danych KRS, h) wersje aktów prawnych archiwalnych oraz oczekujących z możliwością przywołania treści tekstu na dowolnie wpisany dzień, i) możliwość wyszukania aktu prawnego, orzecznictwa oraz przepisów wg: - haseł, - roczników, - publikatorów, - filtra (wg słowa, frazy, sygnatury, identyfikatora) również z podziałem na akty prawne obowiązujące i archiwalne, j) w zakresie bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego: - przeszukiwanie bazy po nazwie spółki, - przeszukiwanie bazy po numerze KRS, NIP, REGON - przeszukiwanie bazy po imieniu i nazwisku, - wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami, z możliwością wyszukiwania po numerze PESEL, KRS, REGON - ustawianie alertów na osoby jak i spółki. 5. Aktualizacja elektronicznej bazy informacji prawnej (dostęp off-line) w okresie obowiązywania umowy będzie następowała minimum raz w miesiącu w terminie do 15-go danego miesiąca. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego nośniki zawierające aktualizację programu uwzględniającą w szczególności akty prawne, komentarze i orzecznictwo, których data publikacji nie przekracza 1-go miesiąca licząc wstecz od dnia dokonania przez Wykonawcę ostatniej aktualizacji. Dopuszcza się również aktualizację zwartości programu na serwerze poprzez łączenie z innym serwerem Wykonawcy (w tym przypadku nie jest konieczne dostarczanie nośników aktualizacyjnych). Bez względu na realizację aktualizacji programu na serwerze (dostęp off-line) w zakresie stanowisk mobilnych Wykonawca zapewnia dostawę nośników z aktualizacją dla lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy. W zakresie stanowisk mobilnych dostawa nośników nastąpi w w w terminach, po 1 szt. na każde rozpoczęte 5 stanowisk ( np. od 1-5 stanowisk 1 szt., od 6-10 stanowisk 2 szt., od 11 -15 stanowisk 3 szt. itd.). Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych w bazach z dostępem on-line. 6. Program winien posiadać funkcję automatycznego wylogowywania użytkownika po ustalonym przez Zamawiającego okresie bezczynności. 7. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad programem. 8. Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenie w formie prezentacji dla pracowników w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy oraz terminach uzgodnionych wcześniej z Jednostkami Skarbowymi woj. świętokrzyskiego. Szczegóły dot. szkolenia Wykonawca uzgodni z każdą z Jednostek Skarbowych oddzielnie. 9. Użytkownik ma prawo korzystać przez czas nieoznaczony z ostatniej doręczonej na mocy umowy wersji programu ( z wyłączeniem wersji on-line)..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy-o treści jak w załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie Zamawiającego www.kielce.is.gov.pl. Brak ośwadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy-o treści jak w załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie Zamawiającego www.kielce.is.gov.pl

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy-o treści jak w załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie Zamawiającego www.kielce.is.gov.pl. Brak ośwadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy-o treści jak w załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie Zamawiającego www.kielce.is.gov.pl. Brak ośwadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy-o treści jak w załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy-o treści jak w załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie Zamawiającego www.kielce.is.gov.pl. Brak ośwadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożone oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dyspował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy. Oznacza to, że w przypadku zmiany ww. podatku, Wykonawca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniającą tę zmianę na podstawie ww. zapisu umowy. 2. W przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego skutkujących powstaniem nowej jednostki skarbowej bądź likwidacją całości lub części jednostki skarbowej - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dokonania zmian ilości dostępów w zakresie jednostek skarbowych lub rezygnacji z dostępów w zakresie jaki przysługiwał likwidowanej jednostce, bez ponoszenia kar z tego tytułu. W przypadku rezygnacji z ilości dostępów w ww. sytuacji, Wykonawca dokona zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych aktualizacji. 3. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie internetowej Zamawiajacego www.kielce.is.gov.pl

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kielce.is.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

.Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest bezpłatna). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie poprzez wpisanie loginu w formularzu wniosku stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. Login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji. 1.2. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego udziału w postępowania. 1.3 Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows lub Linux podłączony do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą, Mozilla Firefox 2.0 lub wyższą lub przeglądarkę równoważną. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. 4. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 2000,00 zł (brutto słownie zł: dwa tysiące). 3. Od momentu otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w czasie licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą . Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę (brutto) oferty wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności należny podatek VAT, koszty dostawy serwera, koszty dostawy oprogramowania, nośników z aktualizacjami do Urzędów oraz koszty szkolenia pracowników, w lokalizacjach wskazanych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2000 zł brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Kielcach, ul. W. Witosa 78b 25-561 Kielce pok. 102 (sekretariat).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-07 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-07 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu dostepnego na stronie www.kielce.is.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła