Licytacja L-321-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-321-2012 - Dostawa komputerów biurkowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Plac Wszystkich Świętych 3-4
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-004
Tel.: 12 61-61-289, Faks: 12 61-61-236
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

225421-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-11-15 13:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów biurkowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 71 sztuk komputerów biurkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem oraz specyfikacja minimalnych parametrów - dostępne na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (postępowanie nr OR-10.271.124.2012)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.33.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Do 14 dni od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania wniosków zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone: a) przelewem - wpłacane na rachunek Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa Pekao SA nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 (IBAN: PL 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, SWIFT: PKOPPLPW) z dopiskiem Dostawa komputerów biurkowych (post. OR-10.271.124.2012) tak, aby przed upływem terminu składania wniosków wadium znajdowało się na ww. rachunku. b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) - wystawione na Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4), składane w oryginale w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania wniosków lub załączane do wniosku (tj. w kopercie z wnioskiem, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 na parterze - jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:15. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium - nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4); b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych; c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp każdego z tych Wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizowali co najmniej dwie dostawy komputerów biurkowych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (postępowanie nr OR-10.271.124.2012)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy konieczna będzie zmiana Załącznika nr 1 do umowy, c) gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy konieczna będzie zmiana terminu realizacji umowy. 3. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt 1 i 2 powyżej nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 4. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (postępowanie nr: OR-10.271.124.2012)

Termin związania ofertą

30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę brutto realizacji zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 500 zł (słownie: pięćset złotych). Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od ceny brutto zaproponowanej przez innego Wykonawcę. 5. Zamawiający informuje, że cena wywoławcza brutto wykonania zamówienia wynosi: 152 650,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 6. Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-31 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1, Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:40 - 15:30

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-11-15 13:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-11-15 14:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (postępowanie nr OR-10.271.124.2012)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Oprócz dokumentów określonych w sekcji III.4) oraz III.6.) ogłoszenia Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: 1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwa składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: a) każdy z osobna - dokumenty wymienione w sekcji III.4.2) tiret 2 ogłoszenia, b) Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (część I oświadczenia) oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (część II oświadczenia) zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (postępowanie nr OR-10.271.124.2012) c) dokument o, którym mowa w sekcji III 6) ogłoszenia. 3) Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) Wniosek powinien zawierać w szczególności: oświadczenie woli Wykonawcy dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz login Wykonawcy (wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (postępowanie Nr OR-10.271.124.2012). W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych Wykonawców. b) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. c) Część wniosku, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem: Zastrzeżona część wniosku. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. d) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia Pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). e) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. f) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres Wykonawcy, ewentualnie pieczęć, Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych, Znak sprawy: OR-10.271.124.2012, Tytuł zamówienia: Dostawa komputerów biurkowych. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego ogłoszenia. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych: Robert Dziedzic - tel. 12 616-19-06, Mikołaj Moskal - tel. 12 616-12-16

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła