Licytacja L-321-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-321-2011 - Codzienny monitoring mediów elektronicznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

334751-2011

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Codzienny monitoring mediów elektronicznych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Udostępnianie nagrań monitorowanych mediów (radia i telewizji) poprzez stronę internetową. 2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu nagrania następujących audycji: a) telewizyjnych w: TVP1, TVP2, TVP INFO (waz z telewizjami lokalnymi), TVN, TVN24, TVN CNBC, SUPERSTACJA, POLSAT, POLSAT News, Telewizja TRWAM, TV Biznes, TV Polonia; b) radiowych w: PR I, PR III, PR wraz z wydaniami lokalnymi; RMF FM, Radio ZET, Radio PiN, Radio TOK FM, Radio ESKA, Radio Maryja, Radio Wawa, Antyradio, Radio Euro, VOX FM, Radio dla Ciebie. 3. Nagrania, o których mowa w pkt 2 a-b, obejmują audycje: a) dotyczące budżetu państwa, finansów publicznych, finansów samorządów, podatków, ceł, administracji skarbowej, długu publicznego, gwarancji i poręczeń, finansowania sfery budżetowej, finansowania bezpieczeństwa państwa, gier losowych, pracy organów celnych, strefy euro, wejścia RP do strefy euro, działań UE z zakresu finansów; b) dotyczące wystąpień kierownictwa oraz byłych ministrów i wiceministrów Ministerstwa Finansów, pracowników Ministerstwa Finansów oraz ekspertów; c) zawierające wystąpienia dotyczące Ministerstwa Finansów oraz o tematyce ekonomicznej innych osób, dotyczące: finansów państwa, Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, najważniejszych informacji na temat instytucji finansowych, informacji dotyczących banków i funduszy inwestycyjnych oraz wydarzeń gospodarczych
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.31.90.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. do 27.12.2011 r. do godziny 12:00; 2. Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł. słownie: dwa tysiące zł; 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); 3.Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy; 4.Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228 z dopiskiem Wadium - CODZIENNY MONITORING MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH 6.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, polegających na udostępnianiu nagrań monitorowanych mediów - radia i telewizji poprzez stronę internetową o łącznej wartości co najmniej 80 000.00 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które nastąpiło w trakcie okresu rozliczeniowego (rozumianego jako okres realizacji umowy, po upływie którego wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia cyklicznego), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku i wynagrodzenia wykonawcy. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia: - w sytuacji, gdy Wykonawca wykonał wszystkie obowiązki wynikające z umowy w okresie rozliczeniowym, którego płatność dotyczy, a uprawniające do uzyskania wynagrodzenia, oraz przekazał zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dokumentem potwierdzającym bez zastrzeżeń prawidłowość wykonania umowy w tym okresie rozliczeniowym, - w odniesieniu do kolejnych okresów rozliczeniowych. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: 1) zgodnej woli stron, 2) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) - z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji ; b) - Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, rejestruje się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji podaje swój login; c) - w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie umieszczono przy rejestracji); d) - brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce SAMOUCZEK; 3. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja jest licytacją jednoetapową; 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny; 5 Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie do udziału w licytacji zostanie wysłane faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 2.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 4. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System umożliwia składanie wyłącznie postąpień o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 102.50 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. W trakcie licytacji obowiązuje czas podawany na stronie Platformy licytacji elektronicznych UZP;7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia; 8. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 106 200.00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-27 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326, tel. 22 694 48 04 lub 22 694 55 18

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-05 10:20:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy: wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości Umowy. Kwota stanowiąca 100% wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń; 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu; 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 4 jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, adres: www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - CODZIENNY MONITORING MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, wraz z Załącznikiem Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, Załącznikiem Nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór umowy w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 4. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna; 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty; 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy; 4. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: www.mf.gov.pl; 5. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Przemysław Dobrowolski - tel. 22 694-48-04, fax 22 694-58-90, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; Krzysztof Jakubowski - tel. 22 694-55-18, fax: 22 694-52-68, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; 6. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa; 7. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu należy kierować w formie faksu lub e-mailem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami (z podaniem nazwy postępowania); 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faxem lub e- mailem; 9. Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 10. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców; 11. Bezpośrednio po zakończeniu licytacji na stronie Platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zakładka Ogłoszenie, pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl zostanie podana nazwa(firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 12. Informacyjnie: czas pracy w Ministerstwie Finansów codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła