Licytacja L-322-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-322-2015 - 6545132165

I. Dane zamawiającego

Nazwa: asd, asd
Adres pocztowy: asd asd m. asd
Miejscowość: asd, Kod pocztowy: 01-111
Tel.: asd, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

3453534

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
6545132165
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
5132020
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 10.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
lorema

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
lorema

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
lorema

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
lorema

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
lorema

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
lorema

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
lorema

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

lorema 2015-10-21

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

lorema

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

lorema

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-10-19 11:25:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

lorema

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

drvhgfyhhcvhg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

lorema

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

lorema

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła