Licytacja L-32-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-m.andrzejewska-wyk z ofertą o wartości 1300PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-m.andrzejewska-wyk - ug-m.andrzejewska-wyk, Uniwersytet
Armii Krajowej119
81-701, Sopot


Ogłoszenie o zamówieniu L-32-2019 - Dostawa butów Kazar

Dane zamawiającego


Nazwa: ug-j.wlasniak-zam, UG
Adres pocztowy: Armii Krajowej119
Miejscowość: Sopot, Kod pocztowy: 81-701
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

2547ouhn

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:34:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa butów Kazar

Dostawy

dfhnzhn

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


ghagZgh

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


hfnhsfnjh

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:32:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:34:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:37:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


yjhnyh

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


fjhnfyzshj

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


sfhjnfsjn

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła