Licytacja L-322-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-322-2014 - Dostawa sprz. komputer. i urządz. wielof. dla PUW

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki
Adres pocztowy: Grunwaldzka 15
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-959
Tel.: 17 867 12 05, Faks: 17 867 17 50
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

219115

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprz. komputer. i urządz. wielof. dla PUW
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tj: Notebook 15,6 - 3 szt., Notebook 17 -1szt., Komputer dotykowy - 1 szt., Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor- 1szt., Tonery do urządzenia - komplet kolorów CMY- 3szt., Tonery do urządzenia- czarny- 3 szt., Urządzenie wielofunkcyjne A4 czarno-białe- 2 szt.,Tonery do urządzenia- czarny -4 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty 30.21.32.00-7
30.23.21.10-8
30.12.51.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Do 21 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 200,00 PLN; 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4. Warunkiem uznania wniesienia wadium (zał. nr 5 do wniosku) będzie: - wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, - dołączenie do wniosku stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu; a wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: - musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszym ogłoszeniu, - musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszym ogłoszeniu, - musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel)wypłaci kwotę wadium zamawiającemu,wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym (kopię dokonanego przelewu należy załączyć do wniosku). W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do wniosku (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do wniosku). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu otwarcia licytacji. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości, wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej przed upływem terminu składania tego wniosku. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do wniosku o dopuszczenie do licytacji podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do wniosku o dopuszczenie do licytacji podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do wniosku o dopuszczenie do licytacji podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do wniosku o dopuszczenie do licytacji podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w zakresie sytuacji finansowej - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 57 000,00 zł - zał. nr 4 do wniosku,

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

Inne niewymienione dokumenty

1.Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (zał. nr 6 do wniosku). W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia, ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji należy dołączyć do oferty (zał. nr 6.1, 6.2, 6.3 itd.). Powyższych zasad powinien przestrzegać także Wykonawca, który udzielił pełnomocnictwa celem jego reprezentowania w niniejszym postępowaniu. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zał. nr 7 do wniosku).

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Warunki zmiany umowy w przypadku gdy w okresie pomiędzy podpisaniem umowy, a jej realizacją producent sprzętu objętego niniejszą umową wycofa go z produkcji, a Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne, w przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane jest okolicznościami leżącymi poza Wykonawcą, m.in.trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania z zagranicy sprzętu komputerowego, w przypadku zmiany stawki VAT

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.rzeszow.uw.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 lub 7.0 albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub 3.0, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Zamawiający zaleca zapoznanie się z regulaminem korzystania z platformy licytacyjnej umieszczonym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia: 57 940 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9. Niezwłocznie po zakończeniu licytacji Zamawiający, za pośrednictwem platformy licytacyjnej, poinformuje zwycięzcę o przyjęciu jego oferty.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-10-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, pok. nr 205 (II p.). Termin dot. także ofert składanych drogą pocztową

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w części A, dostępnej na stronie bip.rzeszow.uw.gov.pl, zakładka Ogłoszenie - Zamówienia publiczne (Profil nabywcy)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

DOKUMENTY DO WNIOSKU: Wymagany przez Zamawiającego dokument w zakresie potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom (tj. opis) musi zawierać specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem jego modelu, symbolu, producenta oraz wypełnić formularz asortymentowy (część B SIWZ - dostępny na stronie bip.rzeszow.uw.gov.pl) CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić Formularz cenowy (zał. D - dostępny na stronie bip.rzeszow.uw.gov.pl) z podaniem cen jednostkowych asortymentu. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek (zgodny ze wzorem stanowiącym zał. C do ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP Zamawiającego) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, sekretariat Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego (II piętro, p. 205), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na sprzętu komputerowego na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest przekazać numer faksu oraz adres e-mail, na które będę kierowane zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: W sprawach technicznych: - Artur Słowik - kierownik oddziału w w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym, tel. 17 867 15 38, w godz. od 8:00 do 15:00. - Piotr Kogut - starszy informatyk w Wydziale Organizacyjno - Administarcyjnym, tel. 17 867 15 43. W sprawach formalno - prawnych: - Krzysztof Mędrygał - Kierownik Oddziału w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. 17 867 12 26, w godz. od 8:00 do 15:00. - Piotr Galas - starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym, tel. 17 867 12 08, w godz. od 8:00 do 15:00. e-mail do kontaktów z Zamawiajacym: zamowienia@rzeszow.uw.gov.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła